A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Hoffech chi gael gyrfa mewn amaethyddiaeth? Hoffech chi ddatblygu'ch sgiliau i safon uwch?

Ar y cwrs hwn, cewch feithrin eich gwybodaeth am amaethyddiaeth, gan ddysgu rheoli yn ogystal â deall yr agweddau ymarferol. Mae hefyd yn lwybr galwedigaethol i Addysg Uwch.

Mae'r cwrs yn addas i fyfyrwyr sydd wedi cwblhau Diploma Lefel 2 mewn Amaethyddiaeth, neu gwrs Lefel 2 Seiliedig ar Waith. Bydd i'r dim i chi hefyd os ydych newydd sefyll eich TGAU neu os oes gennych brofiad perthnasol. Cewch brofiad ymarferol gwerthfawr, gan astudio da byw, cnydau a pheiriannau yn ogystal â mynychu sesiynau hyfforddiant ymarferol. Cewch fanteisio ar y cyfleusterau ardderchog a geir ar ein campws yng Nglynllifon ac ar arbenigedd ein staff.

Gofynion mynediad:

  • 4 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af) gyda gradd C neu D
  • neu
  • Diploma Lefel 2 mewn pwnc perthnasol
  • Cyfweliad

Cyflwyniad:

Cyflwynir y rhaglen fel a ganlyn:

  • Mae'n gwrs ymarferol sy'n cynnwys rhywfaint o waith dosbarth er mwyn meithrin eich dealltwriaeth
  • Cyflwynir y cwrs yn ddwyieithog, ac mae'r deunyddiau dysgu ar gael yn y Gymraeg a'r Saesneg
  • Mae safle Glynllifon yn cynnwys 750 acer o dir amaethyddol a choetiroedd, a cheir yno wartheg godro, defaid, gwartheg bîff, moch a mentrau organig. Byddwch yn gweithio gyda'r anifeiliaid, yr offer a'r adnoddau amaethyddol arbenigol a geir ar y fferm, gan feithrin sgiliau a gwybodaeth mewn sefyllfa realistig

Asesiad:

Caiff y rhaglen ei asesu fel a ganlyn:

  • Asesiadau ymarferol yn y rhan fwyaf o'r unedau
  • Aseiniadau ysgrifenedig i ddangos eich dealltwriaeth

Dilyniant:

Os byddwch yn cwblhau'r rhaglen yn llwyddiannus, bydd amryw o ddewisiadau ar gael i chi. Mae'r cymhwyster yn cyfateb i 3 Lefel A, a bydd llawer o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i Addysg Uwch, gan ddilyn cyrsiau HND, Graddau Sylfaen neu Raddau Anrhydedd.

Gallech hefyd fynd ymlaen i waith, a bydd gennych sgiliau i weithio ar lefel uwch. Gallech hefyd ddilyn cwrs Addysg Uwch mewn swydd.