Nid oes angen dewis pob pwnc wrth ymgeisio am Lefel A. Bydd cyfle i chi drafod eich pynciau dewisol yn ystod eich cyfweliad.

A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu sut i raglennu cyfrifiaduron ac mewn dod i ddeall systemau cyfrifiadurol yn well? Ar y cwrs hwn, cewch gyfleoedd i ddatblygu meddalwedd cyfrifiadurol mewn iaith raglennu safonol, fel Java, yn ogystal â thudalennau gwe a chronfeydd data. Bydd yn eich cyflwyno i'r agweddau technegol ar feddalwedd systemau cyfrifiadurol a rhwydweithio.

Gall y cwrs eich paratoi i astudio Cyfrifiadura ar lefel Addysg Uwch. Gall hefyd fod yn baratoad gwerthfawr at yrfa sy'n ymwneud â chyfrifiadura e.e. ym maes gwyddoniaeth, technoleg, busnes neu'r cyfryngau.

Mae gwybodaeth fanylach am Unedau yn yr adran ‘Gwybodaeth Ychwanegol yn ôl Campws/Cwrs’. 

Gallwch ddilyn y cwrs yn rhan o raglen astudio lawn amser, ar y cyd â phynciau Lefel AS/Lefel A eraill, neu o bosibl gyda chymwysterau galwedigaethol Lefel 3.

Gall myfyrwyr hŷn hefyd ddilyn y cwrs yn rhan-amser.

Gofynion mynediad:

 • 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Saesneg neu Gymraeg (Iaith Gyntaf), Mathemateg (Gradd B yn ddymunol)
 • Cyfweliad
 • Os gwnewch yn ddigon da yn y Lefel AS, cewch fynd ymlaen i astudio ar gyfer Lefel A lawn
 • Rhoddir ystyriaeth i geisiadau gan fyfyrwyr hŷn nad oes ganddynt gymwysterau ffurfiol

Cyflwyniad:

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Dysgu yn y dosbarth
 • Sesiynau ymarferol yn y gweithdy ar raglennu a chaledwedd cyfrifiadurol
 • Astudiaethau achos ym maes cyfrifiadura
 • Prosiectau myfyrwyr unigol.

Asesiad:

Cewch eich asesu ar waith y flwyddyn gyntaf drwy gyfrwng dau arholiad allanol a gynhelir fis Mehefin:

 • Papur theori sy'n cynnwys agweddau ar systemau cyfrifiadurol a rhaglennu
 • Arholiad ymarferol lle bydd myfyrwyr yn gwneud tasg raglennu.

Cewch eich asesu ar waith yr ail flwyddyn drwy gyfrwng:

 • Papur theori, y byddwch yn ei sefyll fis Mehefin, ar agweddau mwy datblygedig ar systemau cyfrifiadurol a rhaglennu
 • Prosiect rhaglennu ymarferol i'w gyflwyno fis Mai. Y myfyriwr, mewn ymgynghoriad â'i diwtor, fydd yn dewis testun y prosiect.

Dilyniant:

Beth bynnag a gewch, Lefel A lawn neu Lefel AS, bydd gennych gymhwyster gwerthfawr a fydd o gymorth i chi fynd yn eich blaen. Byddwch yn ennill pwyntiau UCAS a gallwch wneud cais am le ar amrywiaeth o gyrsiau Addysg Uwch mewn sawl sefydliad, gan gynnwys Grŵp Llandrillo Menai. Ymhlith y cyrsiau y gallwch eu dilyn, mae cyrsiau gradd mewn Cyfrifiadura a phynciau perthnasol, yn ogystal â sawl dewis arall.

Mae'r cwrs yn baratoad da ar gyfer amrediad o gyrsiau gradd, a gall y sgiliau a ddysgir fod o fudd hefyd i rai sy'n chwilio am waith. Ar y cwrs, cewch lawer o gyfleoedd i feithrin a defnyddio sgiliau allweddol, yn ogystal â gwella'ch agweddau, eich amgyffrediad a'ch gwerthoedd mewn maes sy'n hynod berthnasol i fywyd bob dydd.

Gwybodaeth ychwaneol yn ôl campws/cwrs:

 • Dolgellau

  Bwriadwyd y cymhwyster hwn i roi dealltwriaeth drylwyr o'r cysyniadau sylfaenol sy'n gysylltiedig â chyfrifiadureg, gan ymgorffori'r datblygiadau cyffrous niferus sydd ar droed ar hyn o bryd yn y maes.    

  Caiff myfyrwyr gyfle i ddadansoddi a datrys problemau drwy gael profiad ymarferol o ddylunio, datblygu a phrofi meddalwedd cyfrifiadurol. 

  Yn ystod y cwrs, bydd y myfyrwyr yn meithrin amrediad eang o sgiliau trosglwyddadwy a fydd o fudd iddynt mewn swydd ac wrth astudio ar lefel Addysg Uwch. Ymhlith y sgiliau hyn mae, meddwl yn rhesymegol, dylunio'n greadigol, datrys problemau, sgiliau mathemategol a sgiliau cyfathrebu, ynghyd â deall yr amrywiol swyddogaethau pwysig sydd gan gyfrifiadura yn ein cymdeithas heddiw.

  Gwybodaeth am yr Uned

  Cyfrifiadureg Lefel AS

  Yn y fanyleb AS, ceir dwy uned sy'n cynnwys amrywiaeth eang o bynciau cyfoes.

  Uned 1:  Hanfodion Cyfrifiadureg

  Uned 2:  Rhaglennu Ymarferol i Ddatrys Problemau

  Mae cysylltiad agos rhwng astudio theori egwyddorion cyfrifiadurol a'r defnydd ymarferol a wneir o'r cysyniadau hyn ym maes cyfrifiadureg.  Ymhlith y pynciau yr ymdrinnir â hwy yn y modiwlau, mae:

  Caledwedd a Chyfathrebu

  • Astudio cydrannau caledwedd systemau cyfrifiadurol, gan gynnwys cof electronig, dyfeisiau mewnbynnu ac allbynnu, a storio data eilaidd.
  • Y gylchred cywain-gweithredu, gan ddangos sut mae'r prosesydd yn rhedeg rhaglenni. 
  • Rhwydweithio, gan gynnwys astudio'r Rhyngrwyd. Defnyddio rhwydweithiau cyfathrebu, gan ddefnyddio protocolau rhwydweithio.
  • Trawsyrru data'n gyfresol a pharalel.

  Cynrychioli data a mathau o ddata

  • Y system rhifau deuaidd, a storio nodau ar ffurf ddeuaidd.
  • Technegau rhifyddol deuaidd.
  • Cymhwyso gweithrediadau rhesymegol wrth raglennu, gan ddefnyddio algebra Boole.

  Strwythurau data a threfnu data

  • Defnyddio araeau a chofnodion, a dethol strwythurau data priodol ar gyfer sefyllfaoedd penodol.
  • Meistr-ffeiliau a ffeiliau trafod. Cyrchu ffeiliau dilyniannol, mynegedig ac ar hap.
  • Diogelwch ffeiliau, gan gynnwys ffeiliau wrth gefn, cenedlaethau o ffeiliau a logiau trafod.
  • Dilysu a gwirio data

  Systemau cronfeydd data

  • Cronfeydd data perthynol, modelu perthynas endidau a'r defnydd a wneir o hyn wrth ddadansoddi problemau sy'n ymwneud â phrosesu data.

  Y system weithredu

  • Rôl y system weithredu o ran rheoli adnoddau, gan gynnwys: dyfeisiau mewnbynnu ac allbynnu, prosesau, diogelu cof a storfa wrth gefn.
  • Swp-brosesu, rheoli amser real a systemau trafodion amser real.

  Algorithmau a rhaglenni

  • Defnyddio cysonion a newidynnau mewn algorithmau a rhaglenni.
  • Gweithrediadau mathemategol a rhesymegol mewn rhaglenni. Nodweddion algorithmau trefnu a chwilio.
  • Datblygu rhaglenni sy'n dethol ac ailadrodd.
  • Manteision dull modiwlaidd o fynd i'r afael â rhaglennu.

  Egwyddorion rhaglennu

  • Nodweddion gwahanol fathau o ieithoedd rhaglennu, gan gynnwys ieithoedd trefniadol, gwrthrych-gyfeiriadol, gweledol a thagio.
  • Y dull gwrthrych-gyfeiriadol o raglennu, a'r berthynas rhwng gwrthrychau, dosbarthiadau a dulliau.
  • Y gwahaniaethau rhwng ieithoedd lefel uchel ac ieithoedd lefel isel. Adnabod sefyllfaoedd sy'n gofyn am ddefnyddio iaith lefel uchel neu iaith lefel isel.

