Gwybodaeth Bwysig ynghylch Gofynion Mynediad a Cheisiadau

Unwaith y byddwch wedi gwneud cais, cewch wahoddiad i ddigwyddiad rhithwir a gynhelir ar ddechrau 2021. Yn y digwyddiad hwn cewch gyfle i ddod i wybod rhagor am eich cwrs, i ofyn cwestiynau ac i gwrdd â'rstaff.

A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Ydych chi'n gweithio gyda phlant, neu'n awyddus i wneud hynny, ac am ddatblygu'ch sgiliau a'ch gwybodaeth? A allai gradd mewn Astudiaethau Plentyndod fod o gymorth i roi hwb i'ch gyrfa? 

Mae'r Radd Sylfaen hon yn addas i'r sawl sy'n gweithio neu sydd eisiau gweithio gyda phlant mewn amrywiaeth eang o swyddi.  Mae'r rhaglen yn arbennig o addas i'r oedolion hynny sydd ar hyn o bryd yn gweithio neu'n bwriadu gweithio mewn lleoliad blynyddoedd cynnar neu gyda disgyblion Cyfnod Allweddol 1, 2 neu 3 mewn ysgolion lleol.

Mae'r radd yn adeiladu ar brofiad personol a phroffesiynol ac yn caniatáu i chi feithrin sgiliau uwch a newydd. Mae hefyd yn eich helpu i adfyfyrio a dod i adnabod yn well y sgiliau sydd gennych eisoes.

Mae'r Radd Sylfaen mewn Astudiaethau Plentyndod yn dilyn llwybr asesu academaidd a galwedigaethol gyda thasgau dysgu yn y gwaith. Mae'n ofynnol i bob dysgwr naill ai weithio mewn rôl berthnasol neu gwblhau 360 awr neu brofiad gwaith mewn rôl berthnasol yn ystod y rhaglen ac erbyn diwedd lefel pump.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae gwybodaeth fanylach am Fodiwlau yn yr adran ‘Gwybodaeth Ychwanegol yn ôl Campws/Cwrs’. 

Ffioedd

Ewch i'r dudalen Cymorth Ariannol a Chyllid am fwy o wybodaeth.

Gall costau ychwanegol fod yn gysylltiedig â'r canlynol:

 • Gofyniad DBS

Cewch wybodaeth fanylach yn eich cyfweliad ac yn y ddogfen dilysu rhaglen am gostau eraill sy'n gysylltiedig â'ch cwrs a'ch lleoliad/profiad gwaith (os yw hynny'n berthnasol).

Dyddiad cychwyn

Mis Medi

Gofynion mynediad:

Mae'r gofynion mynediad yr un fath i rai sy'n dilyn llwybrau llawn amser a rhan-amser. 

Bydd yn rhaid i fyfyrwyr fodloni'r meini prawf a ganlyn:

 • Gweithio mewn maes perthnasol ar hyn o bryd neu’n fodlon ac yn addas i fynd ar brofiad gwaith perthnasol yn ystod y cwrs.

Gofynion academaidd:

 • Gall ymarferwyr profiadol gofrestru ar y rhaglen os oes ganddynt gymhwyster NVQ3 neu gymwysterau Lefel 3 cyfwerth yn y gweithle.
 • Cymwysterau Lefel 3 perthnasol (64 pwynt UCAS)

Caiff y rhai nad oes ganddynt gymwysterau academaidd eu hystyried ar sail unigol yn unol â rheoliadau GLlM a Phrifysgol Bangor.

Gofynion iaith:

 • Ar gyfer ymgeiswyr heb gymwysterau TGAU, bydd angen dangos tystiolaeth o sgiliau llythrennedd ar lefel addas i fodloni gofynion y rhaglen yn llwyddiannus.

TGAU er mwyn hyfforddi'n athro:

Bydd gofyn i'r rhai sy'n bwriadu mynd ymlaen i fod yn athrawon ar ôl cwblhau'r Radd Sylfaen/BA (Anrh) mewn Astudiaethau Plentyndod feddu ar y cymwysterau TGAU perthnasol, neu eu hennill, cyn y gallant wneud cais i ddilyn cwrs ôl-radd.

