Gwybodaeth Bwysig ynghylch Gofynion Mynediad a Cheisiadau

Unwaith y byddwch wedi gwneud cais, cewch wahoddiad i ddigwyddiad rhithwir a gynhelir ar ddechrau 2021. Yn y digwyddiad hwn cewch gyfle i ddod i wybod rhagor am eich cwrs, i ofyn cwestiynau ac i gwrdd â'rstaff.

Os bydd angen i chi ddod i gyfweliad, byddwch yn derbyn neges e-bost fydd yn cynnwys manylion eich galwad fideo. Ni fydd angen i chi ddod i'r safle. Peidiwch â phoeni os na chewch chi neges e-bost yn eich gwahodd i gyfweliad oherwydd nid yw pob cwrs yn eu cynnal.

A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Mae Technoleg Gwybodaeth yn rhoi cyfle i fyfyrwyr astudio pwnc sy'n agor drysau i lawer o wahanol ddiwydiannau.

Mae'r cwrs wedi'i ddiweddaru'n ddiweddar ac wedi ei ddatblygu i alluogi myfyrwyr i feithrin y sgiliau a'r wybodaeth dechnegol sydd eu hangen i weithio yn y diwydiant cyfrifiadurol neu i alluogi dilyniant i gyrsiau gradd addysg uwch mewn technoleg gwybodaeth a meysydd cysylltiedig, megis atebion technoleg ddigidol, rheoli TG ar gyfer busnes, rhwydweithiau cyfrifiadurol a chyfrifiaduron diogelwch neu greadigol.

Byddwch yn ennill profiad a gwybodaeth yn y defnydd ymarferol o dechnoleg gwybodaeth, yn enwedig cronfeydd data, taenlenni, meddalwedd cyflwyno, cyfryngau cymdeithasol a datblygu gwefan.

Mae'r modiwlau'n cynnwys-

 • Systemau Technoleg Gwybodaeth
 • Creu Systemau i Reoli Gwybodaeth
 • Defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol mewn Busnes
 • Rhaglennu
 • Datblygu Gwefan

Gellir cynnal trafodaeth os hoffech gyfuno'r cwrs yma gyda pwnc arall.

Gofynion mynediad:

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • 4 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af)
 • Gradd Llwyddo mewn cymhwyster Lefel 2 perthnasol
 • Profiad perthnasol mewn diwydiant

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Cyflwyniad:

Mae'r cwrs yn cael ei gyflwyno fel a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu rhyngweithiol
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cymorth tiwtorial
 • Ymweliadau addysgol
 • MOODLE (amgylchedd dysgu rhithwir) / ‘Google Classrooms’.

Asesiad:

Asesir y cwrs hwn trwy ystod o weithgareddau, mae’r rhain yn cynnwys:

 • Asesiadau / aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Portffolios gwaith
 • Perfformiad ac arsylwi
 • Un arholiad
 • 2 asesiad dan reolaeth (un ym mlwyddyn 1 ac un ym mlwyddyn 2).

Dilyniant:

Bydd TG yn eich helpu mewn unrhyw yrfa ddewisol ond bydd hefyd yn rhan hanfodol o gyrsiau sy'n seiliedig ar dechnoleg.

Mae'r rhestr o broffesiynau yn ddiddiwedd ond bydd yn cynnwys pensaer, dylunydd gemau, peiriannydd meddalwedd, dadansoddwr systemau, gwefeistr, rheolwr rhwydwaith.