Nid oes angen dewis pob pwnc wrth ymgeisio am Lefel A. Bydd cyfle i chi drafod eich pynciau dewisol yn ystod eich cyfweliad.

A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Hoffech chi ddatblygu'ch sgiliau mathemateg ar lefel uwch? Bydd y cwrs hwn yn gwella'ch dealltwriaeth o fathemateg – y cysyniadau sylfaenol a'r goblygiadau  ehangach.  Bydd yn meithrin eich diddordeb yn y pwnc a'i gymwysiadau ehangach, gan alluogi i chi ragori. Bydd hefyd yn rhoi i chi sgiliau sy'n amhrisiadwy ar gyfer dilyn llawer o gyrsiau Addysg Uwch, a gall arwain at yrfa ym maes peirianneg, cyfrifeg, addysgu, cyfrifiadureg a sawl maes arall.

Gallwch ddilyn y cwrs yn rhan o raglen astudio lawn amser, ar y cyd â phynciau AS eraill, neu o bosibl gymwysterau Lefel 3 eraill. 

Gofynion mynediad:

 • 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Saesneg neu Gymraeg (Iaith Gyntaf), Mathemateg (Haen Uwch) (Gradd B),
 • Nid yw TGAU Mathemateg (Haen Ganolradd) yn cael ei dderbyn
 • Cyfweliad
 • Os gwnewch yn ddigon da yn y Lefel AS, cewch fynd ymlaen i astudio ar gyfer Lefel A lawn
 • Rhoddir ystyriaeth i geisiadau gan fyfyrwyr hŷn nad oes ganddynt gymwysterau ffurfiol

Cyflwyniad:

Mae'r cwrs yn cael ei gyflwyno fel a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn yr ystafell ddosbarth
 • Cefnogaeth Tiwtorial
 • Ymweliadau addysgol
 • MOODLE (amgylchedd dysgu rhithwir). 

Asesiad:

Mae'r cwrs hwn yn cael ei asesu drwy ystod o weithgareddau sy'n medru cynnwys:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Portffolios o waith
 • Perfformio ac arsylwi

Dilyniant:

Beth bynnag a gewch, Lefel A lawn neu Lefel AS, bydd gennych gymhwyster gwerthfawr a fydd o gymorth i chi fynd yn eich blaen. Byddwch yn cael pwyntiau UCAS a gallwch wneud cais am amrywiaeth o gyrsiau Addysg Uwch mewn llawer o sefydliadau. Ymhlith y cyrsiau gradd posibl, mae Mathemateg, Ffiseg, Peirianneg, Cyfrifiadureg, Economeg a phynciau eraill.

Gwybodaeth ychwaneol yn ôl campws/cwrs:

 • Bangor

  Byddwch yn datblygu gwell dealltwriaeth o fathemateg a phrosesau mathemategol, a'u pwysigrwydd mewn Gwyddoniaeth, Masnach ac agweddau eraill ar fywyd modern.

  Gwybodaeth uned

  Byddwch yn astudio cyfanswm o chwech modiwl. Mae hyn yn cynnwys 4 modiwl mathemateg pur (C1,C2,C3,C4), 1 modiwl mecaneg (M1) ac un modiwl ystadegau (S1), fydd yn rhoi profiad eang i chi o ddefnyddio dulliau mathemategol. Byddwch yn gwneud gwaith grŵp, profion byr yn ogystal â'r dulliau dysgu mwy traddodiadol, yn cynnwys darlithoedd a sesiynau tiwtorial.Bydd yn rhaid i fyfyrwyr sydd am sefyll arholiadau lefel UG astudio modiwlau C1, C2 a S1. Bydd myfyrwyr sydd am barhau i astudio ar gyfer cymhwyster lefel A llawn yn yr ail flwyddyn astudio modiwlau C3, C4 ac M1.

  Modiwl UG: C1

  Byddwch yn astudio algebra, sy'n rhan hanfodol o'r cwrs cyfan, geometreg gyfesurynnol, ehangiadau binomaidd a differu. Byddwch yn gwneud gwaith graffiau ac yn dysgu sut i wneud hynny i ddatrys problemau go iawn.

