Nid oes angen dewis pob pwnc wrth ymgeisio am Lefel A. Bydd cyfle i chi drafod eich pynciau dewisol yn ystod eich cyfweliad.

A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Ar y cwrs hwn, cewch  wella'ch dealltwriaeth o Ffiseg - y cysyniadau sylfaenol a'r goblygiadau ymarferol. Gall arwain at yrfa ym maes gwyddoniaeth, peirianneg, cyfrifiadureg ac mewn meysydd eraill. Bydd hefyd yn eich paratoi ar gyfer Addysg Uwch, ac mae'r sgiliau datrys problemau a ddefnyddir mewn Ffiseg yn werthfawr ym mhob disgyblaeth.

Mae hefyd yn bwnc gwerthfawr a diddorol yn ei rinwedd ei hun. Mae Ffiseg yn rhan greiddiol o Wyddoniaeth. Golyga astudio’r byd naturiol er mwyn canfod patrymau ymddygiad y gellir crynhoi rhai ohonynt mewn Deddfau Ffiseg syml.

Os ydych yn fyfyriwr ymroddedig, ac os cawsoch raddau da yn eich TGAU Ffiseg/Gwyddoniaeth a Mathemateg, mae'r cwrs hwn yn addas i chi. Bydd yn meithrin eich diddordeb yn y pwnc a'i gymwysiadau ehangach, gan alluogi i chi ragori.

Gofynion mynediad:

 • 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Saesneg neu Gymraeg (Iaith Gyntaf),  Mathemateg (Gradd B yn ddymunol), Ffiseg (Gradd B) NEU Gwyddoniaeth: Dyfarniad Dwbl (Gradd BB)
 • Cyfweliad
 • Os gwnewch yn ddigon da yn y Lefel AS, cewch fynd ymlaen i astudio ar gyfer Lefel A lawn
 • Rhoddir ystyriaeth i geisiadau gan fyfyrwyr hŷn nad oes ganddynt gymwysterau ffurfiol

Cyflwyniad:

Ystyrir bod myfyrwyr yn bobl greadigol sy’n gwneud eu synnwyr eu hunain o ffenomenâu y dônt ar eu traws.

Mae’r cwrs yn cynnwys cymaint o ddysgu drwy brofiad ag sy’n bosib. Adlewyrchir hyn yn y  gweithgareddau dysgu sy’n cynnwys:

 • gweithio mewn grwpiau
 • astudio’n annibynnol
 • adrodd
 • darllen
 • trafod
 • defnyddio cyfrifiaduron wrth wneud gwaith ymarferol
 • ymweliadau addysgol
 • MOODLE (amgylchedd dysgu rhithiol)

Asesiad:

Asesir y Lefel AS yn ystod y flwyddyn gyntaf ac asesir y Lefel A yn ystod yr ail flwyddyn.

 • AS: 2 arholiad ddiwedd Mai/dechrau Mehefin, ar ddiwedd y flwyddyn 1af (yn werth 40% o’r Lefel A gyfan); ac
 • A2: Arholiad Ymarferol, mis Mawrth yr ail flwyddyn, a 2 arholiad fis Mehefin yr ail flwyddyn (yn werth 60% o’r Lefel A gyfan).

Dilyniant:

Beth bynnag a gewch, Lefel A lawn neu Lefel AS, bydd gennych gymhwyster gwerthfawr a fydd o gymorth i chi fynd yn eich blaen. Byddwch yn cael pwyntiau UCAS a gallwch wneud cais am amrywiaeth o gyrsiau Addysg Uwch mewn llawer o sefydliadau. Mae prifysgolion a chyflogwyr yn rhoi gwerth mawr ar Lefel A mewn Ffiseg, yn enwedig y sgiliau rhesymu ar sgiliau ymarferol a feithrinir wrth astudior pwnc.

Gellir cyfuno Lefel A Ffiseg â phynciau lefel A eraill er mwyn arwain at ddewis eang o yrfaoedd, gan gynnwys gyrfaoedd yn ymwneud â rhifau megis Cyfrifeg, Pensaernïaeth, Busnes a Chartograffeg.

Mae hefyd yn bwnc manteisiol ar gyfer gyrfa ym maes Gwyddorau Ffisegol, Cemeg, neu Wyddorau Bywyd, gan gynnwys Meddygaeth a Milfeddygaeth. Mae gyrfa ym maes Awyrennau neu Feteoroleg hefyd yn bosibiliadau, yn ogystal â gyrfa ym maes Peirianneg, gan gynnwys Electroneg neu Gyfrifiadura. 

