A yw'r cwrs yn iawn i mi?

A oes gennych chi ddiddordeb mewn dilyn gyrfa gyffrous y maes Peirianneg Fecanyddol? Ar y cwrs hwn, cewch feithrin y sgiliau a'r wybodaeth ragarweiniol a fydd yn eich paratoi i weithio mewn amrywiaeth o swyddi ym maes peirianneg, mewn diwydiannau sy'n cynnig gwasanaeth ac mewn diwydiannau gweithgynhyrchu.

Mae'r cwrs yn gysylltiedig â gwaith, a byddwch yn dysgu drwy gwblhau prosiectau ac aseiniadau a seiliwyd ar sefyllfaoedd realistig. Mae cyflogwyr a phrifysgolion yn rhoi gwerth ar y cymhwyster hwn, a bydd yn eich paratoi i wneud cynnydd proffesiynol ac addysgol.

Gofynion mynediad:

 • 3 TGAU gradd D neu uwch ac 1 TGAU gradd E, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af) gyda gradd D neu E,
 • neu 
 • Diploma Lefel 1 mewn pwnc perthnasol.
 • Cyfweliad.

Cyflwyniad:

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • sesiynau ymarferol yn y gweithdy
 • sesiynau yn y dosbarth
 • gwaith myfyriwr ganolog
 • arddangosiadau
 • trafodaethau
 • amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Asesiad:

Ar y rhaglen, cewch eich asesu drwy gyfuniad o’r canlynol:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Portffolios gwaith
 • Perfformio ac arsylwi
 • Arddangos sgiliau ymarferol
 • Arholiad ar-lein.

Dilyniant:

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, bydd gennych nifer o ddewisiadau o ran beth i'w wneud nesaf, gan gynnwys dilyn cwrs Lefel 3 llawn-amser er mwyn datblygu'ch gwybodaeth a'ch sgiliau ymhellach a gwella'ch rhagolygon. 

Dewis arall fyddai gwneud cais am brentisiaeth a chael eich rhyddhau o'r gwaith ddiwrnod yr wythnos er mwyn cwblhau NVQ Lefel 3.

Ymhlith y meysydd peirianegol a fydd ar gael i chi, bydd:  gweithgynhyrchu, cynnal a chadw, gwneud offer, a chymorth technegol. Os gwnewch barhau i hyfforddi ymhellach, cewch hefyd ddewis gweithio mewn meysydd peirianegol mwy arbenigol. Mae hwn yn gymhwyster a gydnabyddir gan y diwydiant ac sy'n meithrin gwybodaeth a sgiliau ym maes peirianneg.

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Peirianneg Drydanol Lefel 3
 • Peirianneg (Peirianneg Drydanol/Electronig) Lefel 3
 • Peirianneg (Peirianneg) Lefel 3
 • Peirianneg (Cynnal a Chadw Tyrbinau Gwynt) Lefel 3