Gwybodaeth Bwysig ynghylch Gofynion Mynediad a Cheisiadau

Unwaith y byddwch wedi gwneud cais, cewch wahoddiad i ddigwyddiad rhithwir a gynhelir ar ddechrau 2021. Yn y digwyddiad hwn cewch gyfle i ddod i wybod rhagor am eich cwrs, i ofyn cwestiynau ac i gwrdd â'rstaff.

Os bydd angen i chi ddod i gyfweliad, byddwch yn derbyn neges e-bost fydd yn cynnwys manylion eich galwad fideo. Ni fydd angen i chi ddod i'r safle. Peidiwch â phoeni os na chewch chi neges e-bost yn eich gwahodd i gyfweliad oherwydd nid yw pob cwrs yn eu cynnal.

A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Ydych chi’n gobeithio dilyn gyrfa yn y sector cerbydau modur a thrafnidiaeth? A fyddech yn hoffi i ennill profiad mewn ailorffennu awyrennol/modurol ? Mae'r cwrs hwn yn gwella eich gwybodaeth dechnegol ac academaidd o dechnolegau trwsio a phaentio. Mae'n dod a'ch galluoedd hyd at lefel y diwydiant ac yn eich paratoi ar gyfer eich gyrfa yn y diwydiant.

Mae’r cwrs yn addas ar gyfer myfyrwyr sydd wedi cwblhau cwrs Trwsio Cyrff Cerbydau Lefel 1 (neu gymwysterau cyffelyb). Mae'r cwrs hefyd yn addas i'r rhai sy'n gadael yr ysgol, gweithwyr yn y diwydiant cerbydau a phobl broffesiynol o ddiwydiannau eraill.

Mae Cyngor Sgiliau'r Sector (SSC) wedi cymeradwyo’r cymhwyster gan sicrhau ei fod yn bodloni gofynion y diwydiant.

Gofynion mynediad:

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • 3 TGAU gradd D neu uwch ac 1 TGAU gradd E, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af), neu gymhwyster Mynediad 3 / Lefel 1 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Rhifedd a Chyfathrebu 
 • Gradd Llwyddo mewn cymhwyster Lefel 1 perthnasol
 • Profiad perthnasol mewn diwydiant

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Cyflwyniad:

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Arddangosiadau ymarferol
 • Tasgau realistig
 • Darlithoedd i ddatblygu gwybodaeth greiddiol
 • Aseiniadau
 • Dysgu ar-lein
 • Ymweliadau â sioeau diwydiant a masnach
 • Lleoliad gwaith yn y diwydiant 

Yn y Ganolfan Dechnoleg Moduron ar Gampws y Rhyl, ceir offer a chyfl eusterau sy’n cydymffurfi o â safonau cyfoes y diwydiant. Maent yn cynnwys Profwr Breciau Cerbydau Nwyddau Trwm, Dynamomedr Gyriant 4-Olwyn, Aliniwr 4-Olwyn, Ystafell Ddiagnosteg Awtoelectronig, Bythau Chwistrellu USI, Cynllun Cymysgu Lechler, System Dal ac Alinio Car-O-Liner, Llecynnau Weldio, Llecyn Glanhau Cerbydau, yn ogystal â System Technoleg Hybrid a System Rheoli Hinsawdd mewn Cerbydau.

Asesiad:

 • Asesiad ymarferol mewnol
 • Asesiad ar-lein
 • Cwestiynau llafar
 • Cwestiynau ysgrifenedig
 • Taflenni tasg byr i ddysgwr i’w llenwi’n annibynnol

Dilyniant:

Os gwnewch gwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, bydd gennych y wybodaeth a'r sgiliau sy’n angenrheidiol i weithio yn y diwydiant cerbydau.

O ganlyniad i ddatblygiadau technegol mae cwmnïau ym maes cynhyrchu, manwerthu, dosbarthu, gwasanaethau a thrwsio wedi damwain wastad yn chwilio am bobl ifanc i'w cyflwyno i'r diwydiant hwn sy'n newid o hyd.

Hefyd, bydd y cwrs yn eich paratoi i astudio ar lefel uwch.

Gallwch hefyd ymgeisio am Brentisiaeth Fodern.