BA (Anrh) Rheoli ym maes Twristiaeth TOP UP

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Graddau (Addysg Uwch)
 • Dull astudio:
  Rhan amser, Llawn Amser
 • Lefel:
  6
 • Maes rhaglen:
  International
  Teithio a Thwristiaeth
 • Hyd:

  Amser-llawn: 1 blwyddyn NEU Rhan-amser: 2 blynedd. Hefyd ar gael fel modiwlau.

 • Cod UCAS:
  N802
 • Sefydliad dyfarnu:
  Prifysgol Bangor
 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio yn y diwydiant twristiaeth? Ydych chi eisoes yn gweithio yn y diwydiant ac yn awyddus i ddatblygu sgiliau rheoli perthnasol?

Os oes gennych eisoes Radd Sylfaen (FdA) mewn Rheoli ym maes Twristiaeth (neu gymhwyster cyfwerth), yna mae'r cwrs atodol hwn yn rhoi cyfle i chi fynd ymlaen i astudio ar lefel 6 ac ennill gradd anrhydedd lawn.

Bydd y radd hon yn rhoi dealltwriaeth drwyadl i chi o dwristiaeth, ac yn eich paratoi at yrfa yn y sector byd-eang hwn. Byddwch yn dysgu am ddatblygiad twristiaeth fel ffenomen bwysig, ac yn dod i ddeall pam ei fod yn parhau i ehangu.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae mwy o wybodaeth fanwl am fodiwlau i'w gael yn yr adran 'Gwybodaeth Ychwanegol am y Campws / Cwrs.'

Ffioedd

Ewch i'r dudalen Cymorth Ariannol a Chyllid am fwy o wybodaeth.

Costau Ychwanegol

Gall costau ychwanegol fod yn gysylltiedig â'r canlynol: Yn ystod y rhaglen, caiff myfyrwyr eu hannog i fanteisio ar gyfleoedd i ddod yn aelodau o gyrff proffesiynol eraill a all olygu costau ychwanegol. (Dylai myfyrwyr gyllido tua £50 ar gyfer hyn.) Yn benodol, ar gyfer y rhaglen hon fe'ch anogir i ymaelodi ag:

 • Academi Twristiaeth a Lletygarwch Gogledd Cymru. Academi ar-lein yw hon sy'n cefnogi aelodau trwy gynnig cyfleoedd rhwydweithio a sesiynau datblygu personol.
 • The Tourism Society

Mae'n bosibl y bydd ymweliadau allanol yn cael eu cynnal yn ystod y rhaglen y bydd angen i fyfyrwyr gyfrannu'n ariannol tuag atynt (dylai myfyrwyr gyllido tua £50 ar gyfer hyn). Amcangyfrif yn unig yw'r ffigur hwn, a gall y gost fod yn uwch yn dibynnu ar y cyfleoedd fydd ar gael.

Cewch wybodaeth fanylach yn eich cyfweliad ac yn y ddogfen dilysu rhaglen am gostau eraill sy'n gysylltiedig â'ch cwrs a'ch lleoliad/profiad gwaith (os yw hynny'n berthnasol).

Dyddiad cychwyn

Mis Medi

Gofynion mynediad

Gofynion Academaidd:

Bydd dilyniant i flwyddyn atodol y Radd BA (Anrh) lefel 6 hon yn digwydd yn uniongyrchol yn achos y myfyrwyr hynny sy'n mynd ymlaen o Radd Sylfaen i Radd BA (Anrh) mewn Rheoli ym maes Twristiaeth yn GLlM yn dilyn cwblhau'r radd sylfaen yn llwyddiannus. Bydd ymgeiswyr allanol ar gyfer y cwrs lefel 6 yn cael eu hystyried ar sail unigol yn unol â pholisi GLlM ynghylch trosglwyddo credydau, yn seiliedig ar astudiaeth lwyddiannus flaenorol o 240 credyd, sef 120 credyd y lefel mewn cymhwyster cydnaws ar lefel 4 a 5 (o fewn yr amserlen a nodwyd yn y polisi). Neu gefnogi eu cais drwy gyflwyno portffolio o ddysgu blaenorol i'w achredu (APL/APEL/RPEL), yn unol â rheoliadau a pholisïau GLlM.

Pan fo myfyrwyr wedi cael seibiant o'u hastudiaethau ar ôl cwblhau eu Gradd Sylfaen, dylid gwneud ceisiadau am fynediad uniongyrchol trwy'r broses Trosglwyddo Credydau.

Gofynion ieithyddol:

 • TGAU gradd C/4 neu uwch mewn Cymraeg neu Saesneg iaith gyntaf.
 • Dylai unrhyw raddau, diplomâu neu dystysgrifau cymwys fod wedi'u haddysgu a'u hasesu drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg, neu
 • Yn achos ymgeiswyr o dramor, i gael mynediad ar Lefel 6 neu uwch, dylid bod yn rhugl yn y Saesneg hyd at safon IELTS 6.0 neu uwch (ni ddylai unrhyw elfen fod yn llai na 5.5).

