Nid oes angen dewis pob pwnc wrth ymgeisio am Lefel A. Bydd cyfle i chi drafod eich pynciau dewisol yn ystod eich cyfweliad.

A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Mae Lefel AS/A mewn Daearyddiaeth yn annog dysgwyr i gymhwyso dealltwriaeth, theori a sgiliau daearyddol at y byd o'u cwmpas. Bydd hyn yn ei dro yn galluogi dysgwyr i ddatblygu dealltwriaeth feirniadol  bobl, lleoedd ac amgylcheddau'r byd yn yr 21ain ganrif. Dylai dysgwyr allu datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o gysyniadau daearyddol cyfoes, ynghyd â sgiliau trosglwyddadwy, a fydd yn eu galluogi i symud ymlaen i addysg uwch ac amrywiaeth o gyfleoedd cyflogaeth.

Gallwch ddilyn y cwrs yn rhan o raglen astudio lawn amser, ar y cyd â phynciau Lefel AS neu Lefel A eraill, neu o bosibl gyda chymwysterau galwedigaethol Lefel 3.

Gall myfyrwyr hŷn hefyd ddilyn y cwrs yn rhan-amser. 

Gofynion mynediad:

 • 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Saesneg neu Gymraeg (Iaith Gyntaf) (Gradd B yn ddymunol), TGAU yn un o’r Dyniaethau perthnasol (Gradd B)
 • Cyfweliad
 • Os gwnewch yn ddigon da yn y Lefel AS, cewch fynd ymlaen i astudio ar gyfer Lefel A lawn
 • Rhoddir ystyriaeth i geisiadau gan fyfyrwyr hŷn nad oes ganddynt gymwysterau ffurfiol

Cyflwyniad:

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Dysgu yn y dosbarth
 • Trafodaethau grŵp
 • Deunyddiau crai ac astudiaethau achos
 • Ymchwiliad gwaith maes neu theori gwaith maes. 

Asesiad:

Asesir y Lefel AS yn ystod y flwyddyn gyntaf ac asesir y Lefel A yn ystod yr ail flwyddyn.

 • AS: 2 arholiad allanol ddiwedd Mai/dechrau Mehefin, ar ddiwedd y flwyddyn 1af (yn werth 40% o’r Lefel A gyfan); ac
 • A2: dau arholiad allanol ar ddiwedd  yr ail flwyddyn (yn werth 60% o’r Lefel A gyfan).

Dilyniant:

Beth bynnag a gewch, Lefel A lawn neu Lefel AS, bydd gennych gymhwyster gwerthfawr a fydd o gymorth i chi fynd yn eich blaen. Byddwch yn cael pwyntiau UCAS a gallwch wneud cais am amrywiaeth o gyrsiau Addysg Uwch mewn llawer o sefydliadau.  Ymhlith y cyrsiau y gallwch eu dilyn, mae cyrsiau gradd mewn Daearyddiaeth a phynciau perthnasol, yn ogystal  sawl dewis arall.

Mae daearyddiaeth yn cael ei gydnabod fel pwnc dewisol, neu bwnc hwyluso, gan y Grŵp Russell o brifysgolion. Felly, mae'r cwrs yn baratoad da ar gyfer amrywiaeth o gyrsiau israddedig, tra gall y sgiliau a enillir hefyd fod o fudd i fyfyrwyr sy'n chwilio am waith. Mae'r cwrs yn darparu nifer o gyfleoedd i chi ddatblygu a chymhwyso sgiliau allweddol, yn ogystal â datblygu eich agweddau, canfyddiadau a gwerthoedd mewn pwnc gyda pherthnasedd uchel i fywyd bob dydd

Mae manyleb Ddaearyddiaeth newydd (CBAC, Medi 2016) yn cynnig cyfleoedd i astudio amrywiaeth eang o bynciau ffisegol a dynol. Canolbwyntia ar natur ddynamig systemau a phrosesau ffisegol yn y byd go iawn, ac ar y rhyngweithiadau a’r cysylltedd rhwng pobl, lleoedd ac amgylcheddau o ran amser a lle.

Gwybodaeth ychwaneol yn ôl campws/cwrs:

 • Dolgellau

  Yn y fanyleb AS, ceir dwy uned a gaiff eu harholi'n allanol:

  AS Uned 1  Tirweddau Newidiol

  • Adran A:  Tirweddau Arfordirol sy'n Newid
  • Adran B:  Peryglon Tectonig 

  AS Uned 2: Lleoedd Newidiol

  • Adran A:  Lleoedd Newidiol - meysydd yn ymwneud ag aneddiadau a phoblogaethau
  • Adran B:  Ymchwiliad Gwaith Maes - ymateb i ddata ynghylch gwaith maes ac ymchwiliad gwaith maes y dysgwr ei hun

  Yn y fanyleb AS, ceir dwy uned a gaiff eu harholi'n allanol, ac ymchwiliad unigol a gaiff ei asesu'n fewnol.  Mae'r fanyleb A2 yn cynnwys:

  A2 Uned 3 Systemau Byd-eang a Rheolaeth Fyd-eang

  • Adran A:  Systemau Byd-eang Dŵr a Charbon 
  • Adran B:  Rheolaeth Fyd-eang: Newid a Sialensiau Prosesau a phatrymau mudo byd-eang a dulliau byd-eang o reoli cefnforoedd y Ddaear
  • ADRAN C: Sialensiau'r 21ain Ganrif  

  A2 Uned 4:  Themâu Cyfoes mewn Daearyddiaeth

  • Adran A:  Peryglon Tectonig 
  • Adran B:  Themâu Cyfoes mewn Daearyddiaeth  Ecosystemau, Tywydd a Hinsawdd

