Manylion Allweddol

 • Ar gael yn:
  Y Rhyl
 • Math o gwrs:
  Llawn Amser (Addysg Bellach)
 • Dull astudio:
  Llawn Amser
 • Lefel:
  3
 • Maes Rhaglenni:
  International
  Lefel AS/A
 • Hyd:

  1-2 flwyddyn

 • Dwyieithog:
  n/a

Noder: Rydym yn argymell bod gennych liniadur neu lyfr Chrome y gallwch ei ddefnyddio i gwblhau gwaith yn ddigidol yn eich cartref. Mae gennym Gronfa Cynhwysiant Digidol TG bwrpasol i gefnogi'r dysgwyr hynny nad oes ganddynt ddyfais ddigidol ac sy'n methu â phrynu un.

Disgrifiad o'r Cwrs

Oes gennych chi ddiddordeb ym myd y ffilm? Hoffech chi ddatblygu'ch diddordeb hyd at safon uchel? Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i nifer o bynciau sy'n ymwneud ag astudiaethau ffilm ac yn eich paratoi at gyrsiau Addysg Uwch ac at allu defnyddio'ch sgiliau academaidd mewn gwahanol yrfaoedd.

Gallech ddilyn y cwrs fel rhan o raglen astudio lawn amser ar y cyd â phynciau Lefel AS/A eraill. Mae Astudiaethau Ffilm yn cyd-fynd yn dda ag Astudiaethau Cyfryngau, Saesneg (Iaith) a Seicoleg.

Gallai myfyrwyr aeddfed ddilyn y cwrs yn rhan-amser.

Gwybodaeth uned

Ffilm - prif ffurf gelfyddydol yr ugeinfed ganrif a chyfrwng mynegiant sy'n dal i esblygu - yw canolbwynt y cwrs. Pwrpas y maes llafur Lefel AS/A yw hogi'ch dealltwriaeth a'ch barn a dyfnhau'ch mwynhad o'r cyfrwng. Defnyddir amryw o ddulliau asesu, a'r bwriad yw creu dysgwyr bywiog, llawn dychymyg. Bydd y cwricwlwm amrywiol yn ehangu'r profiad o ffilmiau a gawsoch ers eich plentyndod. Byddwch yn astudio ffilmiau a gynhyrchwyd mewn cyd-destunau gwahanol ac sy'n cael eu gwylio mewn gwahanol sefyllfaoedd. Byddwch hefyd yn ymdrin yn uniongyrchol â llawer math gwahanol o ffilm, gan feithrin eich sgiliau arsylwi, dadansoddi ac adfyfyrio. Yn ogystal â hyn, byddwch yn datblygu eich sgiliau creadigol ac ymarferol un ai yn y maes clywedol neu yn y maes ysgrifennu.

Gofynion mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen:

 • 6 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg neu Gymraeg Iaith Gyntaf
 • TGAU gradd C mewn Saesneg neu Gymraeg Iaith Gyntaf

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Mae dilyniant i Lefel A yn ddibynnol ar eich perfformiad yn eich arholiadau AS.

Cyflwyniad

Mae'r cwrs yn cael ei gyflwyno drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Sesiynau theori a ddysgir
 • Gwaith grŵp
 • Prosiectau ymarferol
 • Cyflwyniadau ac adroddiadau ysgrifenedig
 • Astudio unigol o bynciau arbenigol y tu allan i'r dosbarth

Asesiad

Cewch eich asesu fel a ganlyn:

 • Ar y cwrs AS, byddwch yn cynhyrchu dau ddarn o waith cwrs. Dadansoddiad ysgrifenedig 1500 o eiriau o un rhan o ffilm fydd y darn cyntaf ac ynddo byddwch yn archwilio sut y mae miss-en-scene, perfformiadau'r actorion, cinematograffeg, y gwaith golygu a/neu'r sain yn cyfleu ystyr ac yn ennyn ymateb. Prosiect creadigol fydd yr ail ddarn o waith, a bydd hwnnw'n cynnwys llunio braslun gam-wrth-gam neu fwrdd stori neu ddilyniant ffilm er mwyn dangos sut y mae'r nodweddion meicro'n cyfleu ystyr y ffilm fel cyfanwaith.
 • Byddwch hefyd yn sefyll arholiad 2½ awr ar ddiwedd y cwrs yn ystod Mehefin. Yn yr arholiad, cewch dri chwestiwn. Cwestiwn ysgogi ymateb fydd un o'r rhain, a dau draethawd ar sail eich ymateb i astudiaethau achos fydd y ddau gwestiwn arall.

Dilyniant

Gyda'r cwrs hwn, bydd gennych gymhwyster ychwanegol a chewch ennill pwyntiau UCAS, a fydd o gymorth i chi wneud cais am le mewn un o sawl sefydliad, yn cynnwys Grŵp Llandrillo Menai, ar un o sawl cwrs Addysg Uwch.

Yn syth ar ôl y cwrs neu ar ôl cwblhau cwrs Addysg Uwch, gallech ddewis gyrfa yn y diwydiant ffilmiau, yn y cyfryngau neu yn y byd addysg, cyhoeddi neu adloniant.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?