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Os nad yw eich cymwysterau yn bodloni'r gofynion mynediad a restrir ar daflen y cwrs, byddem yn parhau i'ch annog i gyflwyno cais am y cwrs sydd o ddiddordeb i chi, gan y bydd llawer o'n cyrsiau yn ystyried dysgwyr ar sail eu profiad gwaith a'u sgiliau blaenorol yn hytrach na'u cymwysterau.

Cyflwyniad

Mae'r cwrs yn cael ei ddarparu drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Darlithoedd
 • Gweithdai a gwaith ymarferol
 • Tiwtorialau
 • Siaradwyr gwadd
 • Dysgu myfyriwr ganolog
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Amserlen:

 • Llawn amser: 1 flwyddyn, gan astudio fel arfer am un diwrnod hir (9.00am - 9.00pm), neu ddau ddiwrnod byrrach (9.00am - 3.30pm bob wythnos);
 • Rhan-amser: 2 flynedd - mewnlenwi'r rhaglen lawn amser

Cyswllt:

Gydag ymholiadau am gyrsiau penodol, cysylltwch â:

Graham Jones (Rhaglen Arweinydd): jones5g@gllm.ac.uk

Celine Rea (Gweinyddiaeth): rea1c@gllm.ac.uk

Gydag ymholiadau cyffredinol am ein cyrsiau gradd, cysylltwch â: degrees@gllm.ac.uk

Asesiad

Mae'r cwrs yn cael ei asesu drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Traethawd Estynedig
 • Cynnig Ymchwil
 • Arholiad
 • Traethodau
 • Astudiaeth Achos
 • Papur seminar
 • Cyflwyniadau
 • Adroddiad

Adborth

Caiff asesiadau eu marcio a'u dychwelyd i fyfyrwyr gydag adborth adeiladol a datblygiadol pan fo hynny'n berthnasol. Mae adborth effeithiol yn cyfuno gwybodaeth sy'n galluogi myfyrwyr i ddeall cryfderau a chyfyngiadau eu perfformiad blaenorol, a gwybodaeth sy'n eu galluogi i ddeall sut y gellid gwella eu perfformiad yn y dyfodol. Bydd myfyrwyr yn derbyn adborth yn brydlon a bydd yr adborth hwn yn cyfiawnhau sut y dyfarnwyd y radd. Caiff myfyrwyr gyfle i fyfyrio ar yr adborth a gawsant ac i nodi eu cryfderau, pethau a fu'n heriol iddynt a meysydd y mae angen eu datblygu, er mwyn gwella eu hasesiad nesaf. Bydd yr adborth yn cynnwys cysylltu tystiolaeth â meini prawf asesu, er mwyn dangos sut y bydd y myfyriwr wedi bodloni'r canlyniadau dysgu.

Dilyniant

Ar ôl cwblhau'r radd BA (Anrh) Rheoli ym maes Twristiaeth, gallwch gychwyn gyrfa reoli yn y sector teithio a thwristiaeth, neu symud ymlaen i ennill cymwysterau is-raddedig neu broffesiynol pellach.

Gall y cwrs arwain at waith neu ddyrchafiad gyrfa mewn amrywiaeth o fusnesau, gan gynnwys:

 • gwasanaethau ymwelwyr
 • busnesau twristiaeth rhanbarthol
 • cyfleusterau cynadledda ac arddangosfa
 • atyniadau twristiaeth
 • y sector awyr agored
 • canolfannau corfforaethol a chwaraeon
 • y sector gwestai
 • gweithgareddau arlwyo

Gwybodaeth campws Llandrillo-yn-Rhos

Mae'r cwrs BA (Anrh) lefel 6 mewn Rheoli ym maes Twristiaeth yn parhau i adeiladu ar y sgiliau a ddatblygwyd ar lefel 4 a 5 y cwrs gradd sylfaen. Fe'i cynlluniwyd i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau myfyrwyr o ran arferion rheoli ym maes twristiaeth.

O'r radd sylfaen i'r radd BA (Anrh), mae'r cwricwlwm eang yn ymdrin â'r holl brif ddisgyblaethau busnes ac yn canolbwyntio ar faterion cyfoes. Bydd y cwrs lefel 6 yn rhoi cyfleoedd priodol i chi barhau i feithrin sgiliau a hefyd i'w defnyddio i ddatrys y problemau amrywiol sy'n wynebu busnesau. Ymysg y sgiliau hyn mae'r gallu i ddadansoddi a dehongli a fydd yn ddefnyddiol iawn ar gyfer gyrfa neu astudiaethau pellach. Wedi iddynt gwblhau'r cwrs bydd gan fyfyrwyr y gallu i gymhwyso medrau busnes i ystod eang o sefyllfaoedd a phroblemau.

