Nid oes angen dewis pob pwnc wrth ymgeisio am Lefel A. Bydd cyfle i chi drafod eich pynciau dewisol yn ystod eich cyfweliad.

A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Oes gennych chi ddiddordeb mewn pwrpas iaith a’i natur? Hoffech chi ddatblygu sgiliau gwerthfawrogi llenyddiaeth a dadansoddi beirniadol? Mae'r cwrs hwn yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau Iaith a Llenyddiaeth Saesneg, sy’n darparu dilyniant naturiol o lefel TGAU. Mae'r cwrs yn rhoi cyfle i chi ystyried sut mae agweddau a gwerthoedd yn cael eu creu a’u cyfleu ar lafar ac yn ysgrifenedig. 

Bydd y cwrs yn eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau ysgrifennu yn ogystal ag astudio drama, barddoniaeth a thestunau rhyddiaith o bersbectif ieithyddol a llenyddol. Mae'r ail flwyddyn yn adeiladu ar ac yn ehangu eich astudiaethau, gan alluogi gwerthfawrogiad o arwyddocâd diwylliannol y byd llenyddol modern a chlasurol. 

Gall gyflawni'r cwrs fel rhan o raglen lawn-amser, ar y cyd â phynciau Lefel AS/A eraill, neu o bosib gyda chyrsiau Lefel 3 eraill. 

Gofynion mynediad:

 • 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Saesneg neu Gymraeg (Iaith Gyntaf),  Saesneg Iaith / Iaith a Llenyddiaeth Saesneg (Gradd B)
 • Cyfweliad
 • Os gwnewch yn ddigon da yn y Lefel AS, cewch fynd ymlaen i astudio ar gyfer Lefel A lawn
 • Rhoddir ystyriaeth i geisiadau gan fyfyrwyr hŷn nad oes ganddynt gymwysterau ffurfiol

Cyflwyniad:

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Dysgu yn y dosbarth
 • Trafodaethau
 • Darllen ac ysgrifennu dadansoddol
 • Ymchwilio'n annibynnol
 • Gwaith grŵp
 • Dadleuon

Asesiad:

Mae'r cwrs yn cael ei asesu fel a ganlyn:

 • Cynhelir arholiadau allanol ym mis Mehefin bob blwyddyn 
 • Gwaith cwrs

Dilyniant:

Os ydych chi’n cyflawni Lefel A lawn neu Lefel AS, bydd gennych gymhwyster gwerthfawr a fydd o gymorth i chi ddatblygu. 

Byddwch yn ennill pwyntiau UCAS a gallwch wneud cais am amrywiaeth o gyrsiau Addysg Uwch mewn sawl sefydliad, gan gynnwys Grŵp Llandrillo Menai.  Mae’r rhain yn cynnwys cyrsiau Ieithyddiaeth a phynciau ieithyddol eraill, a llawer mwy.

Byddwch hefyd yn gwella'ch rhagolygon o ran gyrfa, ac os dewiswch fynd yn syth i fyd gwaith, gallwch wneud cais am ystod eang o swyddi.

Gwybodaeth ychwaneol yn ôl campws/cwrs:

 • Bangor

  Gwybodaeth Uned

  Blwyddyn 1:

  Uned 1 - Dadansoddiad cymharol ac ysgrifennu creadigol.

  Adran A: Dadansoddiad cymharol o un gerdd o flodeugerdd CBAC a thestun nas gwelwyd o'r blaen.

  Adran B: dau ddarn o waith ysgrifennu creadigol a sylwebaeth gymharol.

  Uned 2 - Drama ac astudiaeth o destun nad yw’n llenyddol (arholiad llyfr agored)

  Drama: Kindertransport gan Diane Samuels

  Testun nad yw’n llenyddol: Down and out in Paris and London gan George Orwell

  Blwyddyn 2:

  Uned 3: Shakespeare (arholiad llyfr caeedig) Dau gwestiwn arholiad ar Othello.

  Uned 4:  Testunau nas gwelwyd o’r blaen ac astudiaeth o ryddiaith (arholiad llyfr agored)

  Adran A: Dadansoddiad cymharol o destunau nas gwelwyd o’r blaen.

  Adran B: Astudiaeth o Ryddiaith - The Handmaid’s Tale gan Margaret Atwood

  Uned 5: Astudiaeth o genre critigol a chreadigol (gwaith cwrs)

  Adran A: Astudiaeth feirniadol a pharhaus o genre rhyddiaith.