  Dadansoddi systemau

  • Pwrpas astudiaeth dichonoldeb o ran sicrhau y bydd ateb arfaethedig yn gost-effeithiol, wedi ei ddatblygu'n unol ag amserlen y cytunwyd arni ac o fewn cyllideb y cytunwyd arni.
  • Dulliau ymchwilio a dadansoddi, gan gynnwys arsylwi uniongyrchol, holiaduron, astudio dogfennau sy'n bodoli'n barod a chynnal cyfweliadau.
  • Dethol meddalwedd a chaledwedd addas i fynd i'r afael â gofynion problem.
  • Gwahanol ddulliau trosi:  uniongyrchol, peilot, graddol a pharalel.
  • Profi rhaglenni gan brofi alpha, beta a derbyniad.
  • Cynnal a chadw perffeithiol, addasol a chywirol.

  Meddalwedd

  • Defnyddio Amgylchedd Datblygu Integredig wrth ddatblygu a dadfygio rhaglenni.
  • Crynoyddion, dehonglwyr a chydosodyddion
  • Meddalwedd diwydiannol, technegol a gwyddonol, gan gynnwys e.e. rôl y cyfrifiadur o ran rhagweld y tywydd, dylunio gyda chymorth cyfrifiadur, roboteg a'r defnydd a wneir o graffeg ac animeiddio a grëwyd ar gyfrifiadur.

  Rhaglennu ymarferol

  • Dylunio, dogfennu a datblygu prototeip ymarferol i ddatrys problem benodol.
  • Dangos dealltwriaeth o god rhaglen drwy gynhyrchu rhestri anodedig.
  • Gwerthuso rhaglenni er mwyn nodi nodweddion llwyddiannus, ac awgrymu gwelliannau ar gyfer agweddau llai llwyddiannus y system.

  Diogelwch data a phrosesau cyfanrwydd

  • Y peryglon a all ddeillio o ddefnyddio cyfrifiaduron o ran preifatrwydd a diogelwch ffeiliau a data personol.
  • Prosesau sy'n amddiffyn diogelwch a chyfanrwydd data, gan gynnwys: lefelau mynediad a ganiateir, cyfrineiriau mynediad a mecanweithiau diogelu rhag ysgrifennu.
  • Cynllunio ar gyfer trychineb, ymdrin â bygythiadau posibl i systemau cyfrifiadurol.
 • Pwllheli

  Bwriadwyd y cymhwyster hwn i roi dealltwriaeth drylwyr o'r cysyniadau sylfaenol sy'n gysylltiedig â chyfrifiadureg, gan ymgorffori'r datblygiadau cyffrous niferus sydd ar droed ar hyn o bryd yn y maes.    

  Caiff myfyrwyr gyfle i ddadansoddi a datrys problemau drwy gael profiad ymarferol o ddylunio, datblygu a phrofi meddalwedd cyfrifiadurol. 

  Yn ystod y cwrs, bydd y myfyrwyr yn meithrin amrediad eang o sgiliau trosglwyddadwy a fydd o fudd iddynt mewn swydd ac wrth astudio ar lefel Addysg Uwch. Ymhlith y sgiliau hyn mae, meddwl yn rhesymegol, dylunio'n greadigol, datrys problemau, sgiliau mathemategol a sgiliau cyfathrebu, ynghyd â deall yr amrywiol swyddogaethau pwysig sydd gan gyfrifiadura yn ein cymdeithas heddiw.

  Gwybodaeth am yr Uned

  Cyfrifiadureg Lefel AS

  Yn y fanyleb AS, ceir dwy uned sy'n cynnwys amrywiaeth eang o bynciau cyfoes.

  Uned 1:  Hanfodion Cyfrifiadureg

  Uned 2:  Rhaglennu Ymarferol i Ddatrys Problemau

  Mae cysylltiad agos rhwng astudio theori egwyddorion cyfrifiadurol a'r defnydd ymarferol a wneir o'r cysyniadau hyn ym maes cyfrifiadureg.  Ymhlith y pynciau yr ymdrinnir â hwy yn y modiwlau, mae:

  Caledwedd a Chyfathrebu

  • Astudio cydrannau caledwedd systemau cyfrifiadurol, gan gynnwys cof electronig, dyfeisiau mewnbynnu ac allbynnu, a storio data eilaidd.
  • Y gylchred cywain-gweithredu, gan ddangos sut mae'r prosesydd yn rhedeg rhaglenni 
  • Rhwydweithio, gan gynnwys astudio'r Rhyngrwyd.
  • Defnyddio rhwydweithiau cyfathrebu, gan ddefnyddio protocolau rhwydweithio.
  • Trawsyrru data'n gyfresol a pharalel.