Lleoliad gwaith:

Cynlluniwyd y rhaglen hon i ymateb i agenda Llywodraeth Cymru o ran sicrhau bod rhaglenni Addysg Uwch yn rhoi i'r sawl sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc y sgiliau a'r priodoleddau sydd eu hangen arnynt i ddarparu 'gofal o ansawdd' a 'gweithlu medrus'.

Mae'r Radd Sylfaen mewn Astudiaethau Plentyndod yn dilyn llwybr asesu academaidd a galwedigaethol gyda thasgau dysgu yn y gwaith. Mae'n ofynnol i bob dysgwr naill ai weithio mewn rôl berthnasol neu gwblhau 360 awr neu brofiad gwaith mewn rôl berthnasol yn ystod y rhaglen ac erbyn diwedd lefel pump.

Rhaid cael gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, a dim troseddau a fyddai’n eu hatal rhag gweithio yn y sector.

Mae angen tystlythyr i sicrhau bod gan y dysgwr leoliad gwaith neu oriau cyflogaeth perthnasol.

Cyflwyniad:

Mae'r cwrs yn cael ei ddarparu drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Darlithoedd 
 • Tiwtorialau
 • Siaradwyr gwadd 
 • Trafodaethau grŵp
 • Ymchwilio’n annibynnol
 • Dysgu myfyriwr ganolog 
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Amserlen:

Llawn amser: 2 flynedd, 2 noson yr wythnos (fel arfer 4.00 - 9.00 pm); Rhan-amser: 4 blynedd, 1 noson yr wythnos (fel arfer 4.00 - 9.00 pm)

Cyswllt:

Sam Ellis (Rhaglen Arweinydd): ellis1s@gllm.ac.uk

Celine Rea (Gweinyddiaeth): rea1c@gllm.ac.uk

Asesiad:

Mae'r cwrs yn cael ei asesu drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Traethodau
 • Cynlluniau gweithgaredd
 • Arsylwadau
 • Portffolio sgiliau
 • Cynnig ymchwil
 • Cyflwyniadau poster
 • Cyflwyniadau llafar unigol a grŵp 
 • Myfyrdodau
 • Dadansoddi astudiaethau achos

Adborth

Caiff asesiadau eu marcio a'u dychwelyd i fyfyrwyr gydag adborth adeiladol a datblygiadol pan fo hynny'n berthnasol. Mae adborth effeithiol yn cyfuno gwybodaeth sy'n galluogi myfyrwyr i ddeall cryfderau a chyfyngiadau eu perfformiad blaenorol, a gwybodaeth sy'n eu galluogi i ddeall sut y gellid gwella eu perfformiad yn y dyfodol. Bydd myfyrwyr yn derbyn adborth yn brydlon a bydd yr adborth hwn yn cyfiawnhau sut y dyfarnwyd y radd. Caiff myfyrwyr gyfle i fyfyrio ar yr adborth a gawsant ac i nodi eu cryfderau, pethau a fu'n heriol iddynt a meysydd y mae angen eu datblygu, er mwyn gwella eu hasesiad nesaf. Bydd yr adborth yn cynnwys cysylltu tystiolaeth â meini prawf asesu, er mwyn dangos sut y bydd y myfyriwr wedi bodloni'r canlyniadau dysgu.

Dilyniant:

Mae cwblhau'r cwrs hwn yn cynnig cyfleoedd i wella eich gyrfa mewn amrywiaeth o feysydd yn ymwneud â chymorth dysgu i blant. Cewch eich paratoi ar gyfer dyrchafiad, ysgwyddo mwy o gyfrifoldeb yn eich swydd bresennol neu newid gyrfa.

Efallai y byddwch hefyd yn dewis symud ymlaen i Lefel 6 a chwblhau'r radd BA (Anrh) mewn Astudiaethau Plentyndod.

Addysgu (cynradd uwchradd ac Addysg Bellach) - nid yw'r rhaglen hon yn arwain at Statws Athro Cymwysedig (SAC) ond gall rhoi cyfle i raddedigion symud ymlaen at SAC trwy Dystysgrif Addysg i Raddedigion neu lwybr dyfarnu SAC arall

Gwybodaeth ychwaneol yn ôl campws/cwrs:

 • Llandrillo-yn-Rhos

  Mae'r Radd Sylfaen hon yn cynnig addysg i bobl sy'n gweithio ym maes astudiaethau plentyndod yn barod, mewn amrywiaeth o rolau ffurfiol ac anffurfiol. Mae'n astudio ystod cynhwysfawr o fodiwlau, gan gynnwys meysydd pynciau craidd a meysydd galwedigaethol arbenigol.

