Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 ar Gyfer Cymorth Dysgu i Oedolion a Phobl Ifanc ag Anawsterau Dysgu Ychwanegol (QCF)

Manylion Allweddol

 • Ar gael yn
  Ar-lein
 • Lefel
  2
 • Dull astudio
  Rhan amser
 • Maes Rhaglenni
  Hyfforddiant Athrawon
 • Hyd

  3 awr yr wythnos dros 16 wythnos

 • Math o gwrs
  Rhan amser
 • Dwyieithog
  n/a

Disgrifiad o'r Cwrs

Mae'r cymhwyster hwn yn cydnabod yn ffurfiol y wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen i gefnogi anghenion dysgu amrywiol oedolion a phobl ifanc trwy:

 • Gynnig cyfleoedd dilyniant i'r rhai sy'n darparu cymorth dysgu, a thrwy gydnabod y lefelau cyfrifoldeb gwahanol sy'n bodoli mewn lleoliadau addysgol.
 • Cynnig cyfleoedd i unigolion arbenigo trwy gefnogi anghenion dysgwyr sydd ag anableddau ac anawsterau penodol.

Mae'r cymhwyster yn cynnwys unedau gorfodol sy'n ymwneud â hanfodion cymorth dysgu. Mae'r rhain yn canolbwyntio ar feithrin sgiliau cyfathrebu da a strategaethau eraill sy'n galluogi'r sawl sydd ag anghenion dysgu ychwanegol i ddysgu mewn amgylchedd diogel a chynhwysol. Ceir cyfle hefyd i ddewis unedau dewisol sy'n canolbwyntio ar feysydd arbenigol. Gall y rhain fod yn gysylltiedig ag anawsterau neu anableddau penodol neu fe allant drafod pwnc perthnasol fel cefnogi ymddygiad cadarnhaol.

Mae'r cymhwyster hwn yn addas i gynorthwywyr cymorth dysgu neu unigolion mewn swyddi cyfatebol mewn colegau addysg bellach, addysg gymunedol neu unrhyw leoliad arall sy'n darparu cymorth dysgu i oedolion a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol, yn cynnwys anawsterau dysgu ac anableddau, neu unrhyw un sydd â diddordeb mewn bod yn gynorthwyydd cymorth dysgu. Gall yr unedau sy'n rhan o'r cymhwyster gael eu defnyddio hefyd gan eraill sy'n gweithio gydag oedolion a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol ac sydd am wella eu hymarfer eu hunain.

FFI:

Mae unrhyw ostyngiadau a gynigir yn ddibynnol ar brawf modd.Gellir talu ffioedd cyrsiau sydd dros £100 fesul rhandaliadau. Bydd dysgwyr yn talu 20% wrth gofrestru a hyd at bedwar taliad misol ar ôl hynny.

Gofynion mynediad

⁠Rhaid i'r dysgwyr:

 • Fod yn 18 oed o leiaf i wneud y cymhwyster hwn.
 • Fod yn barod i arddangos eu sgiliau mewn lleoliad ymarferol, felly rhaid bod yn gyflogedig, neu fod ar brofiad gwaith neu'n gwirfoddoli mewn lleoliad lle maent yn gweithio gydag oedolion neu bobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol.
 • Sgiliau cyfathrebu Lefel 2 neu uwch er mwyn gallu cefnogi oedolion a phobl ifanc i gyflawni eu llwybr dysgu.

Cyflwyniad

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Dysgu yn y dosbarth
 • Gweithio a thrafod mewn grŵp
 • Astudio'n annibynnol
 • Cefnogaeth tiwtor

Parth dysgu rithwir (Google Classroom/Sites)

Asesiad

Mae'r cymhwyster Agored Cymru Dyfarniad Lefel 2 mewn cefnogi oedolion a phobl ifanc gyda Sgiliau Hanfodol yn cynnwys 5 uned, mae 4 o rain yn angenrheidiol a 1 yn ddewisol.

Dilyniant

Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai.

A hoffech chi wneud cais am y cwrs hwn?

Gallwch wneud cais am lawer o gyrsiau yn uniongyrchol trwy'r wefan, neu lawrlwytho ffurflen gofrestru.
Cliciwch yma am wybodaeth ar sut i wneud cais.