  Modiwl UG: C2

  Mae'r ail fodiwl mathemateg pur yn dilyn ymlaen o C1, lle byddwch yn dod i ddeall a defnyddio mathemateg ar lefel uwch. Bydd gwaith grŵp yn rhan o'r modiwl hwn.

  Modiwl UG: S1

  Mae'r modiwl ystadegau yn cynnwys damcaniaeth tebygolrwydd, hapnewidynnau a dosraniadau tebygolrwydd.

  Modiwl A2: C3

  Mae'r modiwl mathemateg pur hwn yn dilyn ymlaen o C1 ac C2 ac yn cynnwys dadansoddi mathemategol ar lefel uwch.

  Modiwl A2: C4

  Elfen olaf mathemateg pur yw C4, sy'n barhad o C1, C2 a C3.

  Modiwl A2: M1

  Modiwl mecaneg yw hwn, sy'n cyflwyno'r myfyriwr i ddefnyddio mathemateg i ddatrys problemau go iawn. Mae'n ddefnyddiol iawn i fyfyrwyr sy'n astudio ffiseg (neu beirianneg) ac yn cynnwys pynciau fel mudiant mewn llinell syth, ffrithiant a momentwm. 

 • Dolgellau

  Gallwch ddilyn y cwrs yn rhan o raglen astudio lawn amser, ar y cyd â phynciau AS eraill, neu o bosibl gymwysterau Lefel 3 eraill. Mae Ffiseg yn mynd yn arbennig o dda gyda Mathemateg, ac mae’r gwaith ar ystadegaeth yn gymorth gyda dehongli mewn nifer o feysydd academaidd. Bydd ein staff yn fwy na pharod i'ch helpu i lunio rhaglen a fydd yn ateb eich gofynion orau. Gall myfyrwyr hŷn hefyd ddilyn y cwrs yn rhan-amser.

  Gwybodaeth uned

  Mae’r cwrs yn ymdrin a sawl agwedd ar fathemateg a bwriedir iddo feithrin ddealltwriaeth eang a thrylwyr o’r pwnc, ynghyd a mwynhad a chyrhaeddiad Bydd y pwyslais ar fodelu a chyd-destun yn golygu y byddwch yn gallu adnabod a defnyddio mathemateg mewn nifer o agweddau o fywyd pob-dydd. Mae’r modelau hyn yn cynnwys natur dosraniadau o fewn ystadegaeth, ac effeithiau grymoedd o fewn cinemateg. Mae’r cwrs yn tybio dealltwriaeth arddderchog o algebra a thrigonometreg, a caiff y testunau yma eu datblygu, a chyflwynir eraill megis calcwlws, dosraniadau tebygolrwydd a deddfau Newton.

  Blwyddyn 1 (UG) (40%)  

  U1 (Pur – 25%) :   Hafaliadau cwadratig a chydamserol, anhafaleddau, cwblhau y sgwar, syrdiau, hafaliadau a phrofion trigonometrig, geometreg cyfesurynnol a chylchoedd, differu a throbwyntiau, braslunio cromliniau, integru ac enrhifo arwynebeddau, theorem y binomial, fectorau, logarithmau a ffwythiannau esbonyddol a phrofion.

  U2 (Cymhwysol – 15%):  

  • Ystadegaeth

  Samplu, diagramau a mesurau ystadegol, atchwel, rheolau tebygolrwydd, diagramau Venn, y dosraniadau Binomial, Poisson ac Unffurf arwhanol, profi Rhagdybiaeth a gweithio gyda setiau data mawr. 

  • Mecaneg

  Hafaliadau mudiant, graffiau teithio, mudiant fertigol, mudiant aflinol, deddfau Newton, lifftiau a gronynnau cysylltiedig, pwliau a fectorau o fewn cinemateg.

  Blwyddyn 2 (A2) (60%)

  U3 (Pur – 35%) :  Dilyniannau rhifyddol a geometreg, ehangiad binomial pellach, ffracsiynau rhannol, arcau a sectorau, ffwythiannau trig cilyddol, differu ffwythiannau trigonometreg, esbonyddol a logarithmig, differu ffwythiannau cyfansawdd, lluoswm a chyniferydd, onglau cyfansawdd, ffwythiannau trig harmonig, modwlws, braslunio a thrawsffurfio ffwythiannau, differu ymhlyg a pharametraidd, pwyntiau ffurfdro, integru fesul rhan a thrwy amnewid, ffwythiannau a’u gwrthdroadau, dulliau cylchol, hafaliadau differol o fewn geometreg.