Gwybodaeth uned

Am bob 10 credyd, dylai myfyrwyr ymgysylltu â thua 100 o oriau tybiannol o ddysgu. Bydd hyn oddeutu 30% o gyswllt dysgu uniongyrchol, 70% o ddysgu annibynnol i fyfyrwyr.

Mae'r cwrs yn cynnwys y modiwlau canlynol:

Lefel 6

Traethawd estynedig (40 credyd, gorfodol)

Yn y traethawd estynedig, bydd myfyrwyr yn ymchwilio i bwnc y mae ganddynt ddiddordeb ynddo. Ar ôl cynnig teitl a chynnal adolygiad llenyddol, bydd myfyrwyr yn llunio traethawd estynedig/prosiect ymchwil. (Cynnig Ymchwil 10%, Traethawd Estynedig 90%)

Rheolaeth Strategol (20 credyd, gorfodol)

Nod y modiwl hwn yw datblygu ymwybyddiaeth o'r materion amgylcheddol mewnol ac allanol sy'n dylanwadu ar benderfyniadau strategol sefydliadau yn yr unfed ganrif ar hugain. Bydd myfyrwyr yn astudio ac yn meithrin sgiliau gwerthuso wrth ddefnyddio fframweithiau'n arf i wneud penderfyniadau strategol mewn amgylcheddau busnes. (Arholiad 50%, Traethawd 50%)

Moeseg yn y Diwydiant Digwyddiadau, Lletygarwch a Thwristiaeth (20 credyd, gorfodol)

Nod y modiwl yw archwilio a gwerthuso egwyddorion a damcaniaethau moesegol mewn cyd-destunau'n ymwneud â digwyddiadau, twristiaeth a lletygarwch. Bydd damcaniaethau'n cael eu trafod a'u gwerthuso er mwyn gweld eu gwerth i'r diwydiant digwyddiadau, twristiaeth a lletygarwch cyfoes. Yn ogystal, trafodir dylanwadau lleol a byd-eang er mwyn gweld pa mor bwysig yw cyfraniad y rhanddeiliaid gwahanol yn y cyd-destunau hyn. (Traethawd 50%, Seminar/Papur ymchwil 30%, Cyflwyniad 20%)

Materion Cyfoes yn ymwneud â Lletygarwch a Thwristiaeth (20 credyd, gorfodol)

Mae'r modiwl hwn yn archwilio'n feirniadol yr heriau mewnol ac allanol sy'n wynebu sefydliadau lletygarwch a thwristiaeth mewn cyd-destunau cyfoes. Bydd arwyddocâd ac effaith bosibl tueddiadau a materion cyfoes yn y sector yn cael eu dadansoddi a'u gwerthuso'n feirniadol. Yna bydd y datrysiadau sy'n anelu at reoli'r effeithiau posibl yn cael eu trafod ochr yn ochr â'r cyfiawnhad dros y datrysiadau hyn yng nghyd-destun sefydliadau. (Traethawd 40%, Astudiaeth Achos 60%)

Marchnata Digidol mewn Amgylchedd Rhyngwladol (20 credyd, gorfodol)

Nod y modiwl yw galluogi myfyrwyr i werthuso'r newidiadau cyson sy'n digwydd o ran marchnata digidol yn y diwydiant twristiaeth rhyngwladol. Bydd yn ystyried pwysigrwydd addasu strategaethau marchnata mewn modd sensitif ar gyfer diwylliant cynulleidfaoedd targed. Bydd dadansoddiad cysyniadol yn sefydlu pwysigrwydd dylanwadau diwylliannol, yn enwedig wrth ddadansoddi gwasanaethau anniriaethol. Mae amrywiaeth diwylliannol yn elfen bwysig o'r diwydiant twristiaeth a bydd y modiwl yn archwilio sut mae busnesau'n addasu eu hamgylchedd busnes a marchnata'n unol â hyn. (Adroddiad 50%, Cyflwyniad 50%)

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Rhan Amser

Os ydych yn gwneud cais i astudio'n rhan-amser gallwch gyflwyno cais uniongyrchol i'r campws o'ch dewis.

Llandrillo-yn-Rhos

Llawn Amser

Mae dwy ffordd o wneud cais i ddilyn cwrs addysg uwch llawn amser - un ai trwy UCAS neu'n uniongyrchol i'r coleg.

Gwneud cais trwy UCAS:
Dylech wneud cais trwy UCAS os ydych ar hyn o bryd yn dilyn cyrsiau Lefel A, cwrs galwedigaethol Lefel 3 (h.y. BTEC) neu gwrs Mynediad i Addysg Uwch, neu os hoffech gyflwyno cais i fwy nag un darparwr addysg uwch.

Gwneud Cais i'r Coleg:
Os mai'r coleg yw'ch unig ddewis, neu os ydych eisoes yn meddu ar y cymwysterau neu'r profiad i fodloni gofynion eich cwrs, dylech gyflwyno cais uniongyrchol i'r campws o'ch dewis.

Mae'r system gwneud ceisiadau ar gau ar hyn o bryd.

Sefydliad dyfarnu