A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Hoffech chi gael gyrfa yn y gwasanaethau cyhoeddus lifrog?

Cynlluniwyd y cwrs i'ch paratoi ar gyfer gweithio yn y Lluoedd Arfog, yr Heddlu, y Gwasanaeth Ambiwlans, y Gwasanaeth Tân, y Gwasanaeth Carchardai, sefydliadau cymunedol a sefydliadau eraill sy'n ymwneud â'r gwasanaethau brys.

Gofynion mynediad:

 • 4 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af) gyda gradd C neu D
 • neu
 • Diploma Lefel 2 mewn pwnc perthnasol
 • Cyfweliad

Cyflwyniad:

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Modiwlau ymarferol
 • Trafod yn y dosbarth
 • Darlithoedd ffurfiol
 • Siaradwyr gwadd
 • Ymchwilio'n unigol
 • Gwaith grŵp
 • Prosiectau

Asesiad:

Cewch eich asesu drwy gyfrwng amryw o ddulliau, gan gynnwys aseiniadau ysgrifenedig, cyflwyniadau, prosiectau personol a thrwy arddangos sgiliau ymarferol. Mae'n bosib y bydd rhai profion allanol hefyd.

Hefyd, bydd disgwyl i chi ddisgyblu eich hun, mynychu'n rheolaidd a bod yn brydlon.

 • Bydd yr aseiniadau a gewch er mwyn asesu'ch gwybodaeth hefyd yn rhoi i chi sgiliau a fydd o fudd i chi yn ystod eich gyrfa
 • Mae'r cymhwyster yn cynnwys graddau Llwyddo, Teilyngdod a Rhagoriaeth
 • Bydd Bagloriaeth Cymru Uwch yn rhan annatod o'r cwrs dros y ddwy flynedd ac yn cael ei hasesu'n allanol.

Dilyniant:

Os gwnewch gwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, bydd gennych nifer o ddewisiadau o ran addysg a gwaith. O'i dilyn am 2 flynedd, mae’r rhaglen yn cyfateb i 3 Lefel A, a bydd yn eich helpu i wneud cais am amrediad o gyrsiau Addysg Uwch, fel Troseddeg, Y Gyfraith ac Astudiaethau Heddlu, mewn sawl sefydliad.

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Gradd Sylfaen (FdSc) Plismona

Byddwch hefyd wedi meithrin gwybodaeth werthfawr am y gwasanaethau cyhoeddus lifrog ac wedi derbyn  hyfforddiant a chymhwyster uwch a fydd yn eich helpu i lwyddo. Gallech fynd ymlaen i weithio mewn gwasanaeth cyhoeddus o'ch dewis, neu gallech geisio am swyddi eraill fel gweithio i awdurdod lleol neu i gwmni diogelwch.