  A2 Uned 5: Ymchwiliad Annibynnol Asesiad di-arholiad (3000 - 4000 gair)

 • Pwllheli

  Yn y fanyleb AS, ceir dwy uned a gaiff eu harholi'n allanol:

  AS Uned 1  Tirweddau Newidiol

  • Adran A:  Tirweddau Arfordirol sy'n Newid
  • Adran B:  Peryglon Tectonig 

  AS Uned 2: Lleoedd Newidiol

  • Adran A:  Lleoedd Newidiol - meysydd yn ymwneud ag aneddiadau a phoblogaethau
  • Adran B:  Ymchwiliad Gwaith Maes - ymateb i ddata ynghylch gwaith maes ac ymchwiliad gwaith maes y dysgwr ei hun

  Yn y fanyleb AS, ceir dwy uned a gaiff eu harholi'n allanol, ac ymchwiliad unigol a gaiff ei asesu'n fewnol.  Mae'r fanyleb A2 yn cynnwys:

  A2 Uned 3 Systemau Byd-eang a Rheolaeth Fyd-eang

  • Adran A:  Systemau Byd-eang Dŵr a Charbon 
  • Adran B:  Rheolaeth Fyd-eang: Newid a Sialensiau Prosesau a phatrymau mudo byd-eang a dulliau byd-eang o reoli cefnforoedd y Ddaear
  • ADRAN C: Sialensiau'r 21ain Ganrif  

  A2 Uned 4:  Themâu Cyfoes mewn Daearyddiaeth

  • Adran A:  Peryglon Tectonig 
  • Adran B:  Themâu Cyfoes mewn Daearyddiaeth  Ecosystemau, Tywydd a Hinsawdd

  A2 Uned 5: Ymchwiliad Annibynnol Asesiad di-arholiad (3000 - 4000 gair)

 • Y Rhyl

  Gwybodaeth uned

  Blwyddyn 1 (AS)

  Yn ystod y flwyddyn gyntaf, byddwch yn cael golwg gytbwys ar ddigwyddiadau daearyddol cyfoes, yn cynnwys meysydd craidd sy'n gysylltiedig â daearyddiaeth ddynol a daearyddiaeth ffisegol.  Ym mhob maes, byddwch yn ystyried gwerthoedd ac agweddau'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau, a'u perthynas â'r materion penodol a astudir. Cewch fudd o edrych ar astudiaethau achos;  bydd yn eich helpu i ddatblygu amryw o sgiliau daearyddol. Drwyddo draw, bydd y cwrs AS yn ehangu ac yn cadarnhau'ch gwybodaeth, gan eich gwneud yn fwy annibynnol.

  Uned 1: Daearyddiaeth Ffisegol a Dynol:  Yn yr uned hon, ymdrinnir ag amryw o bynciau, yn cynnwys: afonydd, llifogydd a dulliau rheoli;  amgylcheddau oer, amgylcheddau arfordirol, amgylcheddau diffaith a phoeth, a'u ffiniau; newidiadau ym mhoblogaeth y byd; materion yn ymwneud â chyflenwi bwyd ac ag ynni a iechyd.

  Uned 2: Daearyddiaeth Gymhwysol: Yn yr uned hon, cewch y sgiliau i ddefnyddio'ch gwybodaeth mewn cyd-destunau proffesiynol. Byddwch yn edrych ar bynciau a fydd yn cynnwys:  sgiliau sylfaenol, sgiliau ymchwilio, sgiliau TGCh, sgiliau creu graffiau, mapiau ac ystadegau, a byddwch yn defnyddio'ch sgiliau ymchwilio i wneud gwaith maes a gaiff ei asesu.

  Blwyddyn 2 (A2)

  Yn yr ail flwyddyn, byddwch yn parhau i astudio cyfuniad o ddaearyddiaeth ddynol a daearyddiaeth ffisegol. Bydd rhai myfyrwyr yn cynnal ymchwiliad gwaith maes, a bydd myfyrwyr eraill yn dewis gwerthuso pwnc penodol. Cewch ddewis yn ôl y sgiliau arbenigol, proffesiynol yr hoffech eu meithrin.

  Uned 3: Materion Daearyddol Cyfoes:  Yn yr uned hon, byddwch yn mynd i'r afael â themâu daearyddol cyfoes, gan astudio tri phwnc (y bydd eich tiwtor yn eu dewis).  Dylai o leiaf un pwnc fod yn ymwneud â daearyddiaeth ffisegol, a dylai o leiaf un pwnc fod yn ymwneud â daearyddiaeth ddynol.

  Pynciau daearyddiaeth ffisegol:

  • Tectoneg platiau a pheryglon cysylltiedig
  • Tywydd a hinsawdd, a pheryglon cysylltiedig
  • Ecosystemau: newidiadau a sialensiau

  Pynciau daearyddiaeth ddynol:

  • Dinasoedd y byd
  • Datblygiadau a globaleiddio
  • Gwrthdaro a sialensiau cyfoes

  Uned 4A: Ymchwiliad Gwaith Maes Daearyddol:   Yn yr uned hon, byddwch yn gwneud ymchwiliad gwaith maes er mwyn datblygu'ch dealltwriaeth arbenigol.  Bydd gofyn i chi ateb cwestiynau ar eich ymchwiliad mewn arholiad. Bydd gofyn i fyfyrwyr ddewis naill ai 4A neu 4B.

  Uned 4B: Gwerthuso Pwnc Daearyddol:  Bydd gofyn i chi werthuso pwnc, gan ddatblygu sgiliau proffesiynol pwysig. Bydd gofyn i chi ateb cwestiynau mewn arholiad ar sail taflen wybodaeth a gyhoeddir ymlaen llaw gan AQA. Bydd gofyn i fyfyrwyr ddewis naill ai 4A neu 4B.