Nid oes angen dewis pob pwnc wrth ymgeisio am Lefel A. Bydd cyfle i chi drafod eich pynciau dewisol yn ystod eich cyfweliad.

A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Ydych chi'n gobeithio dilyn gyrfa ym maes celf a dylunio? Hoffech chi feithrin eich gwybodaeth a'ch sgiliau, gan ddysgu amrywiol dechnegau a gweithio gyda gwahanol ddefnyddiau?

Bwriedir y cwrs hwn ar gyfer amrediad eang o fyfyrwyr sydd am ddilyn cwrs Celf a Dylunio safon uwch.  Yn ogystal â datblygu'ch gwaith creadigol, bydd yn eich paratoi ar gyfer Addysg Uwch ac ar gyfer byd gwaith. Bydd y cwrs, sy'n ymdrin â'r amrywiaeth eang o bynciau a nodir isod, yn rhoi boddhad a her i chi.

Gallwch ddilyn y cwrs yn rhan o raglen astudio lawn amser, ar y cyd â phynciau AS eraill, neu o bosibl gyda chymwysterau Lefel 3 eraill. 

Gofynion mynediad:

 • 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Saesneg neu Gymraeg (Iaith Gyntaf)
 • Cyfweliad
 • Os gwnewch yn ddigon da yn y Lefel AS, cewch fynd ymlaen i astudio ar gyfer Lefel A lawn
 • Rhoddir ystyriaeth i geisiadau gan fyfyrwyr hŷn nad oes ganddynt gymwysterau ffurfiol

Cyflwyniad:

Mae'r cwrs yn cael ei gyflwyno fel a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn yr ystafell ddosbarth
 • Cefnogaeth Tiwtorial
 • Ymweliadau addysgol
 • MOODLE (amgylchedd dysgu rhithwir)

Asesiad:

Yn ystod y flwyddyn gyntaf, i gael y Lefel AS, byddwch yn cwblhau un uned gwaith cwrs, sy'n cyfateb i 40% o'r cymhwyster Lefel A llawn. Caiff yr uned hon ei hasesu drwy gyfuniad o asesiadau interim ac adborth a chaiff ei safoni'n allanol ar derfyn y flwyddyn AS.

Yn ystod yr ail flwyddyn, i gael y Lefel A lawn, byddwch yn cwblhau 'Ymchwiliad Personol' ac 'Aseiniad a Osodwyd yn Allanol' a fydd, gyda'i gilydd, yn cyfateb i 60% o'r cymhwyster Lefel A llawn.

Dilyniant:

Beth bynnag a gewch, Lefel A lawn neu Lefel AS, bydd gennych gymhwyster ychwanegol a fydd o gymorth i chi fynd yn eich blaen. Byddwch yn ennill pwyntiau UCAS a gallwch wneud cais am le ar amrywiaeth o gyrsiau Addysg Uwch mewn sawl sefydliad.

Os dewiswch barhau i astudio'r pwnc hwn, mae Grŵp Llandrillo Menai'n cynnig Diploma mewn Astudiaethau Sylfaen: Celf a Dylunio, a fydd yn eich galluogi i ddilyn cwrs Addysg Uwch naill ai yn y Grŵp neu mewn sefydliad arall.

Mae'r Grŵp hefyd yn cynnig y cyrsiau gradd a ganlyn:

 • Gradd Sylfaen (FdA) Celf a Dylunio 
 • Gradd Sylfaen (FdA) Ffotograffiaeth 
 • BA (Anrh) Celfyddyd Gain 

O ran gyrfa, gall eich dewisiadau gynnwys gweithio'n annibynnol fel dylunydd, artist neu grefftwr, neu weithio yn y diwydiannau creadigol e.e. ym maes ffasiwn, hysbysebu, dylunio gwefannau, cyhoeddi, darlunio, animeiddio neu ddylunio cynnyrch.

Ymhlith cyfleoedd eraill o ran gyrfa mae'r byd addysg, gweithio mewn oriel/amgueddfa neu ym myd y theatr – yn dylunio setiau/ gwisgoedd/coluro ac ati, gwaith archifo/adfer, ffoto-newyddiaduriaeth a marchnata.