Tystysgrif Addysg Uwch mewn Gofal Cymdeithasol

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Graddau (Addysg Uwch)
 • Dull astudio:
  Rhan amser, Llawn Amser
 • Lefel:
  4
 • Maes rhaglen:
  Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant
 • Hyd:

  Llawn amser: 1 flwyddyn; Rhan-amser: 2 flynedd. Hefyd ar gael ar sail fodiwlaidd.

 • Sefydliad dyfarnu:
  Prifysgol Bangor
 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Ydych chi'n chwilio am waith neu'n awyddus i gael dyrchafiad ym maes Gofal Iechyd, Gofal Cymdeithasol neu'r sector cyhoeddus ehangach?

Mae'r cwrs hwn yn addas i weithwyr proffesiynol newydd neu brofiadol sy'n gweithio mewn amgylcheddau amrywiol yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol. Mae'r cwrs yn hyblyg a gellir ei deilwra i gyd-fynd ag ymrwymiadau eraill myfyrwyr. Caiff ei gyflwyno ar un diwrnod yr wythnos i fyfyrwyr rhan-amser a deuddydd yr wythnos i fyfyrwyr llawn amser. Felly, caiff unigolion sy'n dychwelyd i fyd addysg neu rai sydd mewn gwaith ac yn awyddus i wella'u cymwysterau, eu statws gwaith neu'r cyfleoedd sydd ar gael iddynt, astudio'n rhan-amser neu'n llawn amser.

Ffioedd

Ewch i'r dudalen Cymorth Ariannol a Chyllid am fwy o wybodaeth.

Cewch wybodaeth fanylach yn eich cyfweliad ac yn y ddogfen dilysu rhaglen am gostau eraill sy'n gysylltiedig â'ch cwrs a'ch lleoliad/profiad gwaith (os yw hynny'n berthnasol).

Gofynion mynediad

 • TGAU gradd C/4 neu uwch mewn Mathemateg (neu Sgiliau Allweddol/Hanfodol cyfwerth).
 • Bydd gofyn i ymgeiswyr nad oes ganddynt y cymwysterau hyn ddangos tystiolaeth i gadarnhau bod safon eu sgiliau llythrennedd a rhifedd yn bodloni gofynion y rhaglen.
 • Gall ymarferwyr profiadol gofrestru ar y rhaglen os oes ganddynt gymhwyster NVQ3 neu gymwysterau cyfwerth.
 • Caiff y rhai nad oes ganddynt gymwysterau academaidd eu hystyried ar sail unigol, yn unol â rheoliadau Grŵp Llandrillo Menai.

Gofynion ieithyddol:

 • TGAU mewn Cymraeg neu Saesneg fel iaith gyntaf, gradd C/4 neu gyfwerth.
 • Dylai unrhyw raddau, diplomâu neu dystysgrifau cymwys fod wedi’u haddysgu a’u hasesu yn Gymraeg neu Saesneg.
 • Ar gyfer ymgeiswyr tramor, i gael mynediad i Lefel 4, rhuglder Saesneg i IELTS 5.5 neu uwch (heb unrhyw elfen yn llai na 5.0).
 • Ar gyfer ymgeiswyr tramor, i gael mynediad i Lefelau 5 neu uwch, rhuglder Saesneg i IELTS 6.0 neu uwch (heb unrhyw elfen yn llai na 5.5)

Os nad yw eich cymwysterau yn bodloni'r gofynion mynediad a restrir ar daflen y cwrs, byddem yn parhau i'ch annog i gyflwyno cais am y cwrs sydd o ddiddordeb i chi, gan y bydd llawer o'n cyrsiau yn ystyried dysgwyr ar sail eu profiad gwaith a'u sgiliau blaenorol yn hytrach na'u cymwysterau.

Cyflwyniad

Sesiynau addysgu, gweithdai a dysgu'n annibynnol.

Amserlen:

Dosbarthiad rhan-amser: Dydd Mercher

Cyswllt:

Gydag ymholiadau am gyrsiau penodol, cysylltwch â:

Hailey Hockenhull (Rhaglen Arweinydd): hocken1h@gllm.ac.uk

Celine Rea (Gweinyddiaeth): rea1c@gllm.ac.uk

Gydag ymholiadau cyffredinol am ein cyrsiau gradd, cysylltwch â: degrees@gllm.ac.uk

Asesiad

Traethodau; Cyflwyniadau; Astudiaethau achos; Poster academaidd; Asesiad dan reolaeth (fformat MCQ); Portffolio.

Adborth

Pan fo hynny'n berthnasol, caiff asesiadau eu marcio a'u dychwelyd i fyfyrwyr gydag adborth adeiladol a datblygiadol. Mae adborth effeithiol yn cynnwys gwybodaeth sy'n galluogi myfyrwyr i ddeall cryfderau a chyfyngiadau eu perfformiad blaenorol, a gwybodaeth sy'n eu galluogi i ddeall sut y gallant wella eu perfformiad yn y dyfodol. Bydd myfyrwyr yn derbyn adborth yn brydlon a bydd yr adborth hwn yn cyfiawnhau sut y dyfarnwyd y radd. Caiff myfyrwyr gyfle i adfyfyrio ar yr adborth a gawsant ac i nodi eu cryfderau, pethau a fu'n heriol iddynt a meysydd y mae angen eu gwella cyn eu hasesiad nesaf. Bydd yr adborth yn cynnwys cysylltu tystiolaeth â meini prawf asesu, er mwyn dangos sut y bydd y myfyriwr wedi bodloni'r deilliannau dysgu

Dilyniant

 • Gradd Sylfaen (FdA) Iechyd a Gofal Cymdeithasol (mynediad lefel 5)
 • BA (Anrh) mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Rhan Amser

Gwneir ceisiadau drwy'r coleg.

Llawn Amser

Gwneir ceisiadau drwy UCAS.

Sefydliad dyfarnu