A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Ydych chi'n awyddus i gael gyrfa ym maes coedwigaeth neu'n rheoli cefn gwlad a'r amgylchedd? Hoffech chi ddatblygu’ch sgiliau ar lefel uwch?

Ar y cwrs, cewch ehangu'ch gwybodaeth am y sector, gan gynnwys agweddau ar fywyd gwyllt, cynefinoedd, ecoleg a chadwraeth. Bydd y cwrs hwn yn eich paratoi i ddilyn amrediad o yrfaoedd, gan gynnwys rhai sy'n ymwneud â sefydliadau cefn gwlad, eu polisïau a'u trefnau cynllunio, a'u perthynas â chyrff fel Cyfoeth Naturiol Cymru, yr RSPB a chynghorau lleol. Mae hefyd yn llwybr galwedigaethol i Addysg Uwch.

Mae’r cwrs yn addas i fyfyrwyr sydd wedi cwblhau cwrs Lefel 2 perthnasol, i rai sydd newydd sefyll eu TGAU, neu i rai sydd â phrofiad blaenorol. Mae'r cwrs yn adlewyrchu angen y sector am reolwyr cefn gwlad cymwys sydd wedi derbyn hyfforddiant trylwyr. Canolbwyntia ar ddysgu drwy brofiad, gan gynnwys sesiynau hyfforddiant a gwaith ymarferol ar ystâd helaeth Glynllifon. Byddwch yn elwa ar y cyfleusterau rhagorol sydd ar ein campws ac ar arbenigedd ein staff.  

Gofynion mynediad:

  • 4 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af) gyda gradd C neu D
  • neu
  • Diploma Lefel 2 mewn pwnc perthnasol
  • Cyfweliad

Cyflwyniad:

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

  • Gwaith ymarferol, gyda rhai sesiynau yn y dosbarth i wella dealltwriaeth.
  • Saif Glynllifon ar 750 acer o dir amaethyddol a choetir, a cheir yno adnoddau arbenigol a chyfarpar arbenigol er mwyn i chi allu astudio coedwigaeth mewn amgylchedd realistig.

Asesiad:

Ar y rhaglen, cewch eich asesu drwy gyfuniad o'r dulliau canlynol:

  • Asesiadau ymarferol yn y rhan fwyaf o'r unedau
  • Aseiniadau ysgrifenedig i ddangos eich dealltwriaeth

Dilyniant:

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, bydd gennych nifer o ddewisiadau. Mae'r cymhwyster yn gyfwerth â 3 Lefel A, ac mae nifer o fyfyrwyr wedi mynd ymlaen i Addysg Uwch i astudio ar gyfer cymwysterau HND, Graddau Sylfaen neu Raddau Anrhydedd.

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni addysg uwch yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys cwrs Gradd Sylfaen (FdSc) mewn Amaethyddiaeth, a gaiff ei redeg ar y cyd gan Goleg Meirion-Dwyfor a Choleg Cambria mewn partneriaeth â Phrifysgol Aberystwyth.

Byddwch wedi gwella'ch opsiynau o ran gwaith a bydd gennych y sgiliau i weithio ar lefel uwch. Gallech hefyd fynd ymlaen i ddilyn Prentisiaeth neu i waith. Gallech hefyd ddewis dilyn cwrs Addysg Uwch a gweithio yr un pryd. 

Cewch drafod eich gyrfa a'ch dewisiadau o ran gwaith gyda'ch tiwtor personol neu gyda'r tîm arweiniad gyrfaol.