Bydd eich astudiaethau ar y cwrs Lefel A yn help i chi ddewis yn ddoeth or dewisiadau sydd ar gael.

Gwybodaeth ychwaneol yn ôl campws/cwrs:

 • Bangor

  Ar y cwrs hwn byddwch yn datblygu dealltwriaeth eang o Ffiseg gan astudio gwaith arloeswyr yn amrywio o Newton i wyddonwyr gofod y presennol.

  Blwyddyn 1 (AS):

  Uned 1:  Mudiant, Egni a Mater

  Yn y modiwl hwn, byddwch yn adeiladu ar y gwaith a wnaethoch yn eich cwrs TGAU, gan astudio rhai o elfennau mwyaf sylfaenol Ffiseg. Byddwch hefyd yn cael eich cyflwyno i waith newydd fydd yn gwbl wahanol i'r hyn a astudiwyd ar gyfer TGAU, gan gynnwys astudio'r sêr a gronynnau ffiseg.

  Uned 2:  Trydan a Golau

  Yn yr uned hon, byddwch yn astudio cylchedau trydanol a cherrynt trydanol ym myd natur.  Yn ogystal, byddwch yn edrych ar nodweddion tonnau gan gynnwys tonnau goleuni, natur ddeuol a sut mae laserau yn gweithio.

  Blwyddyn 2 (Uwch)

  Uned 3: Osgiliadau a Niwclysau

  Yn yr uned hon, byddwch yn astudio osgiliadau mwy cymhleth gan gynnwys osgiliadau mewn cylch ac osgiliadu.   Byddwch hefyd yn astudio ffiseg niwclear gan gynnwys y dulliau o gynhyrchu ynni o niwclews. 

  Uned 4:  Meysydd ac Opsiynau

  Mae rhan greiddiol y modiwl hwn yn ymwneud â meysydd disgyrchiant, yn drydanol a magnetig.  Bydd hyn yn cynnwys astudio orbitau'r planedau (astroffiseg).  Ceir dewis o bedwar opsiwn ar gyfer astudio pellach:

  • Opsiwn A: Ceryntau Eiledol
  • Opsiwn B: Ffiseg Feddygol
  • Opsiwn C: Ffiseg Chwaraeon
  • Opsiwn D: Cynaliadwyedd a Chadwraeth

  Uned 5: Arholiad Ymarferol

  Yn yr arholiad hwn cewch eich asesu ar y sgiliau ymarferol rydych wedi'u dysgu yn ystod y pedair uned flaenorol.

 • Dolgellau

  Gallwch ddilyn y cwrs yn rhan o raglen astudio lawn amser, ar y cyd â phynciau AS eraill, neu o bosibl gyda chyrsiau Lefel 3 eraill. Mae Ffiseg yn mynd yn arbennig o dda gyda Mathemateg, ond bydd ein staff yn fwy na pharod i'ch helpu i lunio rhaglen a fydd yn ateb eich gofynion orau. Gall myfyrwyr hŷn hefyd ddilyn y cwrs yn rhan-amser.

  Blwyddyn 1 (AS):

  Uned 1:  Mudiant, Egni a Mater

  Yn y modiwl hwn, byddwch yn adeiladu ar y gwaith a wnaethoch yn eich cwrs TGAU, gan astudio rhai o elfennau mwyaf sylfaenol Ffiseg. Byddwch hefyd yn cael eich cyflwyno i waith newydd fydd yn gwbl wahanol i'r hyn a astudiwyd ar gyfer TGAU, gan gynnwys astudio'r sêr a gronynnau ffiseg.

  Uned 2:  Trydan a Golau

  Yn yr uned hon, byddwch yn astudio cylchedau trydanol a cherrynt trydanol ym myd natur.  Yn ogystal, byddwch yn edrych ar nodweddion tonnau gan gynnwys tonnau goleuni, natur ddeuol a sut mae laserau yn gweithio.

  Blwyddyn 2 (Uwch)

  Uned 3: Osgiliadau a Niwclysau

  Yn yr uned hon, byddwch yn astudio osgiliadau mwy cymhleth gan gynnwys osgiliadau mewn cylch ac osgiliadu.   Byddwch hefyd yn astudio ffiseg niwclear gan gynnwys y dulliau o gynhyrchu ynni o niwclews. 

