A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Ydych chi'n hoffi cymryd rhan mewn chwaraeon?  Ydych chi'n awyddus i ddatblygu'ch perfformiad? Hoffech chi feithrin gwybodaeth academaidd fanwl ym maes chwaraeon?

Ar y cwrs hwn byddwch yn dod i ddeall beth sydd y tu ôl i berfformio ar y lefel uchaf drwy astudio meysydd megis hyfforddi a seicoleg, maetheg ac anafiadau.

Drwy gydol y cwrs byddwch yn elwa ar brofiad ymarferol staff chwaraeon y Grŵp o wahanol gampau. Bydd hyn yn eich galluogi i roi ar waith yr hyn rydych yn ei ddysgu yn yr ystafell ddosbarth. Byddwch yn meithrin y wybodaeth ac yn magu'r hyder a'r sgiliau arwain fydd eu hangen arnoch i ddechrau ar yrfa neu symud ymlaen i Addysg Uwch. Byddwch yn gallu gweithio neu astudio mewn meysydd megis datblygu chwaraeon, hyfforddi chwaraeon, hyfforddi ffitrwydd neu addysg gorfforol. 

Dyma'r brif raglen Lefel 3 i'r academïau rygbi a phêl-droed.

Gofynion mynediad:

 • 4 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af) gyda gradd C neu D
 • neu
 • Diploma Lefel 2 mewn pwnc perthnasol
 • Cyfweliad

Cyflwyniad:

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Ymweliadau addysgol
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Asesiad:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Portffolios gwaith
 • Perfformio ac arsylwi

Mae'n bosib y bydd rhai profion allanol hefyd.

Dilyniant:

Ar ôl cwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, bydd gennych amryw o ddewisiadau o ran addysg a gwaith.

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Gradd Sylfaen (FdSc) Gwyddor Chwaraeon (Hyfforddi ym maes Chwaraeon)
 • Gradd Sylfaen (FdSc) Gwyddor Chwaraeon (Gweithgareddau Hamdden Awyr Agored)

Gellwch hefyd wneud cais i sefydliadau eraill i astudio am Raddau, Graddau Sylfaen neu HNDs mewn pynciau Awyr Agored, Gwyddor Chwaraeon, Datblygu Chwaraeon, Daearyddiaeth, Nyrsio, Ymarfer Dysgu, Busnes a Chyfrifiadura, i enwi ond ychydig.

Gallech hefyd fynd ymlaen i gyflogaeth, un ai'n uniongyrchol neu ar ôl astudiaethau pellach.Mae cyn-fyfyrwyr wedi sicrhau gwaith mewn canolfannau awyr agored a chanolfannau hamdden a chwaraeon fel hyfforddwyr, goruchwylwyr a rheolwyr. Mae eraill wedi cael eu derbyn i'r Heddlu, y Fyddin a'r Llynges Frenhinol.

Gwybodaeth ychwaneol yn ôl campws/cwrs:

 • Llandrillo-yn-Rhos

  Mae ein cyfleusterau penigamp ar Gampws Llandrillo-yn-rhos yn cynnwys cae pêl-droed 3G maint llawn gyda llifoleuadau, ac mae’n addas i gynnal gemau pêl-droed ar lefel uchel. Mae yno hefyd lain las sydd wedi’i draenio a’I ffensio, a llifoleuadau.