  Mae'r cwrs wedi'i ddyfeisio i'ch helpu i symud ymlaen yn eich gyrfa drwy roi hyfforddiant ichi sy'n bwysig i gyflogwyr. Yn anad dim, mae'n rhoi cyfuniad o sgiliau ymarferol a dealltwriaeth academaidd ichi. Mae hyn yn gwella'ch arbenigedd drwy eich helpu i bwyso a mesur eich gwaith proffesiynol yn feirniadol.

  Drwy gydol eich astudiaethau, byddwch yn datblygu'r sgiliau galwedigaethol sydd eu hangen ar gyflogwyr mewn meysydd Blynyddoedd Cynnar a Chymorth Dysgu, neu lle bynnag y mae dimensiwn plentyndod a chymorth dysgu ar swydd. Byddwch yn adeiladu ar eich sgiliau presennol ac yn ennill cymhwyster cydnabyddedig i gadarnhau eich gallu.

  Gwybodaeth Uned

  Mae'r cwrs yn cynnwys y modiwlau canlynol:

  Blwyddyn 1 (Lefel 4)

  Datblygiad Plant (20 credyd, gorfodol)

  Nod y modiwl yw nodi a disgrifio normau datblygiad plentyn nodweddiadol a chysylltu'r rhain, trwy arsylwi, ag ystyriaeth o anghenion datblygiadol unigol.  Bydd yn nodi ac yn diffinio ystod eang o ddamcaniaethau ynghylch datblygiad plant ac yn esbonio sut y cânt eu defnyddio mewn amrywiaeth o gyd-destunau gofal plant a chymorth dysgu.  Yn ogystal, bydd yn nodi ac yn diffinio rôl yr oedolyn wrth gefnogi datblygiad plant. (Arsylwi 100%)

  Arferion Cynhwysol ac Arferion sy'n Canolbwyntio ar y Plentyn (10 credyd, gorfodol)

  Mae'r modiwl yn dysgu myfyrwyr am hanfodion yr egwyddorion sy'n sail i ddulliau cynhwysol sy'n canolbwyntio ar y plentyn, gan astudio sut y gall ymarferwyr unigol a sefydliadau ddefnyddio dulliau o'r fath. (Traethawd 100%)

  Chwarae a Dysgu (20 credyd, gorfodol)

  Mae'r modiwl yn cynnig sylfaen i fyfyrwyr o ran nodi anghenion chwarae a dewisiadau plant a phobl ifanc, rôl oedolion wrth gynllunio a chefnogi i ddiwallu anghenion chwarae plant a phobl ifanc a dealltwriaeth o bwysigrwydd darparu cwricwlwm sy'n seiliedig ar chwarae. (Cyflwyniad unigol 60%, Cynllun Gweithgaredd 40%)

  Diogelu Plant (20 credyd, gorfodol)

  Nod y modiwl hwn yw rhoi dealltwriaeth i fyfyrwyr o'r arferion cyfreithiol, moesegol a phroffesiynol sy'n llywodraethu diogelu plant a phobl ifanc.  Bydd y modiwl hwn yn rhoi dealltwriaeth i fyfyrwyr o ddamcaniaethau allweddol a themâu cyfredol o fewn yr agenda ddiogelu gyfredol.  Yn ogystal, bydd myfyrwyr yn meithrin gwybodaeth am egwyddorion ac arferion diogelu plant a phobl ifanc, gan gyfeirio'n benodol at sut a pham y mae'r arfer o adrodd a chofnodi cam-drin plant yn hollbwysig o mewn lleoliadau plant a dysgu. (Traethawd 60%, Cyflwyniad grŵp 40%)

  Y Plentyn mewn Cymdeithas (20 credyd, gorfodol)

