A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Mae’r cwrs yn addas i fyfyrwyr sydd am ddysgu rhagor am Fathemateg, neu am wella eu gradd TGAU er mwyn dilyn cwrs AU/cwrs gradd, yn enwedig os ydynt am fod yn athrawon.

Ar rai campysau, dim ond rhai sy'n dymuno ailsefyll, a gwella eu gradd, all ddilyn y cwrs hwn.

Ar y cwrs, cewch gyfle i astudio a gwella’ch sgiliau mewn pynciau (fel algebra ac ystadegau) a allai fod wedi peri trafferth i chi o'r blaen.

Gofynion mynediad:

  • mae gofyn cael TGAU Mathemateg gradd D
  • Myfyrwyr hŷn: nid oes angen cymwysterau ffurfiol, ond mae gofyn cael sgiliau rhifedd sylfaenol ynghyd â diddordeb yn y cwrs a pharodrwydd i ymrwymo iddo.

Os na chawsoch Radd D yn eich TGAU, ac os ydych yn astudio cwrs 2-flynedd yn y coleg, cewch gyfle i ddilyn cwrs i wella'ch sgiliau yn ystod eich blwyddyn gyntaf. Wedyn, mae'n bosib y cewch ailsefyll eich TGAU yn eich ail flwyddyn.

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol.

Cyflwyniad:

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o ddulliau addysgu ac astudio unigol.

Asesiad:

Cynhelir arholiadau fis Tachwedd a mis Mehefin. Nid oes gwaith cwrs.

Dilyniant:

Ar ôl i chi gwblhau'r cwrs, gallech wneud cais i ddilyn amrediad o gyrsiau, gan gynnwys:

  • Lefel AS/Lefel A
  • Mynediad i Addysg Uwch
  • Cymwysterau galwedigaethol, gan gynnwys rhai Lefel 3
  • Cyrsiau lefel prifysgol, yn dibynnu ar eich cymwysterau eraill.