BA (Anrh) Rheoli Digwyddiadau TOP UP

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Graddau (Addysg Uwch)
 • Dull astudio:
  Rhan amser, Llawn Amser
 • Lefel:
  6
 • Maes rhaglen:
  Busnes a Rheoli
 • Hyd:

  Llawn amser: 1 flwyddyn NEU Ran-amser: 2 flynedd. Ar gael yn fodiwlaidd hefyd.

 • Cod UCAS:
  NN1F
 • Sefydliad dyfarnu:
  Prifysgol Bangor
 • Dwyieithog:
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Oes gennych chi Radd Sylfaen ac ydych chi'n awyddus i ddysgu rhagor?

Os oes gennych eisoes Radd Sylfaen (FdA) mewn Rheoli Digwyddiadau (neu gymhwyster cyfwerth), yna mae'r cwrs hwn yn rhoi cyfle i chi fynd ymlaen i astudio ar lefel 6 ac ennill gradd anrhydedd lawn.

Bydd y cymhwyster hwn yn adeiladu ar eich gwybodaeth a'ch sgiliau presennol gan eu datblygu mewn ystod o feysydd proffesiynol sy'n gysylltiedig â rheoli digwyddiadau.

Bydd o gymorth i ddatblygu arferion beirniadol a strategaethau dysgu annibynnol fydd yn eich galluogi i ymchwilio ac ysgwyddo cyfrifoldeb llawn am eich dysgu a'ch datblygiad proffesiynol eich hunain.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae gwybodaeth fanylach am Fodiwlau yn yr adran 'Gwybodaeth Ychwanegol yn ôl Campws/Cwrs'.

Ffioedd

Ewch i'r dudalen Cymorth Ariannol a Chyllid am fwy o wybodaeth.

Costau Ychwanegol

Gall costau ychwanegol fod yn gysylltiedig â'r canlynol:

Yn ystod y rhaglen, gall myfyrwyr gael eu hannog i ymaelodi â chyrff proffesiynol a all olygu costau ychwanegol.

Mae'n bosibl y bydd ymweliadau allanol yn cael eu cynnal yn ystod y rhaglen y bydd angen i fyfyrwyr gyfrannu'n ariannol tuag atynt (dylai myfyrwyr gyllido tua £50 ar gyfer hyn).

Amcangyfrif yn unig yw'r ffigur hwn, a gall y gost fod yn uwch yn dibynnu ar y cyfleoedd fydd ar gael.

Cewch wybodaeth fanylach yn eich cyfweliad ac yn y ddogfen dilysu rhaglen am gostau eraill sy'n gysylltiedig â'ch cwrs a'ch lleoliad/profiad gwaith (os yw hynny'n berthnasol).

Gofynion mynediad

Gofynion ieithyddol:

 • TGAU gradd C/4 neu uwch mewn Cymraeg neu Saesneg iaith gyntaf.
 • Dylai unrhyw raddau, diplomâu neu dystysgrifau cymwys fod wedi'u haddysgu a'u hasesu drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg, neu
 • Yn achos ymgeiswyr o dramor, i gael mynediad ar Lefel 6 neu uwch, dylid bod yn rhugl yn y Saesneg hyd at safon IELTS 6.0 neu uwch (ni ddylai unrhyw elfen fod yn llai na 5.5).

Gofynion academaidd:

Bydd dilyniant i flwyddyn atodol y Radd BA (Anrh) lefel 6 hon yn digwydd yn uniongyrchol yn achos y myfyrwyr hynny sy'n mynd ymlaen o Radd Sylfaen i Radd BA (Anrh) mewn Rheoli Digwyddiadau yn GLlM yn dilyn cwblhau'r radd sylfaen yn llwyddiannus.

Bydd ymgeiswyr allanol ar gyfer y cwrs lefel 6 yn cael eu hystyried ar sail unigol yn unol â pholisi GLlM ynghylch trosglwyddo credydau, yn seiliedig ar astudiaeth lwyddiannus flaenorol o 240 credyd, sef 120 credyd y lefel mewn cymhwyster cydnaws ar lefel 4 a 5 (o fewn yr amserlen a nodwyd yn y polisi). Neu gefnogi eu cais drwy gyflwyno portffolio o ddysgu blaenorol i'w achredu (APL/APEL/RPEL), yn unol â rheoliadau a pholisïau GLlM.

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Os nad yw eich cymwysterau yn bodloni'r gofynion mynediad a restrir ar daflen y cwrs, byddem yn parhau i'ch annog i gyflwyno cais am y cwrs sydd o ddiddordeb i chi, gan y bydd llawer o'n cyrsiau yn ystyried dysgwyr ar sail eu profiad gwaith a'u sgiliau blaenorol yn hytrach na'u cymwysterau.

Cyflwyniad

Mae'r cwrs yn cael ei ddarparu drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Darlithoedd
 • Gweithdai a gwaith ymarferol
 • Sesiynau tiwtorial
 • Siaradwyr gwadd
 • Dysgu myfyriwr-ganolog
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Amserlen

Llawn amser: 1 flwyddyn, gan astudio fel arfer am un diwrnod hir (9.00am - 9.00pm), neu ddau ddiwrnod byrrach bob wythnos (9.00 am - 3.30 pm)

Rhan-amser: 2 flynedd - mewnlenwi'r rhaglen lawn amser

Cyswllt:

Gydag ymholiadau am gyrsiau penodol, cysylltwch â:

Claire Jones (Rhaglen Arweinydd): jones37c@gllm.ac.uk

Celine Rea (Gweinyddiaeth): rea1c@gllm.ac.uk

Gydag ymholiadau cyffredinol am ein cyrsiau gradd, cysylltwch â: degrees@gllm.ac.uk

Asesiad

Mae'r cwrs yn cael ei asesu drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Traethawd Estynedig
 • Cynnig Ymchwil
 • Arholiad
 • Traethodau
 • Astudiaeth Achos
 • Trafodaeth Grŵp ar Fideo
 • Seminar/Papurau ymchwil
 • Cyflwyniadau

Adborth

Caiff asesiadau eu marcio a'u dychwelyd i fyfyrwyr gydag adborth adeiladol a datblygiadol pan fo hynny'n berthnasol. Mae adborth effeithiol yn cyfuno gwybodaeth sy'n galluogi myfyrwyr i ddeall cryfderau a chyfyngiadau eu perfformiad blaenorol, a gwybodaeth sy'n eu galluogi i ddeall sut y gellid gwella eu perfformiad yn y dyfodol. Bydd myfyrwyr yn derbyn adborth yn brydlon a bydd yr adborth hwn yn cyfiawnhau sut y dyfarnwyd y radd. Caiff myfyrwyr gyfle i fyfyrio ar yr adborth a gawsant ac i nodi eu cryfderau, pethau a fu'n heriol iddynt a meysydd y mae angen eu datblygu, er mwyn gwella eu hasesiad nesaf. Bydd yr adborth yn cynnwys cysylltu tystiolaeth â meini prawf asesu, er mwyn dangos sut y bydd y myfyriwr wedi bodloni'r canlyniadau dysgu.

Dilyniant

Mae'r rhaglen hon yn addas i unrhyw un sy'n awyddus i gael swydd well yn eu sefydliad presennol, sy'n chwilio am gyfleoedd newydd o ran gyrfa, sydd am sefydlu eu busnes eu hunain neu ddim ond am feithrin sgiliau sy'n berthnasol i'r diwydiant rheoli digwyddiadau.

Bydd cyfleoedd i raddedigion barhau â'u hastudiaethau ar lefel Meistr neu Ddoethur. Bydd eraill yn dewis dechrau ar yrfaoedd newydd yn y diwydiant digwyddiadau, neu'n ennill cyfrifoldebau ychwanegol a statws uwch yn eu sefydliadau presennol.

Gall gyrfaoedd yn y diwydiant digwyddiadau olygu trefnu digwyddiadau, gweithio yn y diwydiant gwyliau ac adloniant, neu waith mewn sefydliadau twristiaeth rhanbarthol, theatrau, canolfannau celfyddydau, cyfleusterau arddangos a chynadledda, atyniadau twristaidd, y sector awyr agored, canolfannau corfforaethol a chanolfannau hamdden, gwestai a'r diwydiant arlwyo.

Gwybodaeth campws Llandrillo-yn-Rhos

Mae'r cwrs BA (Anrh) lefel 6 mewn Rheoli Digwyddiadau yn parhau i adeiladu ar y sgiliau a ddatblygwyd ar lefel 4 a 5 y cwrs gradd sylfaen. O'r radd sylfaen i'r radd BA (Anrh), mae'r cwricwlwm eang yn ymdrin â holl brif ddisgyblaethau'r maes busnes a digwyddiadau ac yn canolbwyntio ar faterion cyfoes. Bydd y cwrs lefel 6 yn rhoi cyfleoedd priodol i chi barhau i feithrin sgiliau a hefyd i'w defnyddio i ddatrys y problemau amrywiol sy'n wynebu sefydliadau. Ymysg y sgiliau hyn mae'r gallu i ddadansoddi a dehongli a fydd yn ddefnyddiol iawn ar gyfer gyrfa neu astudiaethau pellach. Wedi iddynt gwblhau'r cwrs bydd myfyrwyr wedi meithrin dealltwriaeth o'r broses o gynllunio a rheoli digwyddiadau, a bydd ganddynt y gallu i gymhwyso'u gwybodaeth i ystod eang o sefyllfaoedd a phroblemau. MODIWLAU LEFEL 6: Traethawd estynedig (40 credyd, gorfodol) Yn y traethawd estynedig, bydd myfyrwyr yn ymchwilio i bwnc y mae ganddynt ddiddordeb ynddo. Ar ôl cynnig teitl a chynnal adolygiad llenyddol, bydd myfyrwyr yn llunio traethawd estynedig/prosiect ymchwil. (Cynnig Ymchwil 10%, Traethawd Estynedig 90%) Rheolaeth Strategol (20 credyd, gorfodol) Nod y modiwl hwn yw datblygu ymwybyddiaeth o'r materion amgylcheddol mewnol ac allanol sy'n dylanwadu ar benderfyniadau strategol sefydliadau yn yr unfed ganrif ar hugain. Bydd myfyrwyr yn astudio ac yn meithrin sgiliau gwerthuso wrth ddefnyddio fframweithiau'n arf i wneud penderfyniadau strategol mewn amgylcheddau busnes. (Arholiad 50%, Traethawd 50%) Moeseg yn y Diwydiant Digwyddiadau, Lletygarwch a Thwristiaeth (20 credyd, gorfodol) Nod y modiwl yw archwilio a gwerthuso egwyddorion a damcaniaethau moesegol mewn cyd-destunau'n ymwneud â digwyddiadau, twristiaeth a lletygarwch. Bydd damcaniaethau'n cael eu trafod a'u gwerthuso er mwyn gweld eu gwerth i'r diwydiant digwyddiadau, twristiaeth a lletygarwch cyfoes. Yn ogystal, trafodir dylanwadau lleol a byd-eang er mwyn gweld pa mor bwysig yw cyfraniad y rhanddeiliaid gwahanol yn y cyd-destunau hyn. (Traethawd 50%, Seminar/Papur ymchwil 30%, Cyflwyniad 20%) Materion Cyfoes yn Ymwneud â Threfnu Digwyddiadau (20 credyd, gorfodol) Bydd y modiwl hwn yn defnyddio dulliau creadigol i ennyn diddordeb myfyrwyr mewn damcaniaethau'n ymwneud â safonau ac arferion gorau er mwyn gallu cyfrannu i'r diwydiant digwyddiadau ac ymateb i newidiadau cyson. Bydd myfyrwyr yn ystyried manteision cael gwybodaeth reolaidd am dueddiadau newydd a chael eu hysbrydoli gan ffynonellau dibynadwy. Bydd myfyrwyr yn archwilio materion cyfoes sy'n dylanwadu ar y diwydiant digwyddiadau ac yn cyflwyno'u canfyddiadau trwy ddefnyddio dulliau amrywiol. (Traethawd 30%, Astudiaeth Achos 40%, Trafodaeth Grŵp ar Fideo 30%) Polisïau a Rheoliadau'n Ymwneud â Threfnu Digwyddiadau (20 credyd, gorfodol) Nod y modiwl yw cael myfyrwyr i ystyried yn feirniadol y berthynas rhwng digwyddiadau a pholisïau cyhoeddus ar lefel ryngwladol, ranbarthol a lleol. Trwy hyn, byddant yn meithrin dealltwriaeth gadarn o ofynion presennol y sector o ran iechyd, diogelwch a risg. Bydd myfyrwyr yn ystyried pam a sut mae llywodraethau ac asiantaethau eraill yn gwneud penderfyniadau ynghylch polisïau ar ddigwyddiadau er mwyn hybu buddsoddi mewnol tymor hir. Bydd myfyrwyr yn edrych ar y broses o lunio polisïau ac ar swyddogaeth deddfwriaethau a rheoliadau sy'n ymwneud â threfnu digwyddiadau. Yn ogystal, bydd myfyrwyr yn gwerthuso'n feirniadol y cymhlethdodau sydd ynghlwm â risg, ac iechyd a diogelwch. Byddant yn ymgyfarwyddo â'r arfau a'r technegau trefniadol sy'n hanfodol i'r diwydiant cymhleth hwn. (Seminar/Papur ymchwil 60%, Cyflwyniad 40%)

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Llawn Amser

Gwneir ceisiadau drwy'r coleg.

Llandrillo-yn-Rhos

Rhan Amser

Gwneir ceisiadau drwy'r coleg.

Llandrillo-yn-Rhos

Sefydliad dyfarnu