BA (Anhr) Iaith Arwyddion Prydain ac Astudiaethau Byddardod

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Llandrillo-yn-Rhos
 • Math o gwrs:
  Graddau (Addysg Uwch)
 • Dull astudio:
  Rhan amser
 • Lefel:
  6
 • Maes rhaglen:
  Astudiaethau Byddar ac Iaith Arwyddion
 • Hyd:

  Rhan amser: 2 flynedd, 1 diwrnod yr wythnos (fel arfer, 1.30pm i 8.30pm)

 • Sefydliad dyfarnu:
  Prifysgol Bangor
 • Dwyieithog:

  Yn dibynnu ar y cwrs/campws, mae'n bosibl y gellir darparu rhai o ddeunyddiau dysgu'r rhaglen yn ddwyieithog er mwyn i fyfyrwyr allu dilyn elfennau o'r rhaglen yn y Gymraeg a'r Saesneg. Cewch fanylion pan wnewch gais neu yn y cyfweliad.

Disgrifiad o'r Cwrs

A oes gennych ddiddordeb mewn dechrau neu ddatblygu eich gyrfa fel Gweithiwr Gwasanaethau Iaith Proffesiynol? Allech chi elwa o fod yn fwy rhugl yn Iaith Arwyddion Prydain, neu o ennill dealltwriaeth ehangach o fyddardod o sawl gwahanol bersbectif?

Os ydych eisoes wedi cwblhau Gradd Sylfaen mewn Astudiaethau Byddardod (neu gyfwerth), bydd y cwrs hwn yn rhoi cyfle ichi symud ymlaen at Lefel 6 ac ennill gradd anrhydedd lawn. Mae'r cwrs yn adeiladu ar y sgiliau a'r wybodaeth sydd gennych eisoes, ac yn rhoi dirnadaeth ddyfnach ichi o faes byddardod ac amrywiol rolau Gweithwyr Gwasanaethau Iaith Proffesiynol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae gwybodaeth fanylach am fodiwlau yn yr adran ‘Gwybodaeth Ychwanegol yn ôl Campws/Cwrs’.

Ffioedd

Ewch i'r dudalen Cymorth Ariannol a Chyllid am fwy o wybodaeth.

Cewch wybodaeth fanylach yn eich cyfweliad ac yn y ddogfen dilysu rhaglen am gostau eraill sy'n gysylltiedig â'ch cwrs a'ch lleoliad/profiad gwaith (os yw hynny'n berthnasol).

Dilyswyd a dyfernir gan Brifysgol Bangor

Ymholiadau

Gydag ymholiadau am gyrsiau penodol, cysylltwch â:

David Duller (Arweinydd Rhaglen): duller1d@gllm.ac.uk

Celine Rea (Gweinyddol): rea1c@gllm.ac.uk

Gydag ymholiadau cyffredinol am ein cyrsiau gradd, cysylltwch â: degrees@gllm.ac.uk


Gofynion mynediad

Gofynion Ieithyddol:

 • TGAU gradd C/4 neu uwch neu gymhwyster cyfwerth mewn Cymraeg neu Saesneg iaith gyntaf
 • Dylai unrhyw raddau, diplomâu neu dystysgrifau cymwys fod wedi'u haddysgu a'u hasesu drwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg, neu Iaith Arwyddion Prydain
 • Yn achos ymgeiswyr o dramor, i gael mynediad ar Lefel 4, dylid bod yn rhugl yn y Saesneg hyd at safon IELTS 5.5 neu uwch (ni ddylai unrhyw elfen fod yn llai na 5.0)
 • Yn achos ymgeiswyr o dramor, i gael mynediad ar Lefel 5 neu uwch, dylid bod yn rhugl yn y Saesneg hyd at safon IELTS 6.0 neu uwch (ni ddylai unrhyw elfen fod yn llai na 5.5)

Gofynion Academaidd:

