Diweddariadau ac arweiniad ynghylch y Coronafeirws COVID-19

Diweddariadau i ddysgwyr a rhieni

Diweddariad diwethaf: 15/9/21

Annwyl Ddysgwyr / Rhieni / Gwarcheidwaid,

Gan fod yr achosion o Covid-19 ar gynnydd yn ein cymunedau, ysgrifennaf atoch gyda diweddariad byr o sut rydym yn rheoli'r sefyllfa yn y coleg wrth i'r flwyddyn academaidd newydd fynd rhagddi.

Bydd llawer o'r mesurau i reoli Covid-19 yn parhau eleni, gan gynnwys systemau unffordd, cyfleusterau diheintio dwylo, glanhau ychwanegol, awyru ystafelloedd a gwisgo gorchuddion wyneb mewn mannau cymunedol. Rydym hefyd yn lleihau'r niferoedd sy'n ymgasglu yn y ffreuturau ac ati gan gynnig gwasanaeth Tamaid Sydyn yn unig.

Pan fydd dysgwr (neu aelod o staff) yn profi'n bositif am Covid-19 neu os oes ganddynt symptomau, rydym yn mynnu bod y rheolau a osodir gan Iechyd Cyhoedd Cymru a Llywodraeth Cymru'n cael eu dilyn a bod yr unigolion hyn yn hunanynysu gartref ac yn cael prawf PCR. Gallwch gael prawf PCR am ddim i weld a yw'r Coronafeirws arnoch drwy fynd i: https://www.gov.uk/get-coronav... neu drwy ffonio 119.

a) Os oes achos Covid positif mewn dosbarth:

  • Rydym yn disgwyl i'r holl ddysgwyr barhau i fynychu'r Coleg oni bai bod ganddynt un o dri phrif symptom Covid (peswch, anosmia {colli'r gallu i arogli/blasu} a/neu dwymyn), neu os ydynt wedi cael prawf LFD positif (bydd angen iddynt archebu prawf PCR ac ynysu tan ddaw'r canlyniad).
  • I ddysgwyr y coleg, golyga hyn na fydd angen i'r dosbarth cyfan hunanynysu os bydd rhywun yn y dosbarth yn profi'n bositif. Bydd yr un peth yn wir am gludiant y coleg, felly ni fydd rhaid i bob dysgwr sy'n teithio ar fws hunanynysu.
  • Rydym yn atgoffa'r dysgwyr i barhau i fod yn ofalus, i ddilyn unrhyw brotocolau Covid ac i barhau i ddefnyddio'r profion LFD yn eu cartref ddwywaith yr wythnos.

b) Cysylltiadau Agos:

Mae'r rheolau i gysylltiadau agos yng Nghymru wedi symud i 'Lefel Rhybudd 0'. Os caiff dysgwyr eu nodi'n 'Gyswllt Agos Uniongyrchol', bydd y gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu yn cysylltu â hwy i gael rhagor o wybodaeth ac i gadarnhau unrhyw ofynion i ynysu.

Rhaid dilyn eu canllawiau. Os yw'r unigolion yn perthyn i un o'r categorïau hyn (a heb unrhyw symptomau Covid), nid oes angen iddynt ynysu ac mae'n iawn iddynt barhau i ddod i'r Coleg:

  • dan 18 oed

NEU

  • Dros 18 oed ac wedi cael dau frechlyn Covid-19 ers dros 14 diwrnod

Rydym yn parhau i fod yn ofalus ac yn gweithio'n agos gyda'r Awdurdodau Lleol a'r timau Profi, Olrhain, Diogelu lleol i reoli clystyrau. Rydym yn cadw'r hawl i gynyddu ein mesurau i reoli Covid-19 os bydd angen.

Ein prif flaenoriaeth yw cefnogi ein dysgwyr i lwyddo yn y coleg, a hynny mor ddiogel â phosibl. Mae'r tymor wedi dechrau'n dda ac mae'n dda gweld cynifer o ddysgwyr yn mwynhau eu hastudiaethau.

Ar ein gwefan (https://www.gllm.ac.uk/coronavirus-covid-19-updates-and-guidance) ceir gwybodaeth fanylach, ond os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau am ein mesurau, mae croeso i chi gysylltu â Rheolwr Ymateb y Coleg i Covid, Stephen Lloyd (s.h.lloyd@gllm.ac.uk) neu dîm y Gwasanaethau i Ddysgwyr (generalenquiries@gllm.ac.uk neu https://www.gllm.ac.uk/contact...;

Dafydd Evans

Prif Weithredwr

DSC 0941
Rhoson Sea 52 Small

Gwybodaeth i Ddysgwyr a Rhieni

Gwybodaeth i Ddysgwyr a Rhieni

Dewch i wybod mwy...
Dwyfor Dolgellau 45 Large

Cyrsiau Lle mae Dysgwyr yn cael eu Haddysgu o Bell yn eu Cartrefi

Oherwydd bod dysgwr yn y grŵp cyswllt neu aelod o'r staff sydd wedi bod mewn cyswllt agos â'r grŵp wedi profi'n bositif am y Coronafeirws, bydd y grwpiau canlynol yn cael eu haddysgu o bell yn.

Dewch i wybod mwy...
Photo 1618229745783 20e7b07793e1

Gwybodaeth am brofion cartref

Profion Llif Unffordd (LFD) COVID-19

Dewch i wybod mwy...
PAGE 12 transport9617

Canllawiau Grŵp Llandrillo Menai ynghylch cludiant

Mae gan y Grŵp gampysau ledled Gogledd Cymru ac yn darparu sawl ffordd o ddanfon a chodi myfyrwyr o'u prif safle astudio.

Dewch i wybod mwy...
4 Section 18 1

Gwybodaeth i Ddysgwyr Addysg Uwch

Cwestiynau Cyffredin mewn perthynas ag Addysg Uwch

Dewch i wybod mwy...
CAMDA 2

Gwybodaeth i Brentisiaid a Hyfforddeion

Gwybodaeth i Brentisiaid a Hyfforddeion

Dewch i wybod mwy...

Heb gael ateb i'r hyn yr oeddech eisiau wybod?

Anfonwch Ebost i'r tîm gwasanaethau dysgwyr: generalenquiries@gllm.ac.uk