A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Hoffech chi gael gyrfa ym maes peirianneg diwydiannau'r tir? Hoffech chi ddatblygu’ch sgiliau ar lefel uwch?

Mae’r cwrs hwn yn adeiladu ar y wybodaeth sydd gennych eisoes am beirianneg yng nghyd-destun diwydiannau'r tir.  Cewch feithrin gwybodaeth arbenigol mewn trwsio a chynnal a chadw offer a ddefnyddir yn y sector. Mae’r cwrs hefyd yn ymdrin ag agweddau ar reoli ac â'r gofynion sy'n gysylltiedig â rhedeg sefydliadau. Yn ogystal â pharatoi ar gyfer gyrfa, cewch hefyd gyfle i ddatblygu'r sgiliau sy'n angenrheidiol i fynd ymlaen i Addysg Uwch.

Mae’r cwrs yn addas ar gyfer myfyrwyr sydd wedi cwblhau cwrs Lefel 2 mewn Peirianneg Diwydiannau'r Tir neu sydd wedi cwblhau cwrs Lefel 2 Seiliedig ar Waith. Mae hefyd i'r dim os ydych wedi cwblhau TGAU, neu wedi cael profiad perthnasol.

Cewch brofiadau gwerthfawr yn y sesiynau hyfforddi ymarferol. Byddwch yn elwa hefyd ar y cyfleusterau rhagorol sydd yng Nglynllifon ac ar arbenigedd ein staff.

Gofynion mynediad:

  • 4 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af) gyda gradd C neu D
  • neu
  • Diploma Lefel 2 mewn pwnc perthnasol
  • Cyfweliad

Cyflwyniad:

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

  • Gwaith ymarferol, gyda sesiynau yn y dosbarth i wella dealltwriaeth
  • Saif Glynllifon ar 750 acer o dir amaethyddol a choetir, a cheir yno gyfleusterau ym maes peirianneg amaethyddol, peirianneg drydanol a weldio er mwyn i chi allu astudio mewn amgylchedd realistig.

Asesiad:

Ar y rhaglen, cewch eich asesu drwy gyfuniad o'r dulliau canlynol:

  • Asesiadau ymarferol yn y rhan fwyaf o'r unedau
  • Aseiniadau ysgrifenedig i ddangos eich dealltwriaeth

Dilyniant:

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, bydd gennych nifer o ddewisiadau. Mae'r cymhwyster yn gyfwerth â 3 Lefel A, ac mae nifer o fyfyrwyr wedi mynd ymlaen i Addysg Uwch i astudio ar gyfer cymwysterau HND, Graddau Sylfaen neu Raddau Anrhydedd.

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni addysg uwch yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys cwrs Gradd Sylfaen (FdSc) mewn Amaethyddiaeth, a gaiff ei redeg ar y cyd gan Goleg Meirion-Dwyfor a Choleg Cambria mewn partneriaeth â Phrifysgol Aberystwyth.

Gallech hefyd fynd ymlaen i waith, gan y bydd gennych y sgiliau i weithio ar lefel uwch, neu ddewis dilyn cwrs Addysg Uwch a gweithio yr un pryd.