 • Bydd dilyniant i lefel 6 yn digwydd yn uniongyrchol yn achos y myfyrwyr hynny sy'n mynd ymlaen o Radd Sylfaen i Radd BA (Anrh) mewn Iaith Arwyddion Prydain ac Astudiaethau Byddardod yn GLLM yn dilyn cwblhau'r radd sylfaen yn llwyddiannus.
 • Bydd ymgeiswyr allanol ar gyfer y cwrs lefel 6 yn cael eu hystyried ar sail unigol yn unol â pholisi GLLM ynghylch trosglwyddo credydau, yn seiliedig ar astudiaeth lwyddiannus flaenorol o 120 credyd y lefel mewn cymhwyster cydnaws (o fewn yr amserlen a nodwyd yn y polisi). Neu drwy gyflwyno portffolio o ddysgu achrededig blaenorol (APL/APEL/RPEL) i gefnogi eu cais, yn unol â rheoliadau a pholisïau GLLM.

Os nad yw eich cymwysterau yn bodloni'r gofynion mynediad a restrir ar daflen y cwrs, byddem yn parhau i'ch annog i gyflwyno cais am y cwrs sydd o ddiddordeb i chi, gan y bydd llawer o'n cyrsiau yn ystyried dysgwyr ar sail eu profiad gwaith a'u sgiliau blaenorol yn hytrach na'u cymwysterau.

Cyflwyniad

Mae'r cwrs yn cael ei ddarparu drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Darlithoedd
 • Sesiynau tiwtorial
 • Dysgu myfyriwr-ganolog
 • Siaradwyr gwadd
 • Dangosiadau
 • Gwaith grwpiau bach
 • Gwaith mewn parau
 • Seminarau
 • Dadleuon
 • Trafodaethau
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Asesiad

Mae'r cwrs yn cael ei asesu drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Traethodau
 • Ysgrifennu myfyriol
 • Cynnig ymchwil
 • Traethawd hir
 • Adroddiadau
 • Astudiaethau achos
 • Astudiaethau cymharol
 • Cyflwyniadau (unigol a grŵp)
 • Esboniadau rhynglinellol
 • Portffolios

Dilyniant

Bydd rhai sy'n graddio o'r rhaglen hon mewn sefyllfa ddelfrydol i weithio ym maes byddardod.

Mae'r cwrs yn cynnig llwybrau i symud ymlaen at amrywiol yrfaoedd gan gynnwys:

 • Dehongli BSL/Saesneg
 • Gwaith cymorth cyfathrebu
 • Addysgu
 • Swydd mewn Sefydliad Byddardod

Gallech hefyd fod yn Gyfathrebwr Addysgol neu'n weithiwr Gwasanaethau Iaith Proffesiynol arall.

Os ydych yn gweithio'n barod mewn un or cyd-destunau hyn, maer cwrs hwn yn rhoi'r sgiliau a'r cymhwyster ichi fedru symud ymlaen yn eich gyrfa.

Gwybodaeth campws Llandrillo-yn-Rhos

Mae'r rhaglen hon yn darparu myfyrwyr gyda chymhwyster gradd anrhydedd sy'n eu galluogi i weithio o fewn y maes byddardod.

Am bob 10 credyd, dylai myfyrwyr ymgysylltu â thua 100 o oriau tybiannol o ddysgu. Bydd hyn oddeutu 30% o gyswllt dysgu uniongyrchol, 70% o ddysgu annibynnol i fyfyrwyr.

MODIWLAU LEFEL 6:

Iaith Arwyddion Prydain (Uwch) a Rhyngweithio â Phobl o Wahanol Wledydd neu o Amrywiol Ddiwylliannau (20 credyd, gorfodol):

Nod y modiwl hwn yw datblygu ymhellach wybodaeth a dealltwriaeth myfyrwyr o'r sgiliau iaith sydd ganddynt eisoes er mwyn iddynt allu defnyddio Iaith Arwyddion Prydain ar lefel uwch, a chodi ymwybyddiaeth myfyrwyr o'r diwylliant sy'n gysylltiedig â'r iaith honno. (Traethawd 40%, Cyflwyniad 30%, Asesiad wedi'i lofnodi 30%)

Dehongli Strategaethau Ymdopi (20 credyd, gorfodol):

Nod y modiwl hwn yw galluogi myfyrwyr i ddangos eu gallu a dysgu rhagor am ddefnyddio strategaethau dehongli iaith arwyddion mewn amrediad o gyd-destunau ac i werthuso eu perfformiad eu hunain mewn modd beirniadol, gan gyfeirio at brosesu iaith. (Traethawd 50%, Offer Dehongli 50%)

Seicoleg Gymdeithasol a Byddardod (10 credyd, gorfodol):

Nod y modiwl hwn yw sicrhau bod y myfyrwyr yn deall y prif agweddau damcaniaethol ar Seicoleg Gymdeithasol, a sut y gellir eu defnyddio yng nghyd-destun Astudiaethau Byddardod. Bydd y modiwl yn canolbwyntio ar egwyddorion allweddol, gan egluro gwybyddiaeth gymdeithasol a phrosesau rhyngbersonol a phrosesau grŵp. Caiff myfyrwyr eu hannog i roi eu gwybodaeth ddamcaniaethol ar waith wrth ymdrin ag amrediad o faterion sy'n berthnasol i bobl fyddar. (Myfyrdod 100%)

Arwyddo gan ddefnyddio Iaith Arwyddion Amrywiol mewn Amrediad o Sefyllfaoedd Gwaith (20 credyd, gorfodol):

Nod yr uned hon yw galluogi dysgwyr i gyfleu gwybodaeth, syniadau a safbwyntiau mewn amrywiol sefyllfaoedd gwaith a chyd-destunau cymdeithasol, gan arwyddo darnau byr ar gyflymder arferol ac mewn cyweiriau a ddefnyddir yn arferol yn gymdeithasol ac yn y gwaith. (Traethawd 50%, Offer Dehongli 50%)

Deall Iaith Arwyddion Amrywiol mewn Amrediad o Sefyllfaoedd Gwaith (20 credyd, gorfodol):

Nod y cymhwyster hwn yw datblygu profiadau a gallu dysgwyr o ran defnyddio Iaith Arwyddion Prydain i drafod materion pob dydd, sy'n ymwneud â gwaith a sefyllfaoedd cymdeithasol, efo pobl fyddar. (Traethawd 100%)

Cynnig Ymchwil (10 credyd, gorfodol):

Nod y modiwl hwn yw cyfnerthu gwybodaeth a sgiliau ymchwilio a gwerthuso sydd eisoes wedi'u meithrin ac a ystyrir yn hanfodol, gan eu rhoi ar waith mewn amrediad o sefyllfaoedd priodol. Bydd hefyd yn datblygu ac yn meithrin sgiliau canfod a gwerthuso gwybodaeth, gan alluogi'r dysgwyr i ymchwilio mewn modd sy'n eu hannog i feddwl mewn ffordd wreiddiol, feirniadol ac annibynnol. Nod y modiwl yw galluogi dysgwyr i lunio cynnig cydlynol ar gyfer y modiwl Traethawd Hir a all fod yn canolbwyntio ar fater o arwyddocâd cymdeithasol, rheolaethol neu addysgol ym maes ymarfer y dysgwr ac i ddatblygu sgiliau cyflwyno uwch. (Cynnig 80%, Cyflwyniad 20%)

Traethawd Hir (20 credyd, gorfodol):

Nod a phwrpas y modiwl hwn yw ymgymryd â thraethawd ymchwil cyd-destunol fel y cynigiwyd yn ystod y modiwl Cynnig Ymchwil, gan alluogi myfyrwyr i ystyried a chymhwyso adborth yn dilyn y modiwl blaenorol. Bydd myfyrwyr yn datblygu ystod o sgiliau academaidd a throsglwyddadwy gan gynnwys meddwl yn feirniadol, gwybodaeth a dealltwriaeth arbenigol trwy ymchwil parhaus, cynllunio a rheoli amser, dadansoddi a gwerthuso ymchwil sylfaenol ac eilaidd, crynodeb a chyflwyniad data, ysgrifennu strwythuredig, gwneud penderfyniadau a chyfiawnhad a thrafod a chymhwyso theori. (Traethawd Hir 100%)

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Rhan Amser

Gwneir ceisiadau drwy'r coleg.

Llandrillo-yn-Rhos

Sefydliad dyfarnu