  Uned 4:  Meysydd ac Opsiynau

  Mae rhan greiddiol y modiwl hwn yn ymwneud â meysydd disgyrchiant, yn drydanol a magnetig.  Bydd hyn yn cynnwys astudio orbitau'r planedau (astroffiseg).  Ceir dewis o bedwar opsiwn ar gyfer astudio pellach:

  • Opsiwn A: Ceryntau Eiledol
  • Opsiwn B: Ffiseg Feddygol
  • Opsiwn C: Ffiseg Chwaraeon
  • Opsiwn D: Cynaliadwyedd a Chadwraeth

  Uned 5: Arholiad Ymarferol

  Yn yr arholiad hwn cewch eich asesu ar y sgiliau ymarferol rydych wedi'u dysgu yn ystod y pedair uned flaenorol.

 • Pwllheli

  Gallwch ddilyn y cwrs yn rhan o raglen astudio lawn amser, ar y cyd â phynciau AS eraill, neu o bosibl gyda chyrsiau Lefel 3 eraill. Mae Ffiseg yn mynd yn arbennig o dda gyda Mathemateg, ond bydd ein staff yn fwy na pharod i'ch helpu i lunio rhaglen a fydd yn ateb eich gofynion orau. Gall myfyrwyr hŷn hefyd ddilyn y cwrs yn rhan-amser.

  Blwyddyn 1 (AS):

  Uned 1:  Mudiant, Egni a Mater

  Yn y modiwl hwn, byddwch yn adeiladu ar y gwaith a wnaethoch yn eich cwrs TGAU, gan astudio rhai o elfennau mwyaf sylfaenol Ffiseg. Byddwch hefyd yn cael eich cyflwyno i waith newydd fydd yn gwbl wahanol i'r hyn a astudiwyd ar gyfer TGAU, gan gynnwys astudio'r sêr a gronynnau ffiseg.

  Uned 2:  Trydan a Golau

  Yn yr uned hon, byddwch yn astudio cylchedau trydanol a cherrynt trydanol ym myd natur.  Yn ogystal, byddwch yn edrych ar nodweddion tonnau gan gynnwys tonnau goleuni, natur ddeuol a sut mae laserau yn gweithio.

  Blwyddyn 2 (Uwch)

  Uned 3: Osgiliadau a Niwclysau

  Yn yr uned hon, byddwch yn astudio osgiliadau mwy cymhleth gan gynnwys osgiliadau mewn cylch ac osgiliadu.   Byddwch hefyd yn astudio ffiseg niwclear gan gynnwys y dulliau o gynhyrchu ynni o niwclews. 

  Uned 4:  Meysydd ac Opsiynau

  Mae rhan greiddiol y modiwl hwn yn ymwneud â meysydd disgyrchiant, yn drydanol a magnetig.  Bydd hyn yn cynnwys astudio orbitau'r planedau (astroffiseg).  Ceir dewis o bedwar opsiwn ar gyfer astudio pellach:

  • Opsiwn A: Ceryntau Eiledol
  • Opsiwn B: Ffiseg Feddygol
  • Opsiwn C: Ffiseg Chwaraeon
  • Opsiwn D: Cynaliadwyedd a Chadwraeth

  Uned 5: Arholiad Ymarferol

  Yn yr arholiad hwn cewch eich asesu ar y sgiliau ymarferol rydych wedi'u dysgu yn ystod y pedair uned flaenorol.

   

 • Y Rhyl

  Gallwch ddilyn y cwrs yn rhan o raglen astudio lawn amser, ar y cyd â phynciau AS eraill, neu o bosibl gyda chyrsiau Lefel 3 eraill. Mae Ffiseg yn mynd yn arbennig o dda gyda Mathemateg, ond bydd ein staff yn fwy na pharod i'ch helpu i lunio rhaglen a fydd yn ateb eich gofynion orau. Gall myfyrwyr hŷn hefyd ddilyn y cwrs yn rhan-amser.

  Blwyddyn 1 (AS):

  Uned 1:  Mudiant, Egni a Mater

  Yn y modiwl hwn, byddwch yn adeiladu ar y gwaith a wnaethoch yn eich cwrs TGAU, gan astudio rhai o elfennau mwyaf sylfaenol Ffiseg. Byddwch hefyd yn cael eich cyflwyno i waith newydd fydd yn gwbl wahanol i'r hyn a astudiwyd ar gyfer TGAU, gan gynnwys astudio'r sêr a gronynnau ffiseg.

