A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Mae'r cwrs hwn yn darparu'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar ymgeiswyr i ddiwallu anghenion gweinyddol ac ysgrifenyddol arbenigol yr ystod eang o alwedigaethau gofal iechyd sydd eu hangen mewn ysbytai, iechyd cymunedol, meddygaeth gyffredinol a phreifat, ymchwil, y diwydiant fferyllol a meddygaeth gyflenwol.

Mae'r cymwysterau wedi cael eu cynllunio i alluogi ymgeiswyr i symud ymlaen yn syth i waith.

Mae’r cwrs yn eich paratoi ar gyfer gwaith derbynfa a gwaith gweinyddol mewn unrhyw adran o'r gwasanaeth gofal iechyd. Mae hyn yn cynnwys gweithio i feddygon cyffredinol, deintyddion neu optegwyr neu weithio ar wardiau ysbyty, mewn swyddfeydd cofnodion meddygol neu awdurdodau iechyd. 

Mae’r cwrs yn addas ar gyfer unigolion sydd heb unrhyw brofiad blaenorol, a bydd yn rhoi i chi'r wybodaeth sylfaenol sydd ei hangen ar gyfer y math hwn o waith.  Mae'r cwrs ar gael un ai'n rhan-amser neu'n llawn-amser, felly gall fod yn addas ar gyfer amgylchiadau amrywiol.

Gofynion mynediad:

 • 3 TGAU gradd D neu uwch ac 1 TGAU gradd E, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af) gyda gradd D neu E
 • neu
 • Diploma Lefel 1 mewn pwnc perthnasol
 • Cyfweliad

Cyflwyniad:

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Sesiynau addysgu mewn ystafelloedd dosbarth ac ystafelloedd technoleg gwybodaeth, gan ddefnyddio trafodaethau, ymarferion, gweithgareddau, taflenni gwaith, aseiniadau, cyfarwyddiadau uniongyrchol, sesiynau darlithio, fideos a dulliau dysgu eraill
 • Cewch hefyd fudd o fynd ar nifer o ymweliadau allanol ac o wrando ar ddarlithwyr/siaradwyr gwadd.
 • Bydd gwaith cartref yn rhan annatod o'r cwrs.
 • Mae profiad gwaith yn rhan orfodol o'r cwrs a bydd y coleg yn eich cynorthwyo i wneud y trefniadau angenrheidiol.

Asesiad:

Ar y rhaglen, cewch eich asesu drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Asesiadau a osodir yn genedlaethol
 • Profion allanol
 • Portffolio tystiolaeth yn achos y profiad gwaith
 • Aseiniadau E-Quals yn achos yr elfen TG

Dilyniant:

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Gweinyddu Meddygol, Lefel 3
 • Gweinyddu Busnes, Lefel 3 
 • Astudiaethau Busnes Lefel 3