Nid oes angen dewis pob pwnc wrth ymgeisio am Lefel A. Bydd cyfle i chi drafod eich pynciau dewisol yn ystod eich cyfweliad.

A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Hoffech chi ddatblygu eich dealltwriaeth o Ffrangeg? Mae'r cwrs hwn yn eich galluogi i gyfathrebu'n hyderus, yn glir ac yn effeithiol mewn Ffrangeg, drwy gyfrwng y gair llafar ac ysgrifenedig. Mae'n darparu cwricwlwm cydlynol a gwerth chweil, gan ymestyn eich sgiliau iaith i lefel uwch. Mae hefyd yn rhoi hwb i'ch dewisiadau gyrfa a rhagolygon Addysg Uwch.

Mae'r cwrs yn addas os ydych wedi cwblhau TGAU mewn Ffrangeg, ac yn awyddus i barhau i astudio yn y maes hwn. Gellir ei gymryd fel rhan o raglen astudio lawn-amser, ar y cyd â phynciau Lefel AS/A eraill, neu o bosib gyda chyrsiau Lefel 3 eraill. 

Gofynion mynediad:

 • 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Saesneg neu Gymraeg (Iaith Gyntaf), Ffrangeg (Gradd B)
 • Nid yw TGAU Ffrangeg (Cwrs Byr) yn cael ei dderbyn
 • Cyfweliad
 • Os gwnewch yn ddigon da yn y Lefel AS, cewch fynd ymlaen i astudio ar gyfer Lefel A lawn
 • Rhoddir ystyriaeth i geisiadau gan fyfyrwyr hŷn nad oes ganddynt gymwysterau ffurfiol

Cyflwyniad:

Mae'r cwrs yn cael ei gyflwyno drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Dysgu yn y dosbarth 
 • Trafodaethau 
 • Darllen analytig, ysgrifennu ac ymateb 
 • Gan weithio gyda ffurfiau cyfoes o gyfryngau, fel ffynonellau newyddion Ffrangeg

Asesiad:

Caiff y cwrs ei hasesu drwy arholiadau allanol, sydd yn digwydd ym mis Mehefin bob blwyddyn.

Dilyniant:

Beth bynnag a gewch, Lefel A lawn neu Lefel AS, bydd gennych gymhwyster gwerthfawr a fydd o gymorth i chi fynd yn eich blaen.  Byddwch yn cael pwyntiau UCAS a gallwch wneud cais am amrywiaeth o gyrsiau Addysg Uwch mewn llawer o sefydliadau, gan gynnwys Grŵp Llandrillo Menai.  Ymhlith y cyrsiau gradd y gallwch wneud cais i’w dilyn mae Ffrangeg, Astudiaethau Cyfieithu, a phynciau ieithyddol eraill a llawer mwy.

Bydd y sgiliau byddwch yn meithrin wrth astudio Ffrangeg hefyd yn creu manteision eang tu allan i addysg, a bydd yn fuddiol yn eich dyfodol. Gallech ddewis i fyw a gweithio mewn gwlad Ffrangeg ei hiaith, neu chwilio am waith mewn cyfieithu, addysg, cydberthynas rhyngwladol neu'r cyfryngau.

Gwybodaeth ychwaneol yn ôl campws/cwrs:

 • Dolgellau

  Ar y cwrs hwn, cewch ddysgu cyfathrebu'n hyderus, yn glir ac yn effeithiol, ar lafar ac ar bapur, drwy gyfrwng y Ffrangeg.  Mae maes llafur y cwrs yn un cynhwysfawr a buddiol dros ben, a bydd yn datblygu'ch sgiliau iaith i safon uwch.  Bydd hefyd yn rhoi mwy o ddewis i chi o ran gyrfa ac yn gwella'ch rhagolygon o ran dilyn cwrs Addysg Uwch.

  Os ydych wedi cwblhau TGAU mewn Ffrangeg, ac os ydych am ddal ati i astudio'r iaith, dyma'r cwrs i chi.  Gallwch ei ddilyn yn rhan o raglen astudio lawn amser, ar y cyd â phynciau Lefel AS/Lefel A eraill, neu o bosibl gyda chyrsiau Lefel 3 eraill.  Bydd ein staff yn fwy na pharod i'ch helpu i lunio rhaglen a fydd yn ateb eich gofynion orau.  Gall myfyrwyr hŷn hefyd ddilyn y cwrs yn rhan-amser.

  Gwybodaeth uned

  Ar y cwrs hwn, ymdrinnir â llawer maes a fydd yn helpu i chi ddysgu am fecaneg yr iaith. Byddwch yn dysgu siarad ac ysgrifennu Ffrangeg mewn gwahanol gyweiriau, gan ddefnyddio iaith fwyfwy cywir, cymhleth ac amrywiol. Ar y cwrs, byddwch hefyd yn meithrin eich gallu i edrych yn feirniadol ar y gymdeithas gyfoes, ynghyd â'i chefndir diwylliannol a'i hetifeddiaeth, a geir mewn gwledydd lle siaredir Ffrangeg, ac yn datblygu cysylltiadau â'r gymdeithas honno. Yn anad dim, byddwch yn astudio diwylliant ac arferion Ffrainc, a'r pynciau sy'n hawlio'r penawdau yno.

  Blwyddyn 1 (Lefel AS) 

  Pobl Ifanc a Chymdeithas:  Mae'r uned hon yn ymdrin ag amrediad o bynciau a fydd yn gwella'ch sgiliau iaith a'ch gwybodaeth o ddiwylliannau Ffrengig. Ymhlith y pynciau a astudir, mae addysg, gyrfaoedd a pherthynas pobl â'i gilydd.

  Hamdden a Ffordd o Fyw:  Yn yr uned hon, astudir amrediad arall o bynciau, gan feithrin eich hyder i ddefnyddio'r Ffrangeg mewn cyd-destunau eraill.  Mae'r pynciau hyn yn cynnwys chwaraeon, teithio, cyffuriau, diet ac ymarfer corff.

  Blwyddyn 2 (A Level):

  Materion Cymdeithasol a Gwleidyddol:  Yn yr uned hon, byddwch yn defnyddio'ch sgiliau Ffrangeg mewn amrediad o gyd-destunau mwy dyrys fel gwleidyddiaeth, mewnfudo, hiliaeth, terfysgaeth a'r cyfryngau.

  Materion Amgylcheddol:  Yn yr uned hon, byddwch yn canolbwyntio ar bynciau fel llygredd, cynhesu byd eang, ailgylchu a mathau o ynni.

 • Pwllheli

  Ar y cwrs hwn, cewch ddysgu cyfathrebu'n hyderus, yn glir ac yn effeithiol, ar lafar ac ar bapur, drwy gyfrwng y Ffrangeg.  Mae maes llafur y cwrs yn un cynhwysfawr a buddiol dros ben, a bydd yn datblygu'ch sgiliau iaith i safon uwch.  Bydd hefyd yn rhoi mwy o ddewis i chi o ran gyrfa ac yn gwella'ch rhagolygon o ran dilyn cwrs Addysg Uwch.

  Os ydych wedi cwblhau TGAU mewn Ffrangeg, ac os ydych am ddal ati i astudio'r iaith, dyma'r cwrs i chi.  Gallwch ei ddilyn yn rhan o raglen astudio lawn amser, ar y cyd â phynciau Lefel AS/Lefel A eraill, neu o bosibl gyda chyrsiau Lefel 3 eraill.  Bydd ein staff yn fwy na pharod i'ch helpu i lunio rhaglen a fydd yn ateb eich gofynion orau.  Gall myfyrwyr hŷn hefyd ddilyn y cwrs yn rhan-amser.

  Gwybodaeth uned

  Ar y cwrs hwn, ymdrinnir â llawer maes a fydd yn helpu i chi ddysgu am fecaneg yr iaith. Byddwch yn dysgu siarad ac ysgrifennu Ffrangeg mewn gwahanol gyweiriau, gan ddefnyddio iaith fwyfwy cywir, cymhleth ac amrywiol. Ar y cwrs, byddwch hefyd yn meithrin eich gallu i edrych yn feirniadol ar y gymdeithas gyfoes, ynghyd â'i chefndir diwylliannol a'i hetifeddiaeth, a geir mewn gwledydd lle siaredir Ffrangeg, ac yn datblygu cysylltiadau â'r gymdeithas honno. Yn anad dim, byddwch yn astudio diwylliant ac arferion Ffrainc, a'r pynciau sy'n hawlio'r penawdau yno.

  Blwyddyn 1 (Lefel AS) 

  Pobl Ifanc a Chymdeithas:  Mae'r uned hon yn ymdrin ag amrediad o bynciau a fydd yn gwella'ch sgiliau iaith a'ch gwybodaeth o ddiwylliannau Ffrengig. Ymhlith y pynciau a astudir, mae addysg, gyrfaoedd a pherthynas pobl â'i gilydd.

  Hamdden a Ffordd o Fyw:  Yn yr uned hon, astudir amrediad arall o bynciau, gan feithrin eich hyder i ddefnyddio'r Ffrangeg mewn cyd-destunau eraill.  Mae'r pynciau hyn yn cynnwys chwaraeon, teithio, cyffuriau, diet ac ymarfer corff.

  Blwyddyn 2 (Lefel A) 

  Materion Cymdeithasol a Gwleidyddol:  Yn yr uned hon, byddwch yn defnyddio'ch sgiliau Ffrangeg mewn amrediad o gyd-destunau mwy dyrys fel gwleidyddiaeth, mewnfudo, hiliaeth, terfysgaeth a'r cyfryngau.

  Materion Amgylcheddol:  Yn yr uned hon, byddwch yn canolbwyntio ar bynciau fel llygredd, cynhesu byd eang, ailgylchu a mathau o ynni.