  Uned 2:  Trydan a Golau

  Yn yr uned hon, byddwch yn astudio cylchedau trydanol a cherrynt trydanol ym myd natur.  Yn ogystal, byddwch yn edrych ar nodweddion tonnau gan gynnwys tonnau goleuni, natur ddeuol a sut mae laserau yn gweithio.

  Blwyddyn 2 (Uwch)

  Uned 3: Osgiliadau a Niwclysau

  Yn yr uned hon, byddwch yn astudio osgiliadau mwy cymhleth gan gynnwys osgiliadau mewn cylch ac osgiliadu.   Byddwch hefyd yn astudio ffiseg niwclear gan gynnwys y dulliau o gynhyrchu ynni o niwclews. 

  Uned 4:  Meysydd ac Opsiynau

  Mae rhan greiddiol y modiwl hwn yn ymwneud â meysydd disgyrchiant, yn drydanol a magnetig.  Bydd hyn yn cynnwys astudio orbitau'r planedau (astroffiseg).  Ceir dewis o bedwar opsiwn ar gyfer astudio pellach:

  • Opsiwn A: Ceryntau Eiledol
  • Opsiwn B: Ffiseg Feddygol
  • Opsiwn C: Ffiseg Chwaraeon
  • Opsiwn D: Cynaliadwyedd a Chadwraeth

  Uned 5: Arholiad Ymarferol

  Yn yr arholiad hwn cewch eich asesu ar y sgiliau ymarferol rydych wedi'u dysgu yn ystod y pedair uned flaenorol.

 • Llandrillo-yn-Rhos

  Gallwch ddilyn y cwrs yn rhan o raglen astudio lawn amser, ar y cyd â phynciau AS eraill, neu o bosibl gyda chyrsiau Lefel 3 eraill. Mae Ffiseg yn mynd yn arbennig o dda gyda Mathemateg, ond bydd ein staff yn fwy na pharod i'ch helpu i lunio rhaglen a fydd yn ateb eich gofynion orau. Gall myfyrwyr hŷn hefyd ddilyn y cwrs yn rhan-amser.

  Blwyddyn 1 (AS):

  Uned 1:  Mudiant, Egni a Mater

  Yn y modiwl hwn, byddwch yn adeiladu ar y gwaith a wnaethoch yn eich cwrs TGAU, gan astudio rhai o elfennau mwyaf sylfaenol Ffiseg. Byddwch hefyd yn cael eich cyflwyno i waith newydd fydd yn gwbl wahanol i'r hyn a astudiwyd ar gyfer TGAU, gan gynnwys astudio'r sêr a gronynnau ffiseg.

  Uned 2:  Trydan a Golau

  Yn yr uned hon, byddwch yn astudio cylchedau trydanol a cherrynt trydanol ym myd natur.  Yn ogystal, byddwch yn edrych ar nodweddion tonnau gan gynnwys tonnau goleuni, natur ddeuol a sut mae laserau yn gweithio.

  Blwyddyn 2 (Uwch)

  Uned 3: Osgiliadau a Niwclysau

  Yn yr uned hon, byddwch yn astudio osgiliadau mwy cymhleth gan gynnwys osgiliadau mewn cylch ac osgiliadu.   Byddwch hefyd yn astudio ffiseg niwclear gan gynnwys y dulliau o gynhyrchu ynni o niwclews. 

  Uned 4:  Meysydd ac Opsiynau

  Mae rhan greiddiol y modiwl hwn yn ymwneud â meysydd disgyrchiant, yn drydanol a magnetig.  Bydd hyn yn cynnwys astudio orbitau'r planedau (astroffiseg).  Ceir dewis o bedwar opsiwn ar gyfer astudio pellach:

  • Opsiwn A: Ceryntau Eiledol
  • Opsiwn B: Ffiseg Feddygol
  • Opsiwn C: Ffiseg Chwaraeon
  • Opsiwn D: Cynaliadwyedd a Chadwraeth

  Uned 5: Arholiad Ymarferol

  Yn yr arholiad hwn cewch eich asesu ar y sgiliau ymarferol rydych wedi'u dysgu yn ystod y pedair uned flaenorol.