Nid oes angen dewis pob pwnc wrth ymgeisio am Lefel A. Bydd cyfle i chi drafod eich pynciau dewisol yn ystod eich cyfweliad.

A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Hoffech chi ddeall rhagor am fethodoleg a safbwyntiau cymdeithasegol?

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer amrediad eang o fyfyrwyr o wahanol gefndiroedd a grwpiau oedran sydd am astudio'r meysydd hyn. Bydd yn eich paratoi ar gyfer byd gwaith ac ar gyfer Addysg Uwch.  Bydd hefyd yn rhoi i chi'r sgiliau sy'n hanfodol i ymchwilio'n feirniadol i hunaniaeth cymdeithasau, sefydliadau ac unigolion.

Gofynion mynediad:

 • 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys: Mathemateg, Saesneg neu Gymraeg (Iaith Gyntaf) (Gradd B yn ddymunol), TGAU yn un o’r Dyniaethau perthnasol (Gradd B)
 • Cyfweliad
 • Os gwnewch yn ddigon da yn y Lefel AS, cewch fynd ymlaen i astudio ar gyfer Lefel A lawn
 • Rhoddir ystyriaeth i geisiadau gan fyfyrwyr hŷn nad oes ganddynt gymwysterau ffurfiol

Cyflwyniad:

Mae'r cwrs yn cael ei gyflwyno fel a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn yr ystafell ddosbarth
 • Cefnogaeth Tiwtorial
 • Ymweliadau addysgol
 • MOODLE (amgylchedd dysgu rhithwir)

Asesiad:

Caiff y cwrs ei asesu drwy gyfwng arholiadau allanol fis Ionawr (unedau SY1 ac SY3) a fis Mehefin (unedau SY2 ac SY4).

Dilyniant:

Beth bynnag a gewch, Lefel A lawn neu Lefel AS, bydd gennych gymhwyster gwerthfawr a fydd o gymorth i chi fynd yn eich blaen.

Byddwch yn cael pwyntiau UCAS a gallwch wneud cais am amrywiaeth o gyrsiau Addysg Uwch mewn llawer o sefydliadau.  Ymhlith y cyrsiau gradd y gallwch wneud cais i'w dilyn mae Cymdeithaseg, Troseddeg, Y Gyfraith, Astudiaethaur Cyfryngau, Gwleidyddiaeth, Athroniaeth, a llawer mwy.

Mae'r cwrs hefyd yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth o yrfaoedd y gallwch eu dilyn ar unwaith neu ar ôl cyfnod mewn Addysg Uwch. Gallech gael gyrfa yn y meysydd canlynol - newyddiaduraeth, y cyfryngau, yr heddlu, y gyfraith, gwleidyddiaeth, nyrsio, iechyd a gofal cymdeithasol, addysg a llywodraeth leol.

Gwybodaeth ychwaneol yn ôl campws/cwrs:

 • Bangor

  Disgrifiad cwrs

  Ar y cwrs hwn, medrwch ddysgu sut mae cymdeithasau wedi eu strwythuro a sut maent yn gweithio, a sut mae unigolion a grwpiau yn rhyngweithio. Mae'n darparu dealltwriaeth lawn o feddwl a dulliau cymdeithasegol a'r cyfle i ddatblygu ystod o sgiliau.  

  Gwybodaeth uned

  Blwyddyn AS  

  Uned G671: Archwilio Cymdeithasoli, Diwylliant a Hunaniaeth 

  • Ffurfiad diwylliant, y broses o gymdeithasoli,  rôl cymdeithasoli wrth greu hunaniaeth. 

  • Archwilio'r broses ymchwil, archwilio'r defnydd o ddata meintiol ac ansoddol – dulliau casglu a dadansoddi yng nghyd destun ymchwil, archwilio'r defnydd o ddulliau cymysg yng nghyd-destun ymchwil.  

