A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Hoffech chi fynd ymlaen i Addysg Uwch? Ydych chi am baratoi ar gyfer astudio pwnc gwyddonol neu bwnc sy'n ymwneud â'r gwyddorau iechyd?  Ar y cwrs hwn, cewch y wybodaeth, y sgiliau a’r hyder i fynd ymlaen i ddilyn cwrs Addysg Uwch perthnasol. Mae hefyd yn llwybr gwerthfawr i yrfa ym maes gwyddoniaeth a'r gwyddorau iechyd.

Nod Diplomâu Mynediad i AU Cymru Gyfan yw rhoi i chi'r sgiliau sy'n angenrheidiol i fynd ymlaen i ddilyn rhaglen addysg uwch yn llwyddiannus.  Fe'u bwriadwyd ar gyfer dysgwyr sydd wedi cael profiad sylweddol o fywyd ers iddynt gwblhau eu haddysg orfodol.

Mae'r Diploma mewn Gwyddoniaeth yn cynnwys pynciau perthnasol mewn meysydd fel Anatomeg a Ffisioleg, Bioleg, Cemeg, Ffiseg a Ffiseg Iechyd.

Bydd pob dysgwr yn astudio sgiliau astudio craidd a mathemateg, ac yn ysgrifennu traethawd hir neu'n ymgymryd â phrosiect.  Mae'r Diplomâu 60 credyd yn cynnwys 15 credyd lefel 2 neu 3 (heb eu graddio) o'r modiwlau craidd, ynghyd â 45 credyd academaidd lefel 3.

Gofynion mynediad:

  • TGAU Gradd C yn cynnwys Mathemateg a Gwyddoniaeth, yn unol â gofynion y llwybr dilyniant i Brifysgol.
  • Cyfweliad

 

Cyflwyniad:

Cynlluniwyd Diplomâu Mynediad i Addysg Uwch Cymru Gyfan i'ch helpu i ddychwelyd i astudio ar ôl cyfnod o amser. Felly, bydd y sesiynau'n rhai cyfranogol a gynhelir mewn awyrgylch cyfeillgar ac ysgogol. Byddwch yn gweithio'n agos gyda'r tiwtoriaid, gan ddysgu drwy gyfrwng gwersi ffurfiol yn ogystal â thrafodaethau, arddangosiadau a gwaith prosiect.

Asesiad:

Cewch eich asesu fel a ganlyn:

  • Gosodir tasgau gwahanol ar gyfer pob uned ac fe'ch asesir drwy gyfrwng y rhain yn ystod y cwrs
  • Bydd eich tiwtor yn eich helpu ac yn eich paratoi'n ddigonol
  • Defnyddir amrywiaeth o ddulliau asesu, gan gynnwys traethodau, adroddiadau, tasgau ymarferol, setiau o broblemau, a chyflwyniadau
  • Bydd holl fodiwlau'r pynciau academaidd yn cynnwys o leiaf un ymarfer dibaratoad y bydd gofyn ei gwblhau mewn amser penodol

Bydd y rhaglen ddysgu'n cynnwys pynciau fel Technoleg Gwybodaeth a modiwl 'Edrych Ymlaen at Addysg Uwch' Lefel 4.

Dilyniant:

Mae'r Diploma mewn Gwyddoniaeth yn arwain yn bennaf at radd mewn Bioleg, Gwyddorau Biofeddygol, Bioleg Forol, Cemeg, Cadwraeth, Gwyddorau Amgylcheddol ac Eigioneg, neu raddau sy'n ymwneud â'r gwyddorau iechyd, fel hylendid deintyddol, maetheg a dieteg, therapi galwedigaethol, arferion/gwyddoniaeth barafeddygol, ffisiotherapi, podiatreg a radiograffeg.

Gallech hefyd fynd ymlaen i ddilyn cyrsiau gradd yn Grŵp Llandrillo Menai, mewn pynciau fel Astudiaeth Plentyndod a Chymorth Dysgu, Polisïau Cyhoeddus a Chymdeithasol neu Iechyd a Gofal Cymdeithasol.