Diweddariadau ac arweiniad ynghylch y Coronafeirws COVID-19

Diweddariadau i ddysgwyr a rhieni

Diweddariad diwethaf: 06/05/2022

Annwyl Ddysgwr,

Wrth eich croesawu'n ôl i'r Coleg y tymor hwn hoffwn rannu â chi'r canllawiau pellach a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru a'r Cyrff Dyfarnu ynghylch yr asesiadau diwedd tymor.

Deallwn y gall fod rhesymau pam na allwch sefyll arholiad neu wneud asesiad dan reolaeth yn y Coleg y tymor hwn.

Mae'r canllawiau canlynol yn esbonio'r hyn y dylech ei wneud os na allwch sefyll arholiad / asesiad dan reolaeth neu gyflwyno gwaith cwrs.

Canllawiau i BOB Dysgwr

 • Os na allwch fynychu'r coleg oherwydd eich bod yn sâl, cysylltwch â'ch tiwtor personol ar y dyddiau'r ydych yn absennol o'r coleg.
 • Os oes gennych un o 3 phrif symptom COVID-19 (tymheredd uchel, peswch parhaus neu golli'r gallu i flasu neu arogli/newid mewn gallu i flasu neu arogli), dylech hunanynysu a chymryd prawf llif unffordd (LFT). Gallwch archebu profion llif unffordd ar-lein, drwy ffonio 119 rhwng 7am ac 11pm, neu drwy eu prynu o fferyllfa.
 • Os yw'r prawf yn bositif, dylech hunanynysu am o leiaf 3 diwrnod llawn. Diwrnod 1 yw'r diwrnod ar ôl i'ch symptomau ddechrau. Cofnodwch eich canlyniad drwy glicio ar y ddolen hon.
 • Ar ddiwrnod 3, os yw'ch symptomau wedi dod i ben, cymerwch brawf LFT. Os yw'r prawf hwnnw'n negyddol, cymerwch brawf LFT arall ar ddiwrnod 4. Cofnodwch eich canlyniad drwy glicio ar y ddolen hon.
 • Os yw'ch prawf yn negyddol ar ddiwrnod 4 hefyd, a'ch bod yn teimlo'n iawn a heb dymheredd uchel, gallwch roi'r gorau i hunanynysu a dychwelyd i'r Coleg. Cofnodwch eich canlyniad drwy glicio ar y ddolen hon.
 • Os ydych yn cael prawf positif ar ddiwrnod 3 neu ddiwrnod 4, dylech barhau i hunanynysu.
 • Os oes gennych chi dal dymheredd uchel neu'ch bod yn teimlo'n sâl, dylech barhau i hunanynysu nes eich bod yn teimlo'n well.
 • Dylech barhau i gymryd prawf llif unffordd bob diwrnod nes y cewch 2 brawf negyddol yn olynol, wedi'u cymryd ddiwrnod ar wahân, neu tan ddiwrnod 10 – pa un bynnag sydd gyntaf. Nid oes angen prawf LFT negyddol arnoch ar ddiwrnod 10 i roi'r gorau i hunanynysu.

Mae'r canllawiau canlynol yn esbonio sut y bydd y cyrff dyfarnu yn delio â myfyrwyr sy'n absennol o asesiadau, yn enwedig y rhai sy'n absennol am fod ganddynt symptomau COVID-19 neu am eu bod wedi profi'n bositif am COVID-19.

Arholiadau TGAU, AS a Lefel A

 • Mae'r amserlen arholiadau wedi'i chynllunio'n wahanol eleni a dylai fod digon o amser rhwng yr arholiadau os oes angen i chi ynysu oherwydd COVID-19. Os byddwch yn colli un arholiad ar gyfer cymhwyster, bydd eich gradd yn cael ei dyfarnu gan ddefnyddio'r papur arholiad rydych chi wedi ei sefyll.
 • Os ydych yn mynd i golli arholiad oherwydd eich bod yn sâl, neu am fod gennych symptomau COVID-19 (ac yn aros i gael prawf LFT), neu am eich bod wedi profi'n bositif am COVID-19, cysylltwch â Rheolwr eich Maes Rhaglen ar ddiwrnod eich arholiad neu'ch asesiad. Byddwn wedyn yn eich cefnogi i ddilyn proses Ystyriaeth Arbennig y Cyd-gyngor Cymwysterau (JCQ) i ofyn am i'ch gradd fod yn seiliedig ar yr asesiad a gynhaliwyd.

Lefel A

Coleg Menai / Meirion Dwyfor - Bethan Owen-Hughes 01248 370125 est 3122
Coleg Llandrillo - Conor Merrick 01492 546666 est 1307

Lefel A Iechyd a Gofal

Coleg Menai - Catherine Smith 01248 370 125 est 3388 / 2007
Coleg Meirion Dwyfor - Euros Hughes 01758 701385
Coleg Llandrillo - Hailey Hockenhull 01492 546666 est 1459

TGAU

Coleg Menai / Meirion Dwyfor / Llandrillo - Moya Seaman 01492 546666 est 1298

 • Os ydych chi'n teimlo eich bod wedi bod o dan anfantais ar ddiwrnod eich arholiad/asesiad di-arholiad, cysylltwch â'ch tiwtor personol ar ddiwrnod eich arholiad neu'ch asesiad. Byddwn wedyn yn eich cefnogi i ddilyn proses Ystyriaeth Arbennig y Cyd-gyngor Cymwysterau (JCQ) i ofyn am i'ch amgylchiadau unigol gael ystyriaeth wrth ddyfarnu eich gradd.
 • Os nad ydych yn cwblhau unrhyw asesiadau ar gyfer cymhwyster, bydd angen i chi sefyll yr arholiad nesaf fydd ar gael, h.y. Arholiadau Ailsefyll TGAU ym mis Tachwedd 2022 / Arholiadau AS a Lefel A 2023
 • Ceir gwybodaeth bellach am sut y bydd proses Ystyriaeth Arbennig y Cyd-gyngor Cymwysterau’n gweithio'r haf hwn yma.

Cymwysterau Galwedigaethol

 • Mae gan bob corff dyfarnu ei drefniadau ei hun ar gyfer cefnogi dysgwyr nad ydynt yn gallu cwblhau arholiadau ac asesiadau dan reolaeth.
 • Os ydych yn mynd i golli arholiad oherwydd eich bod yn sâl, neu am fod gennych symptomau COVID-19 neu am eich bod wedi profi'n bositif am COVID-19, cysylltwch â'ch tiwtor personol. Byddwn wedyn yn rhoi gwybod i chi beth mae'r cyrff dyfarnu am i ni ei wneud ar eich rhan.

Dymunaf bob llwyddiant i chi'r tymor hwn.

Cofion,

Dafydd Evans
Prif Weithredwr

DSC 0941
Rhoson Sea 52 Small

Gwybodaeth i Ddysgwyr a Rhieni

Gwybodaeth i Ddysgwyr a Rhieni

Dewch i wybod mwy...

Heb gael ateb i'r hyn yr oeddech eisiau wybod?

Anfonwch Ebost i'r tîm gwasanaethau dysgwyr: generalenquiries@gllm.ac.uk