A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Mae'r cwrs hwn yn darparu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar ymgeiswyr i ddiwallu anghenion gweinyddol ac ysgrifenyddol arbenigol yr ystod eang o alwedigaethau gofal iechyd sydd eu hangen mewn ysbytai, iechyd cymunedol, meddygaeth gyffredinol a phreifat, ymchwil, y diwydiant fferyllol a meddygaeth gyflenwol.

Mae'r cymwysterau wedi cael eu cynllunio i alluogi ymgeiswyr i symud ymlaen yn syth i waith.

Mae’r cwrs yn eich paratoi ar gyfer gwaith derbynfa a gwaith gweinyddol mewn unrhyw adran o'r gwasanaeth gofal iechyd. Mae hyn yn cynnwys gweithio i feddygon cyffredinol, deintyddion neu weithio ar wardiau ysbyty, mewn swyddfeydd cofnodion meddygol, optegwyr neu awdurdodau iechyd.  Mae’r cwrs yn addas ar gyfer unigolion heb unrhyw brofiad blaenorol, a bydd yn rhoi i chi'r wybodaeth sylfaenol sydd ei hangen ar gyfer y math hwn o waith.  Mae'r cwrs ar gael un ai'n rhan-amser neu'n llawn-amser, felly gall fod yn addas ar gyfer amgylchiadau amrywiol.

Gofynion mynediad:

 • 4 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af) gyda gradd C neu D
 • neu
 • Diploma Lefel 2 mewn pwnc perthnasol
 • Cyfweliad

Cyflwyniad:

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Sesiynau addysgu mewn ystafelloedd dosbarth ac ystafelloedd technoleg gwybodaeth gan ddefnyddio trafodaethau, ymarferion, gweithgareddau, taflenni gwaith, aseiniadau, cyfarwyddiadau uniongyrchol, sesiynau darlithio, fideos a dulliau dysgu eraill 
 • Byddwch hefyd yn mynd ar nifer o ymweliadau a bydd darlithwyr a siaradwyr gwadd yn galw heibio
 • Bydd gwaith cartref yn rhan bwysig o'r cwrs hwn.
 • Mae profiad gwaith yn rhan orfodol o'r cwrs a bydd y coleg yn eich cynorthwyo i wneud y trefniadau angenrheidiol.

Asesiad:

Ar y rhaglen, cewch eich asesu drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Asesiadau a osodir yn genedlaethol
 • Profion allanol
 • Portffolio tystiolaeth yn achos y profiad gwaith

Dilyniant:

Bydd cwblhau'r cwrs hwn yn rhoi i chi nifer o ddewisiadau o ran addysg a gwaith.

Byddwch wedi ennill sgiliau pwysig ar gyfer gyrfa mewn maes ysgrifenyddol neu weinyddol, a bydd gennych wybodaeth arbenigol ar gyfer ystod o weithleoedd meddygol. 

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni addysg uwch yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • HNC/HND Astudiaethau Busnes
 • Gradd Sylfaen (FdA) Rheoli a Busnes
 • BA (Anrh) Rheoli a Busnes