Diweddariadau ac arweiniad ynghylch y Coronafeirws COVID-19

Diweddariadau i ddysgwyr a rhieni

Diweddariad diwethaf: 05/01/22

Annwyl Fyfyrwyr,

Edrychaf ymlaen at eich croesawu'n ôl i'r Coleg o ddydd Iau, 6 Ionawr, ymlaen a gobeithiaf i chi gael gwyliau Nadolig wrth eich bodd.

Erbyn hyn, mae'n amlwg fod yr amrywiolyn Omicron yn golygu bod llawer mwy'n cael eu heintio â COVID-19 yn ein cymunedau. Rydym wedi adolygu ein mesurau rheoli COVID, a chredwn y byddant yn galluogi GLlM i barhau i ddarparu addysg wyneb yn wyneb ar ein holl gampysau.

Fodd bynnag, er mwyn gwneud hyn, mae'n hanfodol ein bod oll yn dilyn y canllawiau a ganlyn i leihau unrhyw darfu posibl yn ystod y tymor hwn:

  • l Gwisgo gorchuddion wyneb mewn ardaloedd cyffredin, ar gludiant colegol ac yn yr ystafelloedd dosbarth
  • l Rhaid i unrhyw un a eithriwyd rhag gwisgo gorchudd wyneb wisgo laniard a gymeradwywyd gan y coleg bob amser
  • l Cymryd prawf llif unffordd deirgwaith yr wythnos ar ddydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener. Yn ogystal, dylem gymryd prawf llif unffordd fore dydd Iau, 6 Ionawr, cyn dechrau yn y coleg
  • l Cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr ac eithrio mewn gwersi a amserlennwyd
  • l Diheintio dwylo cyn defnyddio cludiant colegol, cyn mynd i mewn i adeilad ac wrth gyrraedd pob dosbarth/gweithdy
  • l Cadw'n gaeth at systemau unffordd
  • l Lleihau cyswllt â dysgwyr eraill y tu allan i wersi a amserlennwyd
  • l Defnyddio ystafelloedd dosbarth dynodedig i gael egwyl rhwng gwersi ac amser cinio

Manteisiaf ar y cyfle hwn i atgoffa pob myfyriwr bod cadw at ein mesurau rheoli Covid yn rhan bwysig iawn o God Ymddygiad y Dysgwyr.

Gyda'ch cymorth a'ch cydweithrediad chi, rwy'n sicr y gallwn ddechrau'r tymor newydd mor ddiogel â phosibl, gan barhau i ddysgu wyneb yn wyneb.

Dafydd Evans
Prif Weithredwr

DSC 0941
Rhoson Sea 52 Small

Gwybodaeth i Ddysgwyr a Rhieni

Gwybodaeth i Ddysgwyr a Rhieni

Dewch i wybod mwy...
Dwyfor Dolgellau 45 Large

Cyrsiau Lle mae Dysgwyr yn cael eu Haddysgu o Bell yn eu Cartrefi

Oherwydd bod dysgwr yn y grŵp cyswllt neu aelod o'r staff sydd wedi bod mewn cyswllt agos â'r grŵp wedi profi'n bositif am y Coronafeirws, bydd y grwpiau canlynol yn cael eu haddysgu o bell yn.

Dewch i wybod mwy...
Photo 1618229745783 20e7b07793e1

Gwybodaeth am brofion cartref

Profion Llif Unffordd (LFD) COVID-19

Dewch i wybod mwy...

Heb gael ateb i'r hyn yr oeddech eisiau wybod?

Anfonwch Ebost i'r tîm gwasanaethau dysgwyr: generalenquiries@gllm.ac.uk