A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Mae'r Diploma Lefel 3 mewn Arwain a Rheoli'n ddelfrydol i unigolion sy'n ysgwyddo cyfrifoldebau rheoli ond nad ydynt wedi cael hyfforddiant ffurfiol, ac sydd o ddifrif ynghylch datblygu eu medrau.

Mae'n arbennig o addas i arweinwyr tîm sydd am gael dyrchafiad i'r lefel reoli nesaf, ac i reolwyr y mae gofyn iddynt arwain pobl drwy newid sefydliadol, toriadau cyllidebol neu sefyllfaoedd anodd eraill.

Gallwch ddewis astudio naill ai yn ein campws ym Mangor, neu yn y Ganolfan Rheolaeth ym Mhrifysgol Bangor.

Gofynion mynediad:

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, ond bydd y rhai a fydd yn dilyn y rhaglen yn:

 • Gweithio fel rheolwyr llinell gyntaf neu'n awyddus i gael gwaith fel rheolwyr
 • Meddu ar Sgiliau Sylfaenol, Llythrennedd a Rhifedd digonol er mwyn gallu elwa i'r eithaf o’r rhaglen
 • Cael cefnogaeth eu cyflogwyr, gyda neu heb nawdd
 • Cwblhau modiwlau'r Dyfarniad a'r Dystysgrif Lefel 3 yn rhan o'r Diploma, os yw hynny'n berthnasol.

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad:

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Darlithoedd
 • Gwaith grŵp
 • Ymarferion chwarae rôl
 • Cwisiau
 • Cyflwyniadau

Asesiad:

Ar y cwrs, cewch eich asesu drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Aseiniadau seiliedig ar waith
 • Adroddiadau rheoli
 • Cyflwyniadau llafar
 • Adolygiadau adfyfyriol

Dilyniant:

Os gwnewch gwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallwch fynd ymlaen i ddilyn cwrs pellach neu wneud cynnydd yn eich gwaith. Os ydych eisoes yn rheolwr, bydd y cwrs yn eich helpu i fod yn rheolwr effeithiol ac effeithlon. Byddwch yn datblygu’ch arferion proffesiynol ac mae'n bosib y gallwch anelu at gael dyrchafiad yn rheolwr canol.

Yn addysgol, y cam rhesymegol nesaf fyddai cwblhau Dyfarniad Lefel 4 yr ILM mewn Arwain a Rheoli. Bydd y dyfarniad hwn yn eich paratoi i ysgwyddo cyfrifoldebau rheolwr canol. Wedyn, gallech fynd ymlaen i ddilyn rhaglen Dyfarniad, Tystysgrif a Diploma Lefel 5 mewn Arwain a Rheoli a gynigir yng Ngrŵp Llandrillo Menai.

Gwybodaeth ychwaneol yn ôl campws/cwrs: