A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Oes gennych chi ddiddordeb mawr mewn chwaraeon a ffitrwydd? Hoffech chi feithrin gwybodaeth fanwl yn y meysydd hyn?

Mae’r cwrs hwn yn cynnwys amrywiaeth eang o chwaraeon a dulliau hyfforddi ac yn rhoi i chi sgiliau ymarferol ynghyd â dealltwriaeth ddamcaniaethol. Byddwch yn astudio'r materion cyfredol sy'n ymwneud â hyfforddi ym maes chwaraeon ac egwyddorion ffitrwydd. Mae hyn yn cynnwys agweddau ar ddatblygu chwaraeon, ymarfer corff i grwpiau penodol, canfod talent a threfnu digwyddiadau chwaraeon.

Drwy gydol y cwrs byddwch yn elwa ar brofiad ymarferol staff chwaraeon y Grŵp o wahanol gampau. Bydd hyn yn eich galluogi i roi ar waith yr hyn rydych yn ei ddysgu yn yr ystafell ddosbarth. Byddwch yn meithrin y wybodaeth ac yn magu'r hyder a'r sgiliau arwain fydd eu hangen arnoch i ddechrau ar yrfa neu symud ymlaen i Addysg Uwch. Byddwch yn gallu gweithio neu astudio mewn meysydd megis datblygu chwaraeon, hyfforddi chwaraeon, hyfforddi ffitrwydd neu addysg gorfforol.

Gofynion mynediad:

 • 4 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af) gyda gradd C neu D
 • neu
 • Diploma Lefel 2 mewn pwnc perthnasol
 • Cyfweliad

Cyflwyniad:

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Ymweliadau addysgol
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Asesiad:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Portffolios gwaith
 • Perfformio ac arsylwi

Mae'n bosib y bydd rhai profion allanol hefyd.

Dilyniant:

Gellwch fynd ymlaen i gyrsiau Addysg Uwch mewn nifer o sefydliadau ac astudio am gymwysterau uwch mewn Hyfforddi ym maes Chwaraeon, Gwyddor Chwaraeon neu Reoli ym maes Chwaraeon.

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Gradd Sylfaen (FdSc) Gwyddor Chwaraeon (Hyfforddi ym maes Chwaraeon)
 • Gradd Sylfaen (FdSc) Gwyddor Chwaraeon (Gweithgareddau Hamdden Awyr Agored)

Gallech ymuno â'r diwydiant mewn meysydd megis datblygu chwaraeon, hyfforddi a hyfforddi personol. Gallech ymgeisio am swyddi gydag Awdurdodau Lleol ar raglenni atal gordewdra a bwyta'n iach neu gallech ymuno â'r lluoedd arfog neu'r gwasanaethau argyfwng.