  Cynrychioli data a mathau o ddata

  • Y system rhifau deuaidd, a storio nodau ar ffurf ddeuaidd.
  • Technegau rhifyddol deuaidd.
  • Cymhwyso gweithrediadau rhesymegol wrth raglennu, gan ddefnyddio algebra Boole.

  Strwythurau data a threfnu data

  • Defnyddio araeau a chofnodion, a dethol strwythurau data priodol ar gyfer sefyllfaoedd penodol.
  • Meistr-ffeiliau a ffeiliau trafod. Cyrchu ffeiliau dilyniannol, mynegedig ac ar hap.
  • Diogelwch ffeiliau, gan gynnwys ffeiliau wrth gefn, cenedlaethau o ffeiliau a logiau trafod.
  • Dilysu a gwirio data

  Systemau cronfeydd data

  • Cronfeydd data perthynol, modelu perthynas endidau a'r defnydd a wneir o hyn wrth ddadansoddi problemau sy'n ymwneud â phrosesu data.

  Y system weithredu

  • Rôl y system weithredu o ran rheoli adnoddau, gan gynnwys: dyfeisiau mewnbynnu ac allbynnu, prosesau, diogelu cof a storfa wrth gefn.
  • Swp-brosesu, rheoli amser real a systemau trafodion amser real.

  Algorithmau a rhaglenni

  • Defnyddio cysonion a newidynnau mewn algorithmau a rhaglenni.
  • Gweithrediadau mathemategol a rhesymegol mewn rhaglenni. Nodweddion algorithmau trefnu a chwilio.
  • Datblygu rhaglenni sy'n dethol ac ailadrodd.
  • Manteision dull modiwlaidd o fynd i'r afael â rhaglennu.

  Egwyddorion rhaglennu

  • Nodweddion gwahanol fathau o ieithoedd rhaglennu, gan gynnwys ieithoedd trefniadol, gwrthrych-gyfeiriadol, gweledol a thagio.
  • Y dull gwrthrych-gyfeiriadol o raglennu, a'r berthynas rhwng gwrthrychau, dosbarthiadau a dulliau.
  • Y gwahaniaethau rhwng ieithoedd lefel uchel ac ieithoedd lefel isel. Adnabod sefyllfaoedd sy'n gofyn am ddefnyddio iaith lefel uchel neu iaith lefel isel.

  Dadansoddi systemau

  • Pwrpas astudiaeth dichonoldeb o ran sicrhau y bydd ateb arfaethedig yn gost-effeithiol, wedi ei ddatblygu'n unol ag amserlen y cytunwyd arni ac o fewn cyllideb y cytunwyd arni.
  • Dulliau ymchwilio a dadansoddi, gan gynnwys arsylwi uniongyrchol, holiaduron, astudio dogfennau sy'n bodoli'n barod a chynnal cyfweliadau.
  • Dethol meddalwedd a chaledwedd addas i fynd i'r afael â gofynion problem.
  • Gwahanol ddulliau trosi:  uniongyrchol, peilot, graddol a pharalel.
  • Profi rhaglenni gan brofi alpha, beta a derbyniad.
  • Cynnal a chadw perffeithiol, addasol a chywirol.

  Meddalwedd

  • Defnyddio Amgylchedd Datblygu Integredig wrth ddatblygu a dadfygio rhaglenni.
  • Crynoyddion, dehonglwyr a chydosodyddion
  • Meddalwedd diwydiannol, technegol a gwyddonol, gan gynnwys e.e. rôl y cyfrifiadur o ran rhagweld y tywydd, dylunio gyda chymorth cyfrifiadur, roboteg a'r defnydd a wneir o graffeg ac animeiddio a grëwyd ar gyfrifiadur.

  Rhaglennu ymarferol

  • Dylunio, dogfennu a datblygu prototeip ymarferol i ddatrys problem benodol.
  • Dangos dealltwriaeth o god rhaglen drwy gynhyrchu rhestri anodedig.
  • Gwerthuso rhaglenni er mwyn nodi nodweddion llwyddiannus, ac awgrymu gwelliannau ar gyfer agweddau llai llwyddiannus y system.

  Diogelwch data a phrosesau cyfanrwydd

  • Y peryglon a all ddeillio o ddefnyddio cyfrifiaduron o ran preifatrwydd a diogelwch ffeiliau a data personol.
  • Prosesau sy'n amddiffyn diogelwch a chyfanrwydd data, gan gynnwys: lefelau mynediad a ganiateir, cyfrineiriau mynediad a mecanweithiau diogelu rhag ysgrifennu.
  • Cynllunio ar gyfer trychineb, ymdrin â bygythiadau posibl i systemau cyfrifiadurol.