Proffil Dysgwr - Shaun Conrad, Amrywiol gyrsiau CPCS (Adeiladwaith)

Mae Busnes@LlandrilloMenai a’r Ganolfan Isadeiledd, Sgiliau a Thechnoleg (CIST) yn helpu pobl i ddatblygu drwy eu Cyfrif Dysgu Personol (CDP).

These are flexible and fully funded courses for people who are earning under £29,534, or whose jobs are at risk – allowing them to gain the right skills to progress or change their career. The courses are vocational and focus on sectors where there are skills shortages. The aim is to help individuals, by upskilling in areas like IT and digital, finance, construction, green jobs and more.

Name: Shaun Conrad

“It’s a brilliant scheme. It has changed my life and means I can now plan for the future.”

Courses attended: CPCS 360 excavator / CPCS dumper and roller/ CPCS telehandler

Why did you decide to follow the course? I felt I was stuck in a job that was taking me nowhere and wanted to better myself. So, when a friend suggested i looked into PLA I decided to sign up.

What did you do before the course? I left school and went straight into a job as a labourer on a building site. I then worked as a groundsman at a caravan site for a while. I didn’t go to college because I lacked confidence and didn’t really enjoy school.

How you have benefited? Signing up for the PLA has changed me. Getting machinery and plant tickets are expensive so it let me gain a qualification which in itself was valuable, but it has opened up other opportunities for me as well. Once I completed all the courses, I was lucky enough to be offered a job here at the college as an instructor. I would never have thought a few years ago that I would be in a teaching position. Before I gained my qualifications I was always on minimum wage and living from pay cheque to pay cheque. It has changed my life and means I can plan for the future. It’s a brilliant scheme with a huge range of courses.

Has the qualification changed the course of your career or lead to a new job or long-term work? Without a doubt. Signing up for PLA has completely change my career path. I am now a full-time self-employed accredited instructor, and with the additional NPORS qualification I’ve managed to secure I can test and train people on how to use machinery. The PLA gave me a foot in the door and opened my eyes to instructing and work I would never have even considered possible.


Mae rhain yn gyrsiau hyblyg sy’n cael eu hariannu’n llawn ar gyfer pobl sy’n ennill llai na £29,534, neu mewn perygl o gael eu gwneud yn ddi-waith, gan roi’r sgiliau cywir i bobl ddatblygu neu newid eu gyrfa. Mae’r cyrsiau hyn yn rhai galwedigaethol ac yn canolbwyntio ar sectorau lle mae prinder sgiliau.

Y nod yw helpu unigolion, drwy wella sgiliau pobl mewn meysydd fel TG, digidol, cyllid, adeiladu swyddi gwyrdd a mwy.

Enw: Shaun Conrad

“Mae’n gynllun gwych. Mae o wedi newid fy mywyd a dw i rŵan yn gallu cynllunio ar gyfer y dyfodol.”

Cymhwyster: Amrywiol gyrsiau CPCS (Adeiladwaith)

Pam nes di ddewis y cwrs?
Roeddwn i mewn swydd lle nad oedd cyfleoedd i symud ymlaen ac roeddwn i eisiau gwella fy hun. Felly pan soniodd ffrind am y CDP penderfynais i fynd amdani.

Beth oeddet ti’n ei wneud cyn y cwrs?
Nes i adael yr ysgol a mynd yn syth i fyd gwaith, gan weithio fel labrwr ar safle adeiladu. Es i weithio wedyn ar safle carafanau. Doedd gen i ddim yr hyder i fynd i’r coleg a nes i ddim mwynhau’r ysgol.

Sut mae’r CDP wedi dy helpu?
Mae cynllun wedi fy newid. Mae dilyn cyrsiau peiriannu yn ddrud felly rhoddodd y cyfle i fi ennill cymhwyster am ddim a chreu nifer o gyfleoedd gwerthfawr. Ar ôl cwblhau’r cwrs roeddwn i’n ddigon lwcus i gael cynnig gwaith yn y coleg fel aseswr. Fyswn i byth wedi dychmygu gweithio ym myd addysgu ychydig flynyddoedd yn ôl. Cyn ennill y cymhwyser roeddwn i wastad yn gweithio mewn swyddi oedd yn talu isafswm cyflog ac yn byw o un cyflog i’r nesaf. Mae o wedi newid fy mywyd a dwi’n gallu cynllunio ar gyfer y dyfodol. Mae o’n gynllun gwych sy’n cynnig ystod eang o gyrsiau.

Ydy’r cymhwyster wedi newid cwrs dy yrfa neu wedi arwain at swydd newydd neu waith hirdymor?
Heb os. Mae’r cynllun wedi newid llwybr fy ngyrfa yn llwyr. Dw i rŵan yn aseswr hunangyflogedig ac yn gweithio’n llawn-amser. Gyda’r cymhwyster dwi’n gallu dysgu ac asesu pobl ar sut i weithio gyda pheiriannau. Y CDP sy’n gyfrifol am fy nghyflwyno i’r gwaith yma, gwaith fyswn i byth wedi ei ystyried cynt.