  Uned G672: Pynciau mewn Cymdeithasoli, Diwylliant a Hunaniaeth – Un pwnc o blith: 

  • Cymdeithaseg y teulu – cysyniadau allweddol a thueddiadau allweddol o fewn y teulu, rôl y teulu mewn cymdeithas, amrywiaeth teuluol, rolau, cyfrifoldebau a pherthynas aelodau o'r teulu â'i gilydd.  

  • Cymdeithaseg  iechyd -  cysyniadau allweddol ac adeiladwaith cymdeithasol iechyd a salwch, patrymau ac esboniadau am iechyd gwael  mewn cymdeithas.   

  • Cymdeithaseg crefydd – cysyniadau allweddol a natur gyfnewidiol mudiadau crefyddol mewn cymdeithas, crefydd a safle cymdeithasol,  cryfder crefydd mewn cymdeithas. 

  • Cymdeithaseg  ieuenctid – cysyniadau allweddol  ac adeiladwaith cymdeithasol ieuenctid, rôl diwylliant /isddiwylliant ieuenctid mewn cymdeithas, y berthynas rhwng ieuenctid ac isddiwylliant,  profiad pobl ifanc mewn addysg.  

  Blwyddyn A2  

  Uned G673: Pŵer a Rheolaeth – Un pwnc o: 

  • Cymdeithaseg trosedd a gwyriad, diffinio a mesur trosedd a gwyriad, tueddiadau, patrymau ac esboniadau dros drosedd a gwyriad, rôl erledigaeth  asiantaethau rheolaeth gymdeithasol wrth greu trosedd a gwyriad , datrysiadau i'r broblem o drosedd.  

  • Cymdeithaseg addysg, strwythur a threfniadaeth y system addysg, rôl a swyddogaeth addysg mewn cymdeithas,cyflawniad addysgolgwahaniaethol, y berthynas rhwng addysg a'r economi, addysg a pholisi cymdeithasol.  

  • Cymdeithaseg y cyfryngau torfol – diffinio ac ymchwilio'r cyfryngau torfol,  cynllunio'r  newyddion, cynrychiolaeth  grwpiau cymdeithas, effaith y cyfryngau ar gymdeithas.  

  • Cymdeithaseg  pŵer a gwleidyddiaeth – diffinio ac  archwilio gweithredu gwleidyddol mewn cymdeithas, cymryd rhan mewn ac ymddangosiad mudiadau cymdeithasol newydd, patrwm cyfnewidiol gweithredu gwleidyddol, ideolegau  gwleidyddol a'u perthynas gyda gweithredu gwleidyddol, natur a dosbarthiad grym gwleidyddol mewn cymdeithas.  

  Uned G674: Archwilio Anghyfartaledd a Gwahaniaeth Cymdeithasol 

  • Anghyfartaledd a gwahaniaeth cymdeithasol, wedi ei ddarlunio gan yr astudiaeth o ryw, dosbarth, ethnigrwydd, oedran  

  • Archwilio ymchwil cymdeithasegol ar anghyfartaledd a gwahaniaeth cymdeithasol – pryderon ymarferol, materion theori.  

 • Dolgellau

  Disgrifiad cwrs

  Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer amrediad eang o fyfyrwyr o wahanol gefndiroedd a grwpiau oedran sydd am astudio'r meysydd hyn. Bydd yn eich paratoi ar gyfer byd gwaith ac ar gyfer Addysg Uwch. Bydd hefyd yn rhoi ichi ‘r sgiliau sy'n hanfodol i ymchwilio'n feirniadol i hunaniaeth cymdeithasau, sefydliadau ac unigolion.

  Gallwch ddilyn y cwrs yn rhan o raglen astudio lawn amser, ar y cyd â phynciau Lefel AS/Lefel A eraill, neu o bosibl gyda chyrsiau Lefel 3 eraill. Bydd ein staff yn fwy na pharod i'ch helpu i lunio rhaglen a fydd yn ateb eich gofynion orau. Gall myfyrwyr hŷn hefyd ddilyn y cwrs yn rhan-amser.

  Gwybodaeth uned

  Astudiaeth o bobl a chymdeithas yw Cymdeithaseg, a bydd cymdeithasegwyr yn ceisio canfod sut a pham bod cymdeithasau wedi'u saernïo mewn ffyrdd penodol. Ar y cwrs hwn, byddwch yn ystyried sut mae cymdeithas yn helpu i'ch ffurfio chi fel unigolyn. Byddwch hefyd yn edrych ar beth sy'n achosi problemau cymdeithasol fel tlodi, troseddu, gwyredd a rhagfarn.

  Blwyddyn 1 (AS) SY1: Caffael Diwylliant: Mae'r uned hon yn cynnwys dwy adran. Yn Adran A, canolbwyntir ar ddiffinio beth yw diwylliant, gan edrych ar sut mae diwylliant yn dylanwadu ar eich hunaniaeth (eich ymdeimlad o ‘fi'). Yn Adran B, edrychir ar ddiwylliant teuluoedd neu ddiwylliant ieuenctid. Byddwch yn astudio damcaniaethau cymdeithasegol ynghylch sut y mae diwylliannau ieuenctid neu'r teulu'n dylanwadu ar ddiwylliant Prydain heddiw. SY2: Deall Diwylliant: Mae'r uned hon yn cynnwys dwy adran. Yn Adran A, fe'ch cyflwynir i ddulliau ymchwilio cymdeithasegol, a chewch wybod pa gyfarpar a thechnegau sy'n angenrheidiol i gynnal ymchwiliadau. Yn Adran B, byddwch yn edrych ar y cyfryngau torfol. Byddwch yn dysgu sut mae'r sefydliadau cymdeithasol hyn yn effeithio arnom fel unigolion ac ar y gymdeithas yr ydym yn byw ynddi.

  Blwyddyn 2 (A2) SY3: Deall Grym a Rheolaeth: Yn yr uned hon, astudir y dylanwad a gaiff grym mewn cymdeithasau. Byddwch hefyd yn astudio damcaniaethau ynghylch ‘Troseddau'

  SY4: Deall Rhaniadau Cymdeithasol: Mae'r uned hon yn cynnwys dwy adran. Yn Adran A, edrychir ar ddulliau ymchwilio, gan barhau i ddatblygu'ch technegau ymchwilio ymarferol. Yn Adran B, edrychir ar anghydraddoldeb cymdeithasol, gan astudio'r rhesymau cymdeithasegol drosto.

 • Pwllheli

  Disgrifiad cwrs

  Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer amrediad eang o fyfyrwyr o wahanol gefndiroedd a grwpiau oedran sydd am astudio'r meysydd hyn. Bydd yn eich paratoi ar gyfer byd gwaith ac ar gyfer Addysg Uwch. Bydd hefyd yn rhoi ichi ‘r sgiliau sy'n hanfodol i ymchwilio'n feirniadol i hunaniaeth cymdeithasau, sefydliadau ac unigolion.

  Gallwch ddilyn y cwrs yn rhan o raglen astudio lawn amser, ar y cyd â phynciau Lefel AS/Lefel A eraill, neu o bosibl gyda chyrsiau Lefel 3 eraill. Bydd ein staff yn fwy na pharod i'ch helpu i lunio rhaglen a fydd yn ateb eich gofynion orau. Gall myfyrwyr hŷn hefyd ddilyn y cwrs yn rhan-amser.

  Gwybodaeth uned

  Astudiaeth o bobl a chymdeithas yw Cymdeithaseg, a bydd cymdeithasegwyr yn ceisio canfod sut a pham bod cymdeithasau wedi'u saernïo mewn ffyrdd penodol. Ar y cwrs hwn, byddwch yn ystyried sut mae cymdeithas yn helpu i'ch ffurfio chi fel unigolyn. Byddwch hefyd yn edrych ar beth sy'n achosi problemau cymdeithasol fel tlodi, troseddu, gwyredd a rhagfarn.

  Blwyddyn 1 (AS) SY1: Caffael Diwylliant: Mae'r uned hon yn cynnwys dwy adran. Yn Adran A, canolbwyntir ar ddiffinio beth yw diwylliant, gan edrych ar sut mae diwylliant yn dylanwadu ar eich hunaniaeth (eich ymdeimlad o ‘fi'). Yn Adran B, edrychir ar ddiwylliant teuluoedd neu ddiwylliant ieuenctid. Byddwch yn astudio damcaniaethau cymdeithasegol ynghylch sut y mae diwylliannau ieuenctid neu'r teulu'n dylanwadu ar ddiwylliant Prydain heddiw. SY2: Deall Diwylliant: Mae'r uned hon yn cynnwys dwy adran. Yn Adran A, fe'ch cyflwynir i ddulliau ymchwilio cymdeithasegol, a chewch wybod pa gyfarpar a thechnegau sy'n angenrheidiol i gynnal ymchwiliadau. Yn Adran B, byddwch yn edrych ar y cyfryngau torfol. Byddwch yn dysgu sut mae'r sefydliadau cymdeithasol hyn yn effeithio arnom fel unigolion ac ar y gymdeithas yr ydym yn byw ynddi.

  Blwyddyn 2 (A2) SY3: Deall Grym a Rheolaeth: Yn yr uned hon, astudir y dylanwad a gaiff grym mewn cymdeithasau. Byddwch hefyd yn astudio damcaniaethau ynghylch ‘Troseddau'

  SY4: Deall Rhaniadau Cymdeithasol: Mae'r uned hon yn cynnwys dwy adran. Yn Adran A, edrychir ar ddulliau ymchwilio, gan barhau i ddatblygu'ch technegau ymchwilio ymarferol. Yn Adran B, edrychir ar anghydraddoldeb cymdeithasol, gan astudio'r rhesymau cymdeithasegol drosto.

 • Y Rhyl

  Disgrifiad cwrs

  Gallwch ddilyn y cwrs yn rhan o raglen astudio lawn amser, ar y cyd â phynciau Lefel AS/Lefel A eraill, neu o bosibl gyda chyrsiau Lefel 3 eraill.  Bydd ein staff yn fwy na pharod i'ch helpu i lunio rhaglen a fydd yn ateb eich gofynion orau. Gall myfyrwyr hŷn hefyd ddilyn y cwrs yn rhan-amser.

  Gwybodaeth uned

  Astudiaeth o bobl a chymdeithas yw Cymdeithaseg, a bydd cymdeithasegwyr yn ceisio canfod sut a pham bod cymdeithasau wedi'u saernïo mewn ffyrdd penodol. Ar y cwrs hwn, byddwch yn ystyried sut mae cymdeithas yn helpu i'ch ffurfio chi fel unigolyn. Byddwch hefyd yn edrych ar beth sy'n achosi problemau cymdeithasol fel tlodi, troseddu, gwyredd a rhagfarn.

  Blwyddyn 1 (AS)

  SY1: Caffael Diwylliant: Mae'r uned hon yn cynnwys dwy adran. Yn Adran A, canolbwyntir ar ddiffinio beth yw diwylliant, gan edrych ar sut mae diwylliant yn dylanwadu ar eich hunaniaeth (eich ymdeimlad o ‘fi'). Yn Adran B, edrychir ar ddiwylliant teuluoedd neu ddiwylliant ieuenctid. Byddwch yn astudio damcaniaethau cymdeithasegol ynghylch sut y mae diwylliannau ieuenctid neu'r teulu'n dylanwadu ar ddiwylliant Prydain heddiw.

  SY2: Deall Diwylliant: Mae'r uned hon yn cynnwys dwy adran. Yn Adran A, fe'ch cyflwynir i ddulliau ymchwilio cymdeithasegol, a chewch wybod pa gyfarpar a thechnegau sy'n angenrheidiol i gynnal ymchwiliadau. Yn Adran B, byddwch yn edrych ar y cyfryngau torfol neu ar addysg. Byddwch yn dysgu sut mae'r sefydliadau cymdeithasol hyn yn effeithio arnom fel unigolion ac ar y gymdeithas yr ydym yn byw ynddi.

  Blwyddyn 2 (A2)

  SY3: Deall Grym a Rheolaeth:  Yn yr uned hon, astudir y dylanwad a gaiff grym mewn cymdeithasau. Byddwch hefyd yn astudio damcaniaethau ynghylch ‘Troseddau' neu ‘Iechyd ac Anabledd'.

  SY4: Deall Rhaniadau Cymdeithasol: Mae'r uned hon yn cynnwys dwy adran. Yn Adran A, edrychir ar ddulliau ymchwilio, gan barhau i ddatblygu'ch technegau ymchwilio ymarferol. Yn Adran B, edrychir ar anghydraddoldeb cymdeithasol, gan astudio'r rhesymau cymdeithasegol drosto.

  Gwybodaeth ychwanegol

  Rhoddir ystyriaeth i geisiadau gan fyfyrwyr hŷn nad oes ganddynt gymwysterau ffurfiol. 

 • Llandrillo-yn-Rhos

  Disgrifiad cwrs

  Gallwch ddilyn y cwrs yn rhan o raglen astudio lawn amser, ar y cyd â phynciau Lefel AS/Lefel A eraill, neu o bosibl gyda chyrsiau Lefel 3 eraill.  Bydd ein staff yn fwy na pharod i'ch helpu i lunio rhaglen a fydd yn ateb eich gofynion orau. Gall myfyrwyr hŷn hefyd ddilyn y cwrs yn rhan-amser.

  Gwybodaeth uned

  Astudiaeth o bobl a chymdeithas yw Cymdeithaseg, a bydd cymdeithasegwyr yn ceisio canfod sut a pham bod cymdeithasau wedi'u saernïo mewn ffyrdd penodol. Ar y cwrs hwn, byddwch yn ystyried sut mae cymdeithas yn helpu i'ch ffurfio chi fel unigolyn. Byddwch hefyd yn edrych ar beth sy'n achosi problemau cymdeithasol fel tlodi, troseddu, gwyredd a rhagfarn.

  Blwyddyn 1 (AS)

  SY1: Caffael Diwylliant: Mae'r uned hon yn cynnwys dwy adran. Yn Adran A, canolbwyntir ar ddiffinio beth yw diwylliant, gan edrych ar sut mae diwylliant yn dylanwadu ar eich hunaniaeth (eich ymdeimlad o ‘fi'). Yn Adran B, edrychir ar ddiwylliant teuluoedd neu ddiwylliant ieuenctid. Byddwch yn astudio damcaniaethau cymdeithasegol ynghylch sut y mae diwylliannau ieuenctid neu'r teulu'n dylanwadu ar ddiwylliant Prydain heddiw.

  SY2: Deall Diwylliant: Mae'r uned hon yn cynnwys dwy adran. Yn Adran A, fe'ch cyflwynir i ddulliau ymchwilio cymdeithasegol, a chewch wybod pa gyfarpar a thechnegau sy'n angenrheidiol i gynnal ymchwiliadau. Yn Adran B, byddwch yn edrych ar y cyfryngau torfol neu ar addysg. Byddwch yn dysgu sut mae'r sefydliadau cymdeithasol hyn yn effeithio arnom fel unigolion ac ar y gymdeithas yr ydym yn byw ynddi.

  Blwyddyn 2 (A2)

  SY3: Deall Grym a Rheolaeth:  Yn yr uned hon, astudir y dylanwad a gaiff grym mewn cymdeithasau. Byddwch hefyd yn astudio damcaniaethau ynghylch ‘Troseddau' neu ‘Iechyd ac Anabledd'.

  SY4: Deall Rhaniadau Cymdeithasol: Mae'r uned hon yn cynnwys dwy adran. Yn Adran A, edrychir ar ddulliau ymchwilio, gan barhau i ddatblygu'ch technegau ymchwilio ymarferol. Yn Adran B, edrychir ar anghydraddoldeb cymdeithasol, gan astudio'r rhesymau cymdeithasegol drosto.

  Gwybodaeth ychwanegol

  Rhoddir ystyriaeth i geisiadau gan fyfyrwyr hŷn nad oes ganddynt gymwysterau ffurfiol.