  Adran B: Un darn o ysgrifenedig gwreiddiol sy’n gysylltiedig ag astudio genre.

 • Dolgellau

  Blwyddyn 1 AS

  Uned 1:  Dadansoddi Cymharol ac Ysgrifennu Creadigol (Arholiad Ysgrifenedig: 2 awr)

  Adran A:  Dadansoddi barddoniaeth a thestunau na fyddwch wedi eu gweld o'r blaen yn gymharol 

  Mae'r uned hon yn datblygu eich gallu i ddarllen a chymharu amrywiaeth o destunau.  Mae'r Detholiad o farddoniaeth yn cynnwys ystod eang o farddoniaeth a ysgrifennwyd rhwng diwedd yr unfed ganrif ar bymtheg ac 1914. Y bwriad yw cyflwyno dysgwyr i ddatblygiad hanesyddol yr iaith Saesneg ac i gyfoeth ei thraddodiad barddol, yn ogystal â thynnu sylw at sut y mae cynnwys ac arddull barddoniaeth wedi amrywio dros amser.  Yn yr arholiad bydd yn ofynnol i fyfyrwyr ddadansoddi cerdd yn gymharol ag un o blith dau destun.

  Adran B:  Ysgrifennu Creadigol a Sylwebu

  Bwriad yr uned hon yw cael myfyrwyr i ymgysylltu â'r broses greadigol gan roi cyfle iddynt feithrin eu sgiliau ysgrifennu eu hunain mewn gwahanol ffurfiau ac ar gyfer amrywiaeth o ddibenion.  Yn ogystal, bydd disgwyl i ymgeiswyr ysgrifennu sylwebaeth gymharol ar ddau destun maent wedi'u cynhyrchu.

  Uned 2:  Drama ac Astudio Testunau Llenyddol ac Anllenyddol (Arholiad Ysgrifenedig: 2 awr)

  Adran A:   Drama o'r cyfnod wedi 1900

  Byddwch yn astudio ‘A Streetcar Named Desire’ gan Tennessee Williams. Canolbwyntia’r adran hon ar gyd-destun y testun dramatig, gan ddadansoddi detholiad o'r ddrama yn ogystal ag ymateb iddi'n estynedig.

  Adran B:  Astudiaeth o Destun Anllenyddol 

  Byddwch yn astudio ‘In Cold Blood’ gan Truman Capote gan ddefnyddio dulliau dadansoddi ieithyddol a llenyddol priodol.

  Blwyddyn 2 (A2)

  Uned 3: Shakespeare (Arholiad Ysgrifenedig 2 awr)

  Bwriad yr uned hon yw eich cyflwyno i ddrama Shakespeare  ‘The Tempest’

  Uned 4:  Astudio Rhyddiaith a Thestunau Nas Gwelwyd o'r Blaen (Arholiad Ysgrifenedig: 2 awr)

  Adran A:  Dadansoddi Testunau na Fyddwch wedi'u Gweld o'r Blaen yn Gymharol

  Bydd yr adran hon yn ymestyn eich gallu i gyferbynnu mathau gwahanol o destunau o wahanol gyfnodau.  Byddwch yn dysgu sut i lunio dadansoddiad cymharol manwl o dri thestun na fyddwch wedi’u gweld o’r blaen ac sy’n dod o amrywiol gyd-destunau.

  Adran B:  Astudio Rhyddiaith

  Yn yr uned hon byddwch yn darllen y nofel Tess of the D’Urbervilles’gan Thomas Hardy. Byddwch yn dysgu sut i gynhyrchu darn estynedig gan integreiddio sgiliau ieithyddol a llenyddol.

  Uned 5: Astudiaeth Feirniadol a Chreadigol o Genre

  Adran A:  Astudiaeth o Genre

  Dyma gyfle i astudio testunau o genre o'ch dewis chi a chyflwyno astudiaeth 1500 - 2000 gair sy'n seiliedig ar y deunydd a ddarllenoch.

  Adran B:  Ysgrifennu Creadigol Cysylltiedig  

  Gofynnir i chi ysgrifennu darn gwreiddiol o tua 1000-1500 gair yn yr un genre â'r un a astudiwyd gennych.  Bydd eich gwaith creadigol yn cael ei lywio gan yr ymchwil a wnaethoch ar gyfer Adran A.

 • Pwllheli

  Blwyddyn 1 AS

  Uned 1:  Dadansoddi Cymharol ac Ysgrifennu Creadigol (Arholiad Ysgrifenedig: 2 awr)

  Adran A:  Dadansoddi barddoniaeth a thestunau na fyddwch wedi eu gweld o'r blaen yn gymharol 

  Mae'r uned hon yn datblygu eich gallu i ddarllen a chymharu amrywiaeth o destunau.  Mae'r Detholiad o farddoniaeth yn cynnwys ystod eang o farddoniaeth a ysgrifennwyd rhwng diwedd yr unfed ganrif ar bymtheg ac 1914. Y bwriad yw cyflwyno dysgwyr i ddatblygiad hanesyddol yr iaith Saesneg ac i gyfoeth ei thraddodiad barddol, yn ogystal â thynnu sylw at sut y mae cynnwys ac arddull barddoniaeth wedi amrywio dros amser.  Yn yr arholiad bydd yn ofynnol i fyfyrwyr ddadansoddi cerdd yn gymharol ag un o blith dau destun.

  Adran B:  Ysgrifennu Creadigol a Sylwebu

  Bwriad yr uned hon yw cael myfyrwyr i ymgysylltu â'r broses greadigol gan roi cyfle iddynt feithrin eu sgiliau ysgrifennu eu hunain mewn gwahanol ffurfiau ac ar gyfer amrywiaeth o ddibenion.  Yn ogystal, bydd disgwyl i ymgeiswyr ysgrifennu sylwebaeth gymharol ar ddau destun maent wedi'u cynhyrchu.

  Uned 2:  Drama ac Astudio Testunau Llenyddol ac Anllenyddol (Arholiad Ysgrifenedig: 2 awr)

  Adran A:   Drama o'r cyfnod wedi 1900

  Byddwch yn astudio ‘A Streetcar Named Desire’ gan Tennessee Williams. Canolbwyntia’r adran hon ar gyd-destun y testun dramatig, gan ddadansoddi detholiad o'r ddrama yn ogystal ag ymateb iddi'n estynedig.

  Adran B:  Astudiaeth o Destun Anllenyddol 

  Byddwch yn astudio ‘In Cold Blood’ gan Truman Capote gan ddefnyddio dulliau dadansoddi ieithyddol a llenyddol priodol.

  Blwyddyn 2 (A2)

  Uned 3: Shakespeare (Arholiad Ysgrifenedig 2 awr)

  Bwriad yr uned hon yw eich cyflwyno i ddrama Shakespeare  ‘The Tempest’

  Uned 4:  Astudio Rhyddiaith a Thestunau Nas Gwelwyd o'r Blaen (Arholiad Ysgrifenedig: 2 awr)

  Adran A:  Dadansoddi Testunau na Fyddwch wedi'u Gweld o'r Blaen yn Gymharol

  Bydd yr adran hon yn ymestyn eich gallu i gyferbynnu mathau gwahanol o destunau o wahanol gyfnodau.  Byddwch yn dysgu sut i lunio dadansoddiad cymharol manwl o dri thestun na fyddwch wedi’u gweld o’r blaen ac sy’n dod o amrywiol gyd-destunau.

  Adran B:  Astudio Rhyddiaith

  Yn yr uned hon byddwch yn darllen y nofel Tess of the D’Urbervilles’gan Thomas Hardy. Byddwch yn dysgu sut i gynhyrchu darn estynedig gan integreiddio sgiliau ieithyddol a llenyddol.

  Uned 5: Astudiaeth Feirniadol a Chreadigol o Genre

  Adran A:  Astudiaeth o Genre

  Dyma gyfle i astudio testunau o genre o'ch dewis chi a chyflwyno astudiaeth 1500 - 2000 gair sy'n seiliedig ar y deunydd a ddarllenoch.

  Adran B:  Ysgrifennu Creadigol Cysylltiedig  

  Gofynnir i chi ysgrifennu darn gwreiddiol o tua 1000-1500 gair yn yr un genre â'r un a astudiwyd gennych.  Bydd eich gwaith creadigol yn cael ei lywio gan yr ymchwil a wnaethoch ar gyfer Adran A.