Llythrennedd Digidol – Canolradd

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn
  Bangor, Caernarfon, Holyhead, Llangefni
 • Lefel
  1
 • Dull astudio
  Rhan amser
 • Maes Rhaglenni
  Cyfrifiadura, Thechnolegau Digidol a Datblygu Gemau, Cymuned
 • Hyd

  10 wythnos, 2.5 awr yr wythnos.

  Ar y lefel ganolradd, ceir tri bloc 10 wythnos mewn blwyddyn.

  Un pob tymor, a phob tymor byddwn yn adeiladu ar y sgiliau a ddysgwyd y tymor blaenorol.

  Mae'r dyddiau a'r amseroedd i'w cadarnhau.

 • Math o gwrs
  Rhan amser
 • Dwyieithog
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae ein cyfres o gyrsiau llythrennedd digidol yn addas i'r sawl sydd am ddysgu sut i ddefnyddio technoleg mewn amgylchedd hamddenol ac anffurfiol. Cyflwynir y sesiynau gan diwtoriaid cyfeillgar fydd yn cynllunio eu gwersi i fodloni diddordebau'r myfyrwyr, pa un ai a ydynt yn astudio er mwyn datblygu eu gyrfa neu er pleser yn unig.

Byddwch yn adeiladu ar y sgiliau a ddysgwyd ar y cwrs i ddechreuwyr.

Byddwch yn ehangu eich sgiliau chwilio'r rhyngrwyd gan ddefnyddio technegau chwilio mwy datblygedig. Byddwch hefyd yn dysgu sut i werthuso a dadansoddi'n feirniadol y wybodaeth rydych yn ei chanfod ar-lein.

Byddwch yn defnyddio eich cyfrif e-bost i ddibenion gwahanol, gan ddefnyddio'r rhaglenni sydd ar gael i chi fel gyriant storio i gadw ffeiliau a ffolderi ac adnoddau swyddfa ar-lein.

Mae croeso i chi ddod â'ch dyfais eich hun i'r sesiynau.

Gofynion mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn.

Bydd disgwyl i fyfyrwyr ddangos ymrwymiad i gwblhau'r cwrs 10 wythnos.

Efallai y gofynnir i chi gwblhau asesiad cychwynnol i'n cynorthwyo i benderfynu a yw'r cwrs yn addas i chi.

Cyflwyniad

Bydd y dysgu a'r addysgu'n digwydd yn yr ystafell ddosbarth a rhoddir pwyslais ar ymarfer gartref y sgiliau a ddangoswyd.

Bydd y dulliau cyflwyno'n amrywio ac yn cael eu teilwra i anghenion unigol. Byddant yn cynnwys:

 • cyflwyniadau a chyfarwyddiadau gan eich tiwtoriaid
 • ymchwilio'n annibynnol
 • prosiectau a thasgau aseiniad

Asesiad

Cewch eich asesu ar sail portffolio o'r gwaith a gynhyrchwyd gennych yn ystod y cwrs. Bydd angen i chi ddangos eich bod yn gallu gweithio'n annibynnol i gwblhau'r tasgau a osodwyd. Cewch eich asesu wrth i diwtor y cwrs arsylwi arnoch yn gweithio yn y sesiynau.

Bydd gofyn i'r holl fyfyrwyr gwblhau Cynllun Datblygu Personol fydd yn dynodi targedau dysgu personol a rhesymau dros wneud y cwrs. Ar ddiwedd pob sesiwn byddwch yn cwblhau adolygiad adfyfyriol o'r sgiliau a ddysgwyd gan nodi anawsterau a llwyddiannau. Bydd hyn yn ein helpu i sicrhau na fyddwch yn symud ymlaen i'r cam nesaf nes y byddwch yn teimlo'n hyderus i wneud hynny.

Dilyniant

 • Llythrennedd Digidol Uwch
 • Dechrau Arni!
 • Rhoi Sglein ar eich Sgiliau
 • Cyflwyniad i Fyd Gwaith
 • Dychwelyd i Ddysgu
 • Sgiliau ar gyfer Astudio Pellach

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.