  U4 (Cymhwysol – 25%):

  • Ystadegaeth

  Y dosraniadau unffurf a normal, profi rhagdybiaeth pellach, cydberthyniad ac achosiaeth, annibyniaeth digwyddiadau, tebygolrwydd amodol, theorem Bayes.

  • Mecaneg

  Cydrannu grymoedd, cydbwysedd, ffrithiant, systemau pwli pellach, mudiant mewn dau ddimensiwn, cinemateg fectorau, calcwalws fectorau.

  • Hafaliadau gwahaniaethol

  Ffurfio, datrys a modelu gyda hafaliadau differol

 • Pwllheli

  Gallwch ddilyn y cwrs yn rhan o raglen astudio lawn amser, ar y cyd â phynciau AS eraill, neu o bosibl gymwysterau Lefel 3 eraill. Mae Ffiseg yn mynd yn arbennig o dda gyda Mathemateg, ac mae’r gwaith ar ystadegaeth yn gymorth gyda dehongli mewn nifer o feysydd academaidd. Bydd ein staff yn fwy na pharod i'ch helpu i lunio rhaglen a fydd yn ateb eich gofynion orau. Gall myfyrwyr hŷn hefyd ddilyn y cwrs yn rhan-amser.

  Gwybodaeth uned

  Mae’r cwrs yn ymdrin a sawl agwedd ar fathemateg a bwriedir iddo feithrin ddealltwriaeth eang a thrylwyr o’r pwnc, ynghyd a mwynhad a chyrhaeddiad Bydd y pwyslais ar fodelu a chyd-destun yn golygu y byddwch yn gallu adnabod a defnyddio mathemateg mewn nifer o agweddau o fywyd pob-dydd. Mae’r modelau hyn yn cynnwys natur dosraniadau o fewn ystadegaeth, ac effeithiau grymoedd o fewn cinemateg. Mae’r cwrs yn tybio dealltwriaeth arddderchog o algebra a thrigonometreg, a caiff y testunau yma eu datblygu, a chyflwynir eraill megis calcwlws, dosraniadau tebygolrwydd a deddfau Newton.

  Blwyddyn 1 (UG) (40%)  

  U1 (Pur – 25%) :   Hafaliadau cwadratig a chydamserol, anhafaleddau, cwblhau y sgwar, syrdiau, hafaliadau a phrofion trigonometrig, geometreg cyfesurynnol a chylchoedd, differu a throbwyntiau, braslunio cromliniau, integru ac enrhifo arwynebeddau, theorem y binomial, fectorau, logarithmau a ffwythiannau esbonyddol a phrofion.

  U2 (Cymhwysol – 15%):  

  • Ystadegaeth

  Samplu, diagramau a mesurau ystadegol, atchwel, rheolau tebygolrwydd, diagramau Venn, y dosraniadau Binomial, Poisson ac Unffurf arwhanol, profi Rhagdybiaeth a gweithio gyda setiau data mawr. 

  • Mecaneg

  Hafaliadau mudiant, graffiau teithio, mudiant fertigol, mudiant aflinol, deddfau Newton, lifftiau a gronynnau cysylltiedig, pwliau a fectorau o fewn cinemateg.

  Blwyddyn 2 (A2) (60%)

  U3 (Pur – 35%) :  Dilyniannau rhifyddol a geometreg, ehangiad binomial pellach, ffracsiynau rhannol, arcau a sectorau, ffwythiannau trig cilyddol, differu ffwythiannau trigonometreg, esbonyddol a logarithmig, differu ffwythiannau cyfansawdd, lluoswm a chyniferydd, onglau cyfansawdd, ffwythiannau trig harmonig, modwlws, braslunio a thrawsffurfio ffwythiannau, differu ymhlyg a pharametraidd, pwyntiau ffurfdro, integru fesul rhan a thrwy amnewid, ffwythiannau a’u gwrthdroadau, dulliau cylchol, hafaliadau differol o fewn geometreg.

  U4 (Cymhwysol – 25%):

  • Ystadegaeth

  Y dosraniadau unffurf a normal, profi rhagdybiaeth pellach, cydberthyniad ac achosiaeth, annibyniaeth digwyddiadau, tebygolrwydd amodol, theorem Bayes.

  • Mecaneg

  Cydrannu grymoedd, cydbwysedd, ffrithiant, systemau pwli pellach, mudiant mewn dau ddimensiwn, cinemateg fectorau, calcwalws fectorau.

  • Hafaliadau gwahaniaethol

  Ffurfio, datrys a modelu gyda hafaliadau differol

 • Y Rhyl

  Mae'r cwrs yn ymdrin â sawl agwedd ar fathemateg a bwriedir iddo feithrin ynddoch ddealltwriaeth eang a thrylwyr o'r pwnc. Byddwch yn astudio prif feysydd algebra a ffwythiannau, yn ogystal â modelau mathemategol (cinemateg a fectorau mewn mecaneg).  Byddwch hefyd yn dysgu am agweddau ar galcwlws, geometreg gyfesurynnol, theorem binomial, logarithmau a dilyniannau.

  Gwybodaeth uned

  Blwyddyn 1 (AS)

  • C1: Algebra a Ffwythiannau, Geometreg Gyfesurynnol, Differiadau
  • C2: Dilyniannau, Geometreg Gyfesurynnol, Trigonometreg, Integriadau
  • S1: Dosraniad Tebygolrwydd Arwahanol, Dosraniad Binomial a Dosraniad Poisson, Dosraniad Tebygolrwydd Di-dor
  • M1: Mudiant Unionlin, Ffrithiannau, Momentwm, Stateg

  Blwyddyn 2 (A2)

  • C3: Trigonometreg, Ffwythiannau Esbonyddol, Differiadau, Integriadau
  • C4: Trigonometreg, Differiadau, Hafaliadau, Integriadau, Fectorau
  • S2: Dosraniad Tebygolrwydd Di-dor, Dau neu ragor o Newidynnau, Profi Rhagdybiaethau a Chyfyngau Hyder
  • M2: Dysgu rhagor am Fudiant Unionlin, Dynameg Gronyn, Mudiant dan effaith Disgyrchiant, Fectorau, Mudiant mewn Cylch. 
 • Llandrillo-yn-Rhos

  Mae'r cwrs yn ymdrin â sawl agwedd ar fathemateg a bwriedir iddo feithrin ynddoch ddealltwriaeth eang a thrylwyr o'r pwnc. Byddwch yn astudio prif feysydd algebra a ffwythiannau, yn ogystal â modelau mathemategol (cinemateg a fectorau mewn mecaneg).  Byddwch hefyd yn dysgu am agweddau ar galcwlws, geometreg gyfesurynnol, theorem binomial, logarithmau a dilyniannau.

  Gwybodaeth uned

  Blwyddyn 1 (AS)

  • C1: Algebra a Ffwythiannau, Geometreg Gyfesurynnol, Differiadau
  • C2: Dilyniannau, Geometreg Gyfesurynnol, Trigonometreg, Integriadau
  • S1: Dosraniad Tebygolrwydd Arwahanol, Dosraniad Binomial a Dosraniad Poisson, Dosraniad Tebygolrwydd Di-dor
  • M1: Mudiant Unionlin, Ffrithiannau, Momentwm, Stateg

  Blwyddyn 2 (A2)

  • C3: Trigonometreg, Ffwythiannau Esbonyddol, Differiadau, Integriadau
  • C4: Trigonometreg, Differiadau, Hafaliadau, Integriadau, Fectorau
  • S2: Dosraniad Tebygolrwydd Di-dor, Dau neu ragor o Newidynnau, Profi Rhagdybiaethau a Chyfyngau Hyder
  • M2: Dysgu rhagor am Fudiant Unionlin, Dynameg Gronyn, Mudiant dan effaith Disgyrchiant, Fectorau, Mudiant mewn Cylch.