Gwybodaeth i Ddysgwyr a Rhieni

Gwybodaeth i Ddysgwyr a Rhieni

Asesiadau

Gwybodaeth ynghylch Arholiadau Lefel A a TGAU yn Haf 2022

Annwyl Ddysgwyr / Rhieni / Gwarcheidwaid

Rydym wedi derbyn gwybodaeth bellach gan Gymwysterau Cymru ynghylch y cynlluniau sy mewn lle i asesu cymwysterau Lefel A a TGAU eleni. Pwrpas y llythyr hwn yw helpu dysgwyr a rhieni i ddeall sut bydd yr asesiad o'r cymwysterau hyn yn digwydd.

Arholiadau a NEA

Y cynllun ar draws y DU yw i asesu ddigwydd drwy arholiadau ac asesiad di-arholiad (NEA) i barhau fel arfer yn ystod 2021/22.

I adlewyrchu ar y tarfu i ddysgu ac addysgu ac i sicrhau tegwch mae Cymwysterau Cymru a CBAC wedi;

 • Addasu'r cynnwys sy'n cael ei asesu, a bydd darlithiwr yn medru egluro i ddysgwyr yr hyn mae hyn yn golygu ar gyfer pob pwnc.

 • Newid y ffiniau graddau a ddefnyddir i ddyfarnu graddau'r haf hwn. Mae hyn yn golygu y bydd y graddau a ddyfernir yn 2022 hanner ffordd rhwng y canlyniadau yn 2021 ac 2019, y flwyddyn olaf y safwyd arholiadau.

Dull Wrth gefn

Mae Cymwysterau Cymru wedi bod yn glir eu bod yn disgwyl i arholiadau i gael eu cynnal, a byddant ond yn cael eu canslo mewn amodau eithriadol. Petai arholiadau yn cael eu canslo mae'n ofynnol i ni gael cynllun argyfwng yn ei le a fydd yn caniatau i Raddau a Bennir gan Ganolfan (GBC) i'w dyfarnu gan ddefnyddio asesiadau a wnaed yn y Coleg.

Bydd eich cynllun argyfwng yn cynnwys y canlynol;

 • Seilio'r GBC ar unrhyw asesiadau di-arholiad (NEA) sydd yn digwydd yn ystod y blwyddyn academaidd ac unrhyw asesiadau arfaethedig argyfer y radd perfformio cyfredol 4 a 5 (GPC 4 a 5).

 • Rhannu canlyniad yr asesiadau hyn gyda dysgwyr drwy'r radd perfformio cyfredol gradd 4 a 5 (GPC 4 a 5) yn eDRAC.

 • Egluro i ddysgwyr ymhell o flaen llaw pa asesiadau a ddefnyddir ar gyfer GPC 4 a 5.

 • Sicrhau y bydd yr asesiadau yn deg drwy roi yn eu lle brosesau sicrhau ansawdd cadarn a chefnogi darlithwyr i weithredu asesiadau cyson ar draws GLLM.

Rydym yn hapus iawn gyda'r ffordd y mae dysgwyr wedi dechrau'r flwyddyn Goleg, ac yn hyderus y bydd y mesurau a amlinellir uchod yn eu cefnogi i gyflawni llwyddiant eleni. Os oes gennych unrhyw ymholiadau peidiwch ag oedi cyn cysylltu gyda'r Rheolwr Maes Rhaglen.

Diolc.

Dafydd Evans
Prif Weithredwr Grŵp Llandrillo Menai

Symptomau Covid-19 neu ganlyniad prawf positif

Beth ddylwn i'w wneud os oes gennyf symptomau Coronafeirws neu os ydw i'n cael prawf positif?

Symptomau

Rhaid i chi beidio â dod i'r coleg os oes gennych symptomau COVID-19. Mae hyn yn berthnasol hyd yn oed os oes gennych symptomau ysgafn neu os ydych wedi profi'n bositif o'r blaen.

Prif symptomau COVID-19 yw:

 • tymheredd uchel
 • peswch cyson
 • colli'r gallu i flasu neu arogli neu newid mewn gallu i flasu neu arogli

Dylech ddilyn y cyfarwyddiadau ar wefan LlywodraethCymru: https://llyw.cymru/os-oes-symptomau-gyda-chi-oes-angen-help-meddygol-arnoch-am-y-coronafeirws

Prawf Positif

Os ydych yn derbyn canlyniad prawf bositif, gadewch i’ch tiwtor wybod ar unwaith. Gwelwch y linc Llwyodraeth Cymru am y canllawiau diweddaraf: https://llyw.cymru/canllawiau-hunanynysu

Diogelwch yn y coleg

Sut ydym ni'n cadw'r dysgwyr a'r staff yn ddiogel ar ein safleoedd?

