A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Ar y cyrsiau hyn bydd dysgwyr yn magu hyder i fod yn fwy annibynnol ac yn ennill sgiliau a fydd o fantais iddynt i gael gwaith, neu i fynd ymlaen i gyrsiau galwedigaethol pellach yn y coleg.  Mae'r cyrsiau hyn wedi'u hanelu at ddysgwyr sy'n gadael yr ysgol ac sy'n awyddus i ddatblygu eu sgiliau rhifedd a llythrennedd.  O ran rhifedd a llythrennedd, bydd gofyn i ddysgwyr fod yn gweithio ar o leiaf lefel Mynediad 2 neu uwch. Bydd angen iddynt ddod i gyfweliad neu sesiwn rhagflas i wneud yn siŵr bod y cwrs yn addas ar eu cyfer, a bod â'r gallu i gyrraedd y coleg yn annibynnol.

Gofynion mynediad:

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol.

Mae'r cynnig o le ar y cwrs yn ddibynnol ar gymryd rhan yn llwyddiannus mewn digwyddiad pontio sy'n cael ei deilwra ar eich cyfer chi.

Cyflwyniad:

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o weithgareddau ymarferol a gwaith dosbarth sy'n hyrwyddo annibyniaeth dysgwyr, eu hyder a'u sgiliau cymdeithasol ynghyd â'u gallu i ddewis a gwneud penderfyniadau.  Caiff y dysgwyr eu dysgu mewn grwpiau bach. 

Asesiad:

Ar ôl gosod a chytuno ar dargedau unigol, gall dysgwyr gael eu hasesu drwy gyfrwng amrywiaeth o ddulliau sy'n bodloni eu hanghenion dysgu unigol.  Bydd dysgwyr yn cwblhau cymhwyster ffurfiol addas. 

Dilyniant:

Cyflogaeth a chyfleoedd astudio pellach.

Gwybodaeth ychwaneol yn ôl campws/cwrs:

 • Dolgellau

  Dolgellau: 

  Datblygu dysgwyr:

  • i'w helpu i benderfynu beth i'w wneud nesaf yn eu gyrfa
  • i'w galluogi i fynd ar sesiynau rhagflas mewn amrywiaeth o feysydd galwedigaethol yn cynnwys Iechyd a Gofal Cymdeithasol;  Adeiladu; Peirianneg;  Arlwyo; Trin Gwallt a Harddwch; Celf a Dylunio; Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus ac ati
  • i'w galluogi i gael profiadau gwaith addas a fydd yn eu helpu gyda'u cynlluniau gyrfa
  • i wella eu hunanhyder a'u cymhelliant. 
 • Glynllifon

  Glynllifon: 

  • Datblygu dysgwyr yn bersonol, yn gymdeithasol ac yn emosiynol
  • Darparu amrywiaeth o sesiynau blasu galwedigaethol, e.e.  Gofalu am Anifeiliaid,  Diwydiannau'r Tir, Peirianneg ac ati.

  Profiad Gwaith

  • Helpu dysgwyr i benderfynu ar lwybr gyrfa
  • Mae tîm yr adran yn gweithio'n agos gyda staff galwedigaethol y coleg i baratoi dysgwyr i symud ymlaen i adrannau eraill (os yw hyn yn briodol). 
 • Llangefni

  Llangefni: 

  • Datblygu dysgwyr yn bersonol, yn gymdeithasol ac yn emosiynol
  • Darparu amrywiaeth o sesiynau blasu galwedigaethol, e.e.  Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Arlwyo, Adeiladu, Diwydiannau'r Tir, Cyfryngau, Celf a Dylunio, Chwaraeon a Hamdden, Trin Gwallt a Harddwch ac ati
  • Helpu dysgwyr i benderfynu ar lwybr gyrfa

  Cyn-alwedigaethol 2 

  Darparu elfen o Brofiad Gwaith i baratoi dysgwyr at fyd gwaith. Ymweliadau â gwahanol ddiwydiannau.  Hyd at ddau ddiwrnod yr wythnos o brofiad gwaith.  Pwyslais ar ofynion Iechyd a Diogelwch yn y gweithle.  Drwy gydweithio'n agos â chyflogwyr, rydym yn meithrin sgiliau a hunanhyder dysgwyr i'w paratoi i weithio, un ai'n wirfoddol/dan warchodaeth neu'n gyflogedig.

  Project Search (Ysbyty Gwynedd Bangor)

  Nod y rhaglen hon, a ddarperir mewn partneriaeth â Betsi Cadwaladr, Agoriad Cyf. (Engage to Change) yw rhoi profiad i ddysgwyr o Fyd Gwaith. Mae dysgwyr yn gweithio fel interniaid yn yr ysbyty ac yn cael profiad o hyd at dair shifft mewn adrannau gwahanol.  O ganlyniad i'r rhaglen, dros y 12 mis diwethaf mae canran uchel o ddysgwyr wedi cael gwaith cyflogedig.

 • Llandrillo-yn-Rhos

  Llandrillo-yn-Rhos: 

  Yn datblygu: 

  • Hyder a hunan-barch dysgwyr - gyda chyfleoedd i gymryd rhan mewn sesiynau dysgu awyr agored ymarferol, profiad o weithio mewn grŵp ar brosiectau cymunedol, a phrofiad ymarferol o Chwaraeon, Coginio a Sgiliau Bywyd yn ein fflat pwrpasol.  
  • Sgiliau cyflogadwyedd a byd gwaith - gweithgareddau yn y dosbarth i baratoi dysgwyr ar gyrsiau Cyn-alwedigaethol at fyd gwaith.  Trefnir gweithgareddau gwaith grŵp yn y gymuned.  Drwy gydweithio'n agos â chyflogwyr, rydym yn meithrin sgiliau a hunanhyder dysgwyr i'w paratoi i weithio.

  Sgiliau Byd Gwaith Cyn-alwedigaethol 

  Mae'r cwrs yn cynnwys elfen sylweddol o brofiad gwaith - i ddechrau bydd hyn yn digwydd mewn grŵp yng Nghoedwig Zipworld, Gerddi Bodnant a'r Farm and Pet Place. Pan fydd y dysgwr yn barod, bydd yn cael profiad gwaith unigol mewn gweithle o'i ddewis, os yw hynny'n briodol.