A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Yng Nghymru, mae nifer gynyddol o sefydliadau'n cynnig gwybodaeth, cyngor a/neu arweiniad mewn meysydd arbenigol sy'n amrywio o gyngor ar yrfaoedd a sgiliau cyflogadwyedd i gyngor ar wasanaethau cymorth a rheoli arian. 

Mae'r cwrs Lefel 4 hwn i'r dim i unigolion sydd, yn eu swyddi, yn darparu gwybodaeth a chefnogaeth i gleientiaid, ac yn cynorthwyo unigolion i wynebu rhwystrau a gwneud dewisiadau deallus.

Mae'r sectorau perthnasol yn cynnwys, ond heb eu cyfyngu i:

 • Gwasanaethau cymorth
 • Cyngor gyrfaol
 • Eiriolaeth
 • Canolfannau gwaith
 • Y sector gwirfoddol
 • Gwasanaethau cyflogaeth
 • Tai
 • Mentora
 • Cyngor Pawb ar Bopeth
 • Gwasanaethau Dyledion

Gall llawer o bobl beidio â bod yn ymwybodol eu bod yn darparu cyngor ac arweiniad yn eu gwaith, neu gall hynny fod yn ddim ond rhan fechan o'u gwaith - er enghraifft, gweithwyr mewn adran AD, yn yr heddlu a'r sector addysg, hyfforddwyr ffitrwydd a chynghorwyr ym maes hyfforddi.

Nod y fframwaith hwn yw helpu'r sector i ddiwallu'r galw cynyddol hwn drwy gydnabold yn ffurfiol broffesiynoldeb y sector, gwella cynhyrchedd, perfformiad a bodlonrwydd cwsmeriaid.

 • Llwybr 1: Diploma Lefel 4 mewn Cyngor ac Arweiniad
 • Llwybr 2: Diploma Lefel 4 mewn Gwasanaethau 

Gofynion mynediad:

 • Nid oes angen unrhyw gymwysterau ffurfiol, er y gall cymhwyster tebyg ar Lefel 3 bod yn fuddiol
 • Rhaid i bob prentis fod â chyflogwr a all fodloni meini prawf yr NVQ

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad:

Darperir y rhan fwyaf o'r hyfforddiant yn y gweithle. Fodd bynnag, bydd gofyn i brentisiaid fynychu rhai sesiynau yn y coleg er mwyn cwblhau tasgau a phrofion theori.

Asesiad:

 • Cwblhau portffolio tystiolaeth
 • Arsylwadau yn y gweithle
 • Tasgau a phrofion theori

Dilyniant:

Gallech ddewis un o'r nifer o wahanol gyrsiau sydd ar gael yn Grŵp Llandrillo Menai.