  Rhoi cyflwyniad sylfaenol i gymdeithaseg a datblygu dealltwriaeth a gwybodaeth myfyrwyr o gymdeithaseg plentyndod. Anogir myfyrwyr i ddefnyddio nifer o ddamcaniaethau cymdeithasegol, sydd wedi ennill eu plwyf, i ddeall ac i archwilio'n feirniadol faterion sy'n ymwneud â 'phlentyndod' a'r 'plentyn' ac i edrych ar ffyrdd y cafodd plant a phlentyndod eu hystyried yn ystod blynyddoedd a fu. I gloi, caiff myfyrwyr gyfle i astudio'r effaith a gaiff newidiadau cymdeithasol diweddar ar blant a phlentyndod. (Traethawd 50%, Cyflwyniad Unigol 50%)

  Datblygiad Personol a Phroffesiynol  (20 credyd, gorfodol)

  Nod y modiwl hwn yw galluogi dysgwyr i gyflawni nifer o dasgau sy'n seiliedig ar wybodaeth a chyflogaeth sy'n ofynnol i fodloni'r safonau a ddisgrifir yn y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol Lefel Uwch. Fe'ch cyflwynir i ofynion y cymhwyster Statws Ymarferydd Plentyndod Cynnar. Byddwch yn cael cyfleoedd niferus i ddatblygu sgiliau ymarferol mewn perthynas â chreu amgylcheddau cynhwysol sy'n meithrin plant ac yn darparu gofal ac addysg o ansawdd uchel. Byddwch hefyd yn cael eich annog i adfyfyrio ar eich datblygiad eich hun yn eich gwaith. (Portffolio Unigol 100%)

  Sgiliau Academaidd i Ymarferwyr (10 credyd, gorfodol)

  Nod y modiwl hwn yw meithrin sgiliau astudio’r dysgwyr, gan eu galluogi i gynhyrchu gwaith ysgrifenedig academaidd cadarn, cyflwyno sgiliau meddwl yn feirniadol a sgiliau ymchwilio sylfaenol.   Bydd yn galluogi myfyrwyr i feithrin sgiliau ysgrifennu academaidd, i ddefnyddio confensiynau academaidd, i chwilio am wybodaeth, i adfyfyrio ac i reoli a rhoi trefn ar eu gwaith. (Portffolio 100%)

  Blwyddyn 2 (Lefel 5)

  Dysgu a Datblygu (20 credyd, gorfodol)

  Nod y modiwl hwn yw rhoi i fyfyrwyr y gallu i ddadansoddi a dehongli ystod eang o ddamcaniaethau ynghylch dysgu. Bydd yn ystyried beth mae addysg gynnar effeithiol yn ei olygu ac yn astudio effaith y damcaniaethau ar arferion. Bydd y myfyrwyr hefyd yn gwerthuso damcaniaethau ymddygiadol ac yn asesu'r modd y maent yn cael eu defnyddio i feithrin ymddygiadau cadarnhaol yn ystod plentyndod cynnar neu mewn lleoliad addysgol. (Traethawd 60%, Astudiaeth Achos 40%)

  Cefnogi Plant a Phobl Ifanc sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (10 credyd, gorfodol)

  Nod y modiwl hwn yw rhoi dealltwriaeth i fyfyrwyr o'r term Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY), yn ogystal â chipolwg ar y gwahanol fathau o ADY a all olygu bod ar blant a phobl ifanc angen cefnogaeth. Bydd y modiwl hwn hefyd yn ystyried pwysigrwydd cydnabod sut y gall plant a phobl ifanc fod yn teimlo, a bydd hyn yn cynnwys cyfeiriadau at iechyd a lles, gwydnwch emosiynol a'r damcaniaethau a'r fframweithiau a ddefnyddir i gefnogi ADY. Yn ogystal, bydd y modiwl hwn yn rhoi cipolwg ar ffactorau allanol a phersonol a all effeithio ymhellach ar y plentyn neu'r person ifanc sydd ag ADY. (Traethawd 50%, Cyflwyniad Unigol 50%)

  Cefnogi Dysgu ac Addysgu (20 credyd, gorfodol)

