A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Y manteision i unigolion

● Datblygu eich gallu i arwain, cymell ac ysbrydoli i yrru canlyniadau gwell.

● Defnyddio technegau rheoli craidd i ddarparu arweinyddiaeth ymarferol a sgiliau rheoli gweithredol.

● Meincnodwch eich gallu rheoli yn erbyn gweithwyr proffesiynol eraill

● Codwch eich proffil proffesiynol yn eich sefydliad.

Manteision i gyflogwyr ac addysgwyr

● Targedu eich dysgu a'ch datblygiad yn unol â'r safonau rheoli diweddaraf - gan sicrhau bod yr holl ddysgu yn berthnasol, heb unrhyw fylchau mewn gwybodaeth.

● Gwneud yn fawr o hyder a pharodrwydd ymgeiswyr ar gyfer Asesiad Pwyntiau Terfynol.

● Gwobrwyo ymgysylltiad dysgwyr a. gyrru cwblhau gyda chymwysterau digidol ILM.

Gofynion mynediad:

Mae'r cwrs wedi'i anelu at unigolion sy'n rheoli timau neu brosiectau ac sy'n gyfrifol am gyflawni nodau ac amcanion gweithredol neu adrannol fel rhan o strategaeth eu sefydliad.

Cyflwynir y sesiynau yn Saesneg ac mae'r adnoddau sesiwn yn bennaf yn Saesneg, er bod rhai adnoddau ar gael yn y Gymraeg.

Cyflwyniad:

Cyflwynir y cwrs hwn drwy gyfrwng sesiynau addysgu a gwaith grŵp. Casgliad o dystiolaeth a dysgu seiliedig ar waith. (gweler meini prawf asesu)

Asesiad:

Asesiad Terfynol - - Rhaid i ddysgwyr ennill o leiaf 50% ym mhob un o'r pum asesiad er mwyn pasio'r asesiad cyffredinol. Gallant gyflawni gradd llwyddo (50-59%), teilyngdod (60-69%) neu ragoriaeth (70% +).

Asesir y cymhwyster hwn trwy Asesiad Terfynol (EPA syn cynnwys y canlynol: 20% portffolio o waith - cymysgedd o ddogfennau ysgrifenedig, tystiolaeth sain a fideo sy'n dangos cymhwyso proffesiynol eu dysgu ar y rhaglen.

Cyflwyniad 20% yn seiliedig ar waith - cyflwyniad 15 munud i banel sy'n cynnwys yr asesydd annibynnol, y darparwr hyfforddiant a'r cyflogwr, gan ddisgrifio amcanion a chynnyrch eu prosiect yn y gwaith, yn cynnwys yr heriau a'r materion a wynebir, a'r sgiliau rhyngbersonol ac ymddygiadol y maent yn eu harddangos. Yna i ddilyn, sesiwn cwestiwn ac ateb 15 munud.

30% prawf gwybodaeth ar-lein - mae'r dysgwyr yn dangos eu gwybodaeth arwain a rheoli drwy ateb cyfres o gwestiynau, gan egluro sut y byddent yn ymateb i ystod o senarios gwahanol. Cael ei asesu drwy brofion ar-alw ar-lein trwy'r llwyfan esblygu.

20% cyfweliad yn seiliedig ar gymhwysedd - cyfweliad un i un gyda'r dysgwyr , gan ddefnyddio cwestiynau strwythuredig i brofi eu dealltwriaeth a'u cymhwysiad gwybodaeth, ac i asesu eu sgiliau meddal, ymddygiadau ac arddull arwain bersonol.

10% trafodaeth broffesiynol - mae'r asesydd ILM yn arwain trafodaeth fanwl o gwmpas datblygiad personol a phroffesiynol y dysgwyr, gan edrych am dystiolaeth glir gyda ffocws pendant ar Ddatblygiad proffesiynol parhaus a sut mae hyn wedi'i gymhwyso i wella eu perfformiad yn y gweithle.

Dilyniant:

Gall dysgwyr llwyddiannus fynd ymlaen i amrywiaeth o gymwysterau, yn cynnwys:

 • Dyfarniad Lefel 6 ILM mewn Rheoli
 • Cwrs gradd sy'n gysylltiedig â rheoli
 • Cymwysterau Lefel 7 ILM mewn Arwain a Rheoli

Gwybodaeth ychwaneol yn ôl campws/cwrs:

 • Abergele

  Yn ystod y cwrs, byddwch yn;

  ⁠Unedau Gwybodaeth a Sgiliau fel a ganlyn;

  Arwain Pobl - Bydd yr uned hon yn rhoi gwybodaeth i ddysgwyr am arddulliau arweinyddiaeth, sut i arwain gwahanol dimau, sut i wella perfformiad, pwysigrwydd diwylliant sefydliadol, a chydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn y gweithle, a'r sgiliau i gyfathrebu gweledigaeth sefydliadol ac amcanion, hwyluso gweithio a pherfformio'n dda a thîm cefnogi trwy newid.

  Rheoli Pobl - Bydd yr uned hon yn rhoi gwybodaeth i ddysgwyr am sut i reoli timau lluosog a gwahanol, gwella perfformiad tîm a recriwtio aelodau staff, a'r sgiliau i reoli perfformiad tîm, talent a gwaith dirprwyo.

  ⁠Meithrin Perthynas  - Bydd yr uned hon yn rhoi dealltwriaeth i ddysgwyr am reoli perthynas, gweithio ar y cyd a rheoli gwrthdaro, a'r sgiliau i adeiladu a chynnal perthynas â rhanddeiliaid mewnol ac allanol.

  Cyfathrebu - Bydd yr uned hon yn rhoi gwybodaeth i ddysgwyr am sgiliau rhyngbersonol a sut i wneud cais am wahanol ffurfiau a thechnegau cyfathrebu, a'r sgiliau sydd eu hangen i gyfathrebu'n effeithiol mewn ystod o sefyllfaoedd mewn nifer o wahanol fformatau.

  Rheoli Gweithredol - Bydd yr uned hon yn rhoi gwybodaeth i ddysgwyr am fodelau rheoli, gwelliant parhaus, systemau rheoli, newidiadau rheoli, defnyddio technoleg a diogelwch data, a sgiliau i weithredu cynllun gweithredol, rheoli newid, dangos ymwybyddiaeth fasnachol a chreu adroddiadau rheoli.

  Rheoli Prosiectau - Bydd yr uned hon yn rhoi gwybodaeth i ddysgwyr am sut i sefydlu, rheoli ac adolygu prosiect, a'r sgiliau i gynllunio, rheoli a gwerthuso prosiect.

  Cyllid - Bydd yr uned hon yn rhoi gwybodaeth i ddysgwyr am reolaeth ariannol, gosod a chynnal cyllidebau a rhagolygon ariannol, gyda'r sgiliau sydd eu hangen i osod, rheoli ac adolygu cyllideb.

  Unedau Gwybodaeth a Sgiliau Cyfunol fel a ganlyn;

  Hunanymwybyddiaeth - Bydd yr uned hon yn rhoi gwybodaeth a sgiliau i ddysgwyr i hunan-adlewyrchu, deall deallusrwydd emosiynol ac arddulliau dysgu.

  Hunan reoli - Bydd yr uned hon yn rhoi gwybodaeth a sgiliau i ddysgwyr i reoli eu hamser a chynllunio eu datblygiad personol.

  Datrys Problemau a Gwneud Penderfyniadau -  Bydd yr uned hon yn rhoi gwybodaeth a sgiliau i ddysgwyr i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau.

 • Llandrillo-yn-Rhos

  Yn ystod y cwrs, byddwch yn;

  ⁠Unedau Gwybodaeth a Sgiliau fel a ganlyn;

  Arwain Pobl - Bydd yr uned hon yn rhoi gwybodaeth i ddysgwyr am arddulliau arweinyddiaeth, sut i arwain gwahanol dimau, sut i wella perfformiad, pwysigrwydd diwylliant sefydliadol, a chydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn y gweithle, a'r sgiliau i gyfathrebu gweledigaeth sefydliadol ac amcanion, hwyluso gweithio a pherfformio'n dda a thîm cefnogi trwy newid.

  Rheoli Pobl - Bydd yr uned hon yn rhoi gwybodaeth i ddysgwyr am sut i reoli timau lluosog a gwahanol, gwella perfformiad tîm a recriwtio aelodau staff, a'r sgiliau i reoli perfformiad tîm, talent a gwaith dirprwyo.

  ⁠Meithrin Perthynas  - Bydd yr uned hon yn rhoi dealltwriaeth i ddysgwyr am reoli perthynas, gweithio ar y cyd a rheoli gwrthdaro, a'r sgiliau i adeiladu a chynnal perthynas â rhanddeiliaid mewnol ac allanol.

  Cyfathrebu - Bydd yr uned hon yn rhoi gwybodaeth i ddysgwyr am sgiliau rhyngbersonol a sut i wneud cais am wahanol ffurfiau a thechnegau cyfathrebu, a'r sgiliau sydd eu hangen i gyfathrebu'n effeithiol mewn ystod o sefyllfaoedd mewn nifer o wahanol fformatau.

  Rheoli Gweithredol - Bydd yr uned hon yn rhoi gwybodaeth i ddysgwyr am fodelau rheoli, gwelliant parhaus, systemau rheoli, newidiadau rheoli, defnyddio technoleg a diogelwch data, a sgiliau i weithredu cynllun gweithredol, rheoli newid, dangos ymwybyddiaeth fasnachol a chreu adroddiadau rheoli.

  Rheoli Prosiectau - Bydd yr uned hon yn rhoi gwybodaeth i ddysgwyr am sut i sefydlu, rheoli ac adolygu prosiect, a'r sgiliau i gynllunio, rheoli a gwerthuso prosiect.

  Cyllid - Bydd yr uned hon yn rhoi gwybodaeth i ddysgwyr am reolaeth ariannol, gosod a chynnal cyllidebau a rhagolygon ariannol, gyda'r sgiliau sydd eu hangen i osod, rheoli ac adolygu cyllideb.

  Unedau Gwybodaeth a Sgiliau Cyfunol fel a ganlyn;

  Hunanymwybyddiaeth - Bydd yr uned hon yn rhoi gwybodaeth a sgiliau i ddysgwyr i hunan-adlewyrchu, deall deallusrwydd emosiynol ac arddulliau dysgu.

  Hunan reoli - Bydd yr uned hon yn rhoi gwybodaeth a sgiliau i ddysgwyr i reoli eu hamser a chynllunio eu datblygiad personol.

  Datrys Problemau a Gwneud Penderfyniadau -  Bydd yr uned hon yn rhoi gwybodaeth a sgiliau i ddysgwyr i ddatrys problemau a gwneud penderfyniadau.