Mae creu amgylchedd dysgu diogel i bawb yn flaenoriaeth i bawb ar holl safleoedd y coleg.

Mae'r mesurau canlynol yn cael eu defnyddio i gadw ein dysgwyr a'n staff yn ddiogel yn y coleg:

 • Cyfleusterau diheintio
 • Sgriniau yn y derbynfeydd
 • Clirio ystafelloedd er mwyn cael llai o ddodrefn
 • Glanhau'n rheolaidd

Os oes gennych symptomau, gallwch archebu profion llif ochrol drwy https://llyw.cymru/get-tested-... neu eu prynu o fferyllfeydd.

Mae'r Cynllun a'r Asesiad Risg yn esbonio'r mesurau cynhwysfawr rydym wedi eu cymryd i gadw'r dysgwyr a'r staff yn ddiogel rhag y Coronafeirws.

Oes angen i mi wisgo gorchudd wyneb?

Ni fydd angen gwisgo gorchuddion wyneb mewn ystafelloedd dosbarth a gweithdai oni bai am resymau iechyd a diogelwch neu i gydymffurfio â chanllawiau ar gyfer sectorau, e.e. gwallt a harddwch ac ati. Er nad yw gwisgo gorchuddion wyneb wrth deithio ar gludiant coleg bellach yn orfodol, gofynnwn i ddysgwyr barchu dewis personol pawb i wisgo gorchuddion wyneb gan eu bod yn amddiffyn rhag Coronafeirws.

Fydd y coleg y darparu pecynnau profi Covid-19?

Os oes gennych symptomau gallwch archebu profion llif ochrol drwy https://llyw.cymru/get-tested-... neu eu prynu o fferyllfeydd.

Ar ddiwedd y dydd, beth ydw i'n ei wneud â'r dillad, yr offer a'r cyfarpar diogelu personol rwyf eu hangen ar gyfer fy nghwrs?

Rhaid i chi fynd ag unrhyw ddillad, offer a chyfarpar diogelu personol rydych yn eu defnyddio ar eich cwrs adref gyda chi. Ni fydd loceri ar gael ar y safle.

Alla i brynu bwyd a diod ar y campws?

Bob yn dipyn, bydd y ffreuturau'n ailddechrau cynnig gwasanaeth eistedd wrth fwrdd llawn, a gall y dysgwyr barhau i ddefnyddio eu hystafelloedd dosbarth pan fyddant yn cael egwyl.

Beth allaf ei wneud i helpu i rwystro'r firws rhag lledaenu?

Mae parchu ac ystyried eraill yn rhan o werthoedd y coleg ac mae gan bawb ran i'w chwarae er mwyn lleihau lledaeniad yr haint. Gwnewch yn siŵr eich bod yn golchi eich dwylo'n rheolaidd ac yn defnyddio'r cyfleusterau diheintio sydd ar gael ledled y coleg.

Cadw'n ddiogel y tu allan i'r coleg

Beth ddylwn i wneud i gadw'n ddiogel rhag Coronafeirws y tu allan i'r Coleg?

Rydym yn annog dysgwyr i ddilyn canllawiau presennol Llywodraeth Cymru sy'n nodi'r hyn y dylem ei wneud i Gadw Cymru'n Ddiogel:

 • Golchi ein dwylo'n rheolaidd
 • Os oes gennych symptomau, ewch am brawf.

Mae rhestr lawn o'r canllawiau i'w chael yma: https://gov.wales/coronavirus

Cludiant

Mae gwasanaethau cludiant y coleg yn dilyn y drefn a'r amserlen arferol. Er nad yw gwisgo gorchuddion wyneb wrth deithio ar gludiant coleg bellach yn orfodol, gofynnwn i ddysgwyr barchu dewis personol pawb i wisgo gorchuddion wyneb gan eu bod yn amddiffyn rhag Coronafeirws.

Dysgu o adref a'r gefnogaeth sydd ar gael

Sut ydw i'n cael mynediad i wasanaethau cymorth dysgu'r coleg?

Bydd y Gwasanaethau i Ddysgwyr yn darparu gwasanaethau lles, cwnsela, cynghori ac arwain, a chymorth ariannol ar y safleoedd. ⁠Gallwch hefyd archebu sesiwn drwy gysylltu â staysafe@gllm.ac.uk

A fyddaf yn derbyn fy LCA/Grant Dysgu Llywodraeth Cymru os ydw i'n hunanynysu neu'n sâl?

Byddwch. Os na allwch ddod i'r coleg am eich bod yn hunanynysu neu'n sâl, byddwch yn cael eich esgusodi ar y gofrestr.

Oes yna unrhyw ganllawiau i'w dilyn ynghylch cael eich addysgu o bell yn eich cartref?

Mae dysgu ar-lein/o bell wedi bod yn nodwedd arwyddocaol o’n darpariaeth yn ystod y 18 mis diwethaf. Er y bydd addysgu ar-lein yn parhau ar gyfer rhai elfennau cyrsiau, byddwn yn dychwelyd i addysgu wyneb yn wyneb ar gyfer mwyafrif ein cyrsiau y tymor hwn.

Rydym ni wedi llunio Canllaw Dysgu Ar-lein i Fyfyrwyr i’ch cynorthwyo chi gyda’ch astudio gartref. Mae’n cynnwys cynghorion sut i baratoi ar gyfer eich gwersi ar-lein. Mae’n bwysig bod yn gwrtais a pharchus tuag at eraill ar-lein.

Alla i ddefnyddio'r llyfrgelloedd a'r canolfannau dysgu?

Bydd yr holl ddysgwyr yn medru defnyddio’r holl adnoddau a gwasanaethau ar sail galw i mewn.

Oes yna gefnogaeth ar gael i'm helpu i gael mynediad i'm hadnoddau dysgu ar-lein?

Oes. Os oes angen cymorth arnoch i gael mynediad i'ch adnoddau dysgu ar-lein o adref, cysylltwch â learningtechnology@gllm.ac.uk neu 01492 542342.

Does gen i ddim cyfrifiadur yn fy nghartref. All y coleg ddarparu un i mi?

Gall. Gall dysgwyr sydd heb fynediad i gyfrifiaduron personol yn eu cartrefi wneud cais i'r Gronfa Cymorth Dysgu am Chromebook. Mae'r grant yn ddibynnol ar brawf modd a gofynnir i chi gyflwyno tystiolaeth o incwm eich cartref. Cysylltwch â learningtechnology@gllm.ac.uk neu 01492 542342 am fwy o wybodaeth.

Cadw'n Iach

Os ydw i'n pryderu am y sefyllfa, beth allaf ei wneud?

Os ydy pethau'n anodd i chi ar hyn o bryd, cofiwch nad ydych ar eich pen eich hun. Mae'n amser heriol i bawb.

Gall siarad am y sefyllfa gyda theulu a ffrindiau helpu. Gallwn ni hefyd gynnig cymorth a chefnogaeth, anfonwch ebost at staysafe@gllm.ac.uk i drefnu siarad ag aelod o'r Tîm Lles. Mae cymorth ar gael ar y safle gan y tîm Gwasanaethau i Ddysgwyr.

Mae yna hefyd adnoddau iechyd meddwl amrywiol i'w cael ar-lein, yn cynnwys adnoddau gan yr elusen iechyd meddwl, Mind.

Sut alla i gadw'n iach?

Gall cadw'n bositif a gofalu am eich lles meddyliol fod yn heriol. Mae Eich Hwb Lles yn cynnwys gwybodaeth ac adnoddau i helpu i gefnogi eich lles drwy gydol eich amser yn y coleg. Edrychwch ar y fideos a dilynwch y dolenni i adnoddau allanol all eich helpu i ofalu amdanoch eich hun a chynnal cydbwysedd yn eich bywyd.

Ysmygu ar y Campysau

Mae holl gampysau'r coleg yn safleoedd di-fwg. Golyga hyn na chaniateir ysmygu na defnyddio e-sigaréts ar dir y coleg nac mewn ceir yn y meysydd parcio.

Nid wyf wedi cael fy mrechiad eto, beth ddylwn i ei wneud?

Mae’r Grŵp yn cefnogi’r rhaglen frechu yn llwyr ac yn annog pawb sy’n gymwys i sicrhau eu bod yn cael eu brechu’n llawn. Y mwyaf o unigolion ar y campws sydd wedi’u brechu, y lleiaf o darfu fydd ar y dysgu.