  Nod y modiwl hwn yw datblygu ymwybyddiaeth myfyrwyr o bolisïau a strategaethau addysgol cyfredol, gan gydnabod safbwyntiau addysgol cystadleuol ac asesu'r cyswllt â blaenoriaethau addysgol cyfredol. Mae'r modiwl hwn yn archwilio'r cysyniadau a'r egwyddorion sy'n sail i addysgu llythrennedd a rhifedd ar draws yr ystod oedran. (Traethawd 50%, Cyflwyniad Grŵp 50%)

  Arwain ar Waith (20 credyd, gorfodol)

  Nod y modiwl hwn yw rhoi trosolwg i fyfyrwyr o athroniaethau a damcaniaethau ynghylch arwain y gallant eu defnyddio i gyfiawnhau effeithiolrwydd arwain a rheoli mewn lleoliadau plentyndod a chymorth dysgu, a'r effaith y mae arwain yn ei gael ar ansawdd y canlyniadau i blant, pobl ifanc a'u teuluoedd. (Dyddiadur Myfyriol 100%)

  Cyfathrebu a Gweithio ar y Cyd (10 credyd, gorfodol)

  Bydd y modiwl hwn yn edrych ar wahanol fodelau o weithio mewn partneriaeth ac yn nodi'r gwerthoedd sy'n sail i arferion da cydnabyddedig, yn cynnwys hyrwyddo a chynnal partneriaethau a chael gwared ar rwystrau sy'n atal unigolion rhieni rhag cymryd rhan. Mae hyn yn cynnwys deall y materion sy'n ymwneud ag anableddau dysgu ac iechyd meddwl y gellir dod ar eu traws wrth weithio gyda phartneriaethau teuluol a phroffesiynol. (Traethawd 70%, Cyflwyniad Poster 30%)

  Datblygiad Personol a Phroffesiynol  (20 credyd, gorfodol)

  Nod y modiwl hwn yw galluogi dysgwyr i gyflawni nifer o dasgau sy'n seiliedig ar wybodaeth a chyflogaeth angenrheidiol i fodloni'r safonau sy’n cael ei ddisgrifio yn y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol Lefel Uwch. Yn ystod y modiwl hwn, byddwch yn datblygu ymhellach y sgiliau sydd eu hangen i gyflawni Statws Ymarferydd y Blynyddoedd Cynnar, gan ganolbwyntio ar weithio gyda theuluoedd. Byddwch yn cael cyfleoedd niferus i ddatblygu eich dealltwriaeth o ystod o fframweithiau a ddefnyddir mewn lleoliadau, gan ddatblygu sgiliau o ran creu amgylcheddau cefnogol ar gyfer darparu cyfleoedd chwarae, gofal, dysgu ac addysgu. Byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn prosesau asesu a chynllunio. (Portffolio Unigol 100%)

  Sgiliau Ymchwilio (20 credyd, gorfodol)

  Nod y modiwl yw galluogi myfyrwyr i gymhwyso amrywiaeth o sgiliau ymchwil sy'n berthnasol i astudiaethau plentyndod a chefnogi dysgu. Bydd gofyn i'r myfyrwyr gael sgiliau o'r radd flaenaf o ran ysgrifennu academaidd a chwilio am wybodaeth a gallu rhoi amrediad o ddulliau ymchwilio dilys ar waith.    Bydd y myfyrwyr hefyd yn meithrin dealltwriaeth o foeseg ac yn dysgu sut i ystyried pwysigrwydd moeseg wrth ymchwilio. Bydd y modiwl yn canolbwyntio hefyd ar lunio dadleuon pendant drwy ddefnyddio dulliau ymchwilio, dadansoddi a gwerthuso dilys. (Cynnig Ymchwil 100%)

  Cyfleoedd o ran gyrfa:

  • Gofalwr Plant
  • Gweithiwr Meithrinfa
  • Arwain a Rheoli
  • Addysgu
  • Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd
  • Mentor Dysgu
  • Athro Ysgol Gynradd
  • Athro Ysgol Uwchradd
  • Athro Anghenion Addysgol Arbennig
  • Gweithiwr Cymdeithasol
  • Cynorthwyydd Addysgu
  • Gweithiwr Ieuenctid
  • Seicotherapydd Plant
  • Nyrs Plant
  • Gweithiwr Datblygu Cymunedol
  • Cwnselydd
  • Seicolegydd Addysgol
  • Therapydd Iaith a Lleferydd