Nid oes angen dewis pob pwnc wrth ymgeisio am Lefel A. Bydd cyfle i chi drafod eich pynciau dewisol yn ystod eich cyfweliad.

A yw'r cwrs yn iawn i mi?

A oes gennych chi ddiddordeb yn sut mae’r byd wedi datblygu i fod fel y mae heddiw? Bydd y cwrs hwn yn meithrin eich dealltwriaeth o hanes Prydain ac Ewrop, gan roi i chi’r sgiliau beirniadol sy’n angenrheidiol i archwilio’r gorffennol.

Os oes gennych TGAU mewn Hanes neu bwnc dyneiddiol arall, mae’r cwrs yn addas i chi. Os nad ydych wedi astudio’r maes hwn o’r blaen, gellir trafod eich addasrwydd ar gyfer y cwrs mewn cyfweliad.

Dylai pob myfyriwr ddeall bod y cwrs yn arwain at gymhwyster academaidd; nid cwrs hanes cyffredinol ydyw. Mae astudio Hanes ar y lefel uwch hon yn gofyn am ymroddiad a gwaith caled, ond gall hefyd fod yn brofiad gwerth chweil.

Gallwch ddilyn y cwrs fel rhan o raglen astudio lawn amser, ar y cyd â phynciau Lefel AS/Lefel A eraill, neu o bosibl gyda chymwysterau galwedigaethol Lefel 3.

Gofynion mynediad:

 • 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys: Mathemateg, Saesneg neu Gymraeg (Iaith Gyntaf), TGAU yn un o’r Dyniaethau perthnasol (Gradd B)
 • Cyfweliad
 • Os gwnewch yn ddigon da yn y Lefel AS, cewch fynd ymlaen i astudio ar gyfer Lefel A lawn
 • Rhoddir ystyriaeth i geisiadau gan fyfyrwyr hŷn nad oes ganddynt gymwysterau ffurfiol

Cyflwyniad:

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y Dosbarth
 • Cefnogaeth Tiwtor
 • Ymweliadau Addysgiadol
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Asesiad:

 • Y ddau fodiwl AS a astudir yn ystod y flwyddyn gyntaf – asesiad drwy gyfrwng arholiadau ysgrifenedig fis Mai/Mehefin.
 • Y 3 modiwl A2 a astudir yn ystod yr ail flwyddyn – asesiad drwy gyfrwng aseiniad a osodir yn fewnol (Uned 5) / arholiad ysgrifenedig fis Mehefin (Unedau 3 a 4). 

Dilyniant:

Beth bynnag a gewch, Lefel A lawn neu Lefel AS, bydd gennych gymhwyster gwerthfawr a fydd o gymorth i chi fynd yn eich blaen.

Byddwch yn cael pwyntiau UCAS a gallwch wneud cais am amrywiaeth o gyrsiau Addysg Uwch mewn llawer o sefydliadau. Ymhlith y cyrsiau y gallwch eu dilyn mae Hanes, y Dyniaethau a sawl dewis arall. Yn ogystal â bod yn bwnc academaidd, dylai Hanes fod yn baratoad da ar gyfer llawer o gyrsiau gradd.

Yn draddodiadol, bydd myfyrwyr hanes yn dilyn gyrfaoedd mewn meysydd fel y sector addysg, archifo, archaeoleg, treftadaeth ac amgueddfeydd. 

Mae sawl gweithiwr proffesiynol mewn meysydd megis newyddiaduriaeth, y cyfryngau, busnes, y gyfraith, gwleidyddiaeth, rheoli, actio, cyflwyno a llenyddiaeth wedi astudio hanes, a gallant ddefnyddio eu gwybodaeth hanesyddol yn eu gwaith. Bydd y cwrs hefyd yn eich helpu i ddysgu sgiliau trosglwyddadwy megis trefnu dadansoddiad, ysgrifennu'n berswadiol a chrynhoi syniadau. Mae'r rhain yn ddefnyddiol ar gyfer nifer o swyddi ac yn gwella'ch gobaith o gael gwaith.

Gwybodaeth ychwaneol yn ôl campws/cwrs:

 • Dolgellau

  Ar y cwrs cewch ddysgu am 3 gyfnod Hanesyddol dra gwahanol sef hanes Cymru a Lloegr 1485-1603, hanes yr Almaen 1918 – 1945, a hanes America 1890 – 1990. Cewch y cyfle i archwilio a mynd i’r afael â'r cyfnodau hyn gan feithrin y sgiliau ehangach sy'n gysylltiedig â dadansoddi hanes.

  Blwyddyn 1 (AS)

  Uned 1: Llywodraeth, Gwrthryfel a Chymdeithas 1485 – 1603

  Uned 2: Gweriniaeth Weimar 1918-1933

  Blwyddyn 2 (A2)

  Uned 3: America 1890 – 1990

  Uned 4: Yr Almaen Natsiaidd 1933 – 1945

  Uned 5: Aseiniad Gwaith Cwrs yn seiliedig ar oes y Tuduriaid 1485-1603

 • Pwllheli

  Ar y cwrs cewch ddysgu am 3 gyfnod Hanesyddol dra gwahanol sef hanes Cymru a Lloegr 1485-1603, hanes yr Almaen 1918 – 1945, a hanes America 1890 – 1990. Cewch y cyfle i archwilio a mynd i’r afael â'r cyfnodau hyn gan feithrin y sgiliau ehangach sy'n gysylltiedig â dadansoddi hanes.

  Blwyddyn 1 (AS)

  Uned 1: Llywodraeth, Gwrthryfel a Chymdeithas 1485 – 1603

  Uned 2: Gweriniaeth Weimar 1918-1933

  Blwyddyn 2 (A2)

  Uned 3: America 1890 – 1990

  Uned 4: Yr Almaen Natsiaidd 1933 – 1945

  Uned 5: Aseiniad Gwaith Cwrs yn seiliedig ar oes y Tuduriaid 1485-1603

 • Y Rhyl

  Yn y flwyddyn gyntaf, byddwch yn astudio dau gyfnod, un yn faes pwnc Prydeinig ac