A yw'r cwrs yn iawn i mi?

A oes gennych chi ddiddordeb mewn gyrfa ym maes Technoleg Gwybodaeth? A fyddech chi’n elwa ar gwrs TG amrywiol a fyddai'n eich paratoi ar gyfer ystod eang o rolau TG? Mae'r rhaglen hon yn rhoi gwybodaeth a sgiliau i chi o nifer o feysydd sy'n greiddiol i Dechnoleg Gwybodaeth a chyfle i ennill cymhwyster Lefel 3 cydnabyddedig.

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol os nad ydych yn siŵr ym mha faes TG yr hoffech chi weithio, neu os ydych am ddysgu cymysgedd o sgiliau TG.Byddwch yn astudio amrywiaeth o feysydd arbenigol gan gynnwys caledwedd dylunio a graffeg, datblygu rhaglenni, rhwydweithio a rhaglennu.

Drwy gydol y cwrs, byddwch yn elwa ar gyfleusterau rhagorol gan gynnwys offer aml-gyfrwng, ystafelloedd caledwedd a rhwydweithio yn ogystal â gweithdy TG i astudio ynddo yn eich amser eich hun. Cynigir cyfleoedd i ehangu eich dysg drwy ymweliadau gan siaradwyr gwadd, gweithgareddau grŵp a theithiau.

Gofynion mynediad:

 • 4 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af) gyda gradd C neu D
 • neu
 • Diploma Lefel 2 mewn pwnc perthnasol
 • Cyfweliad

Cyflwyniad:

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Darlithoedd
 • Gweithdai
 • Gwaith grŵp
 • Siaradwyr gwadd
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Asesiad:

Asesir y cwrs drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Aseiniadau ysgrifenedig
 • Arsylwadau
 • Profion yn y dosbarth
 • Asesiadau llafar
 • Prosiectau

Dilyniant:

Oherwydd bod y cwrs yn cynnig ystod eang o sgiliau TG bydd gennych amrywiaeth o ddewisiadau o ran addysg a chyflogaeth. Gallech fynd ymlaen i gwrs Addysg Uwch, megis:

 • Gradd Sylfaen (FdSc) Animeiddio 3D a Datblygu Gemau
 • Gradd Sylfaen (FdSc) Cyfrifiadura (Rhwydweithio)
 • Gradd Sylfaen (FdSc) Cyfrifiadura (Datblygu Meddalwedd)

Gallech hefyd gwblhau prentisiaeth mewn nifer o gyd-destunau cyfrifiadura.

Os byddwch yn mynd yn syth i waith, gallwch fanteisio ar y meysydd TG yr ydych wedi eu hastudio. Gallwch hefyd barhau i ddatblygu drwy ddilyn cyrsiau proffesiynol Microsoft neu Cisco tra ydych yn gweithio.