A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Hoffech chi gael gyrfa heriol ym maes busnes?  A fyddech chi’n elwa o feithrin sgiliau galwedigaethol defnyddiol? Mae'r cwrs hwn yn eich paratoi ar gyfer gyrfa mewn amrywiaeth o feysydd ym myd busnes yn cynnwys rheoli, cyllid, y gyfraith, manwerthu ac adnoddau dynol. Byddwch hefyd yn ennyn nifer o gymwysterau ac yn dysgu sut i gychwyn eich busnes eich hun.

Gofynion mynediad:

 • 4 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af) gyda gradd C neu D
 • neu
 • Diploma Lefel 2 mewn pwnc perthnasol
 • Cyfweliad

Cyflwyniad:

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Ymweliadau addysgol
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Asesiad:

Asesir y rhaglen drwy gyfuniad o'r dulliau canlynol:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Gwaith portffolio
 • Perfformio ac arsylwi

Dilyniant:

Ar ôl cwblhau’r rhaglen hon yn llwyddiannus, bydd gennych nifer o ddewisiadau o ran addysg a gwaith.

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni addysg uwch yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • BA (Anrh) Rheoli a Busnes
 • Graddau Sylfaen (FdA) Rheoli a Busnes 
 • HND/HNC Astudiaethau Busnes 

Gallech hefyd ddilyn un o'n cyrsiau AAT i hyfforddi ym maes cyfrifydda.

Os byddwch yn dewis mynd yn syth i weithio, byddwch yn gallu gweithio ym maes gweinyddu arbenigol yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat. Gallwch hefyd ddefnyddio eich sgiliau a'ch cymwysterau i gael swydd ran-amser neu swydd achlysurol mewn proffesiwn. Dewis arall fyddai cofrestru ar raglen hyfforddi rheoli i hybu eich gyrfa.

Gwybodaeth ychwaneol yn ôl campws/cwrs:

 • Llandrillo-yn-Rhos

  Oes gennych uchelgais i fod yn llwyddiannus? Yn anelu at yrfa mewn busnes, y Gyfraith, Cyllid, Manwerthu, Rheoli neu Farchnata? Ydych chi’n meddwl am ddechrau eich busnes eich hun? Os felly mae’r Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Busnes yn addas ar eich cyfer. Mae’r Diploma Estynedig lefel 3 BTEC yn cyfateb i dri Lefel A.

  • Blwyddyn Un: Cyflawni’r Diploma 90 credyd (yn cyfateb i 1.5 lefel A) 
  • Blwyddyn Dau: ychwanegu at hynny i ennill y Diploma Estynedig 

  Marchnata Sut mae busnesau yn cystadlu mewn amgylchedd o weithio cyflym a heriol? Byddwch yn dysgu sut mae busnesau yn defnyddio marchnata i ennill mantais gystadleuol a chynyddu’r siar o’r farchnad. Byddwch yn dysgu sut i ddeall a chyfarfod ag anghenion cwsmer a datblygu strategaethau marchnata gan ddefnyddio ystod o ddulliau cyfryngau creadigol, gan gynnwys platfformau cyfryngau cymdeithasol. Manwerthu Mae’r amgylchedd manwerthu yn esblygu yn gyson! Mae Datblygiadau mewn technoleg a’r newid yn y galw gan ddefnyddwyr yn dylanwadu ar y ffordd mae manwerthwyr yn gwneud busnes. Siopa rhithwir, seicoleg defnyddwyr a’r defnydd o’r rhyngrwyd a’r cyfryngau cymdeithasol yw rhai yn unig o flaenoriaethau’r sector. Yn y pwnc hwn byddwch yn dysgu hefyd am sectorau manwerthu penodol gan gynnwys ffasiwn a bwyd. Rheoli ac Arwain Sut mae busnesau yn cael y gorau o’u pobl? Nid yn unig byddwch yn ennill sgiliau mewn rheoli pobl a gweithio gydag eraill ond bydd y pwnc hwn yn darparu’r cyfleoedd ar gyfer gweithgareddau ymarferol sydd yn cynnwys: cymryd rhan mewn gweithgareedd awyr-agored, cyfle ar gyfer ymgymryd â’r rôl o arweinydd a digon o waith tîm. Cyllid / Cyfrifeg Dysgwch am bwrpas cyfrifyddu, y prosesau cysylltiedig â’r rôl wrth reoli busnes. Gall rheoli perfformiad ariannol yn effeithiol ddarparu cyfleoedd i fusnesau fod yn fwy cost effeithiol, yn fwy cystadleuol ac yn fwy tebygol o ‘fantoli’r cyfrifon’. Mae’r elfen hon o’r cwrs yn golygu defnyddio sgiliau dadadansoddol drwy ddatblygu a dehongli cyfrifon ariannol. Y Gyfraith Dysgu sut mae cyfreithiau yn cael eu datblygu a phwy yw’r bobl allweddol o fewn y system gyfreithiol. Bydd hyn yn eich cyflwyno i elfennau o gyfraith busnes, contractau a chyflogaeth drwy’r defnydd o achosion go iawn a’r cymhwyisad ymarferol o’r gyfraith. Busnes Rhyngwladol Ydych chi eisiau bod yn rhan o’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr busnes byd eang? Deallwch sut i groesawu cyfleoedd a heriau busnes rhyngwladol a sut mae cwmnïau yn gweithredu ac ehangu mewn cymdeithas cynyddol fyd-eang.