Gwybodaeth Bwysig ynghylch Gofynion Mynediad a Cheisiadau

Mae'r coleg yn dal i dderbyn ceisiadau ar-lein am gyrsiau a fydd yn dechrau fis Medi 2020.

Cyfweliadau

Mae cyfweliadau wedi eu canslo er mwyn helpu i gyfyngu ar gyswllt cymdeithasol pobl yn ystod y cyfnod hwn.

Cyn dechrau'r cwrs, cewch eich gwahodd i gwrdd â'r tiwtoriaid mewn digwyddiad croesawu yn y coleg. Os nad ydych wedi bodloni'r gofynion mynediad, cewch gyfle i drafod dewisiadau eraill yn ystod y digwyddiad hwn.

A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Hoffech chi gael gyrfa yn niwydiannau'r tir? A fyddech chi’n elwa o gael hyfforddiant ymarferol?

Cynlluniwyd y cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr sydd â rhywfaint o wybodaeth am y diwydiant ac sydd am ddysgu rhagor am bynciau sy'n gysylltiedig â gofalu am geffylau ac anifeiliaid. Bydd yn eich paratoi i ddechrau eich gyrfa, gan ymdrin ag agweddau cyffredinol ac arbenigol ar y maes cyffrous hwn.

Canolbwyntia'r cwrs ar waith ymarferol, gan roi profiad i chi mewn amrywiaeth o feysydd. Byddwch hefyd yn mynychu sesiynau yn y dosbarth i'ch helpu i ehangu'ch gwybodaeth. Byddwch yn elwa ar y cyfleusterau rhagorol sydd yng Nglynllifon ac ar wybodaeth ein staff.  

Gofynion mynediad:

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

  • Bydd disgwyl i chi ddangos eich ymrwymiad i ddysgu trwy gyflawni'ch graddau targed yn eich arholiadau TGAU a chael presenoldeb da ym mlwyddyn 11. 
  • Cwblhau rhaglen Hyfforddeiaeth, Cyn-alwedigaethol, Llwybrau Dysgu neu Gyswllt Ysgolion yn llwyddiannus
  • Profiad perthnasol mewn diwydiant

Rhaid i ymgeiswyr sydd eisoes yn astudio yn y coleg wrth bresenoldeb o 86% ar eu cwrs presennol.

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Cyflwyniad:

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

  • Mae'n gwrs ymarferol sy'n cynnwys ychydig o waith dosbarth er mwyn magu gwybodaeth am y gwahanol bynciau.
  • Cyflwynir y cwrs ar safle 750 erw Glynllifon lle y ceir fferm, coedwigoedd, canolfan farchogaeth dan do a chanolfan i anifeiliaid. Bydd y rhain yn galluogi i chi astudio mewn amgylchiadau go iawn.

Asesiad:

Ar y rhaglen, cewch eich asesu drwy gyfuniad o'r dulliau canlynol:

  • Asesiadau ymarferol yn y rhan fwyaf o'r unedau
  • Aseiniadau portffolio i ddangos eich dealltwriaeth

Dilyniant:

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, bydd gennych nifer o ddewisiadau.

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

  • Gofalu am Anifeiliaid Lefel 2