A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Hoffech chi ddatblygu gyrfa yn y gwasanaethau cyhoeddus lifrog?

Mae’r rhaglen hon yn addas i fyfyrwyr sydd am ddilyn gyrfa yn y gwasanaethau lifrog e.e. y gwasanaeth tân, yr heddlu, y fyddin, y llynges ac ati.

Mae'r rhaglen yn addas i ddysgwyr sy'n chwarae rhan weithredol o ran cadw'n heini ac o ran dysgu. Fe'i cynlluniwyd er mwyn rhoi i chi'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau y bydd arnoch eu hangen i lwyddo yn eich swydd bresennol, mewn swyddi yn y dyfodol, neu i fynd ymlaen i ddilyn cwrs Lefel 3.

Mae'r cwrs yn cynnwys diwrnod llawn o weithgareddau awyr agored lle cewch eich herio'n gorfforol ac yn feddyliol. I gymryd rhan, bydd gofyn i chi gael dillad addas ac agwedd gadarnhaol tuag at ddatblygiad personol.

I gyflwyno’r rhaglen, defnyddir cyfuniad o dasgau a gweithgareddau ymarferol, rhai seiliedig ar waith a rhai sy'n ymwneud â theori.

Gofynion mynediad:

 • 3 TGAU gradd D neu uwch ac 1 TGAU gradd E, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af) gyda gradd D neu E
 • neu
 • Diploma Lefel 1 mewn pwnc perthnasol
 • Cyfweliad

Cyflwyniad:

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Ymweliadau addysgol
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Asesiad:

 • Asesiadau allanol
 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Portffolios gwaith
 • Perfformio ac arsylwi

Dilyniant:

Os gwnewch gwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, bydd gennych amryw o ddewisiadau o ran addysg a gwaith.

Byddwch wedi meithrin gwybodaeth werthfawr am y gwasanaethau cyhoeddus lifrog ac wedi derbyn hyfforddiant a chymhwyster i'ch helpu i lwyddo. Yn ogystal â mynd ymlaen i weithio i'r gwasanaeth cyhoeddus o'ch dewis, gallwch hefyd geisio am swyddi eraill fel gweithio i awdurdod lleol neu i gwmni diogelwch.

Os hoffech fynd ymlaen i ddilyn cwrs uwch, cewch ddewis o nifer o gyrsiau Lefel 3, yn enwedig os cewch Ragoriaeth ar Lefel 2.

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Gwasanaethau Cyhoeddus Lefel 3
 • Chwaraeon (Addysg Awyr Agored) Lefel 3
 • Chwaraeon (Perfformiad a Rhagoriaeth) Lefel 3
 • Chwaraeon (Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff) Lefel 3
 • Chwaraeon (Hyfforddi, Datblygu a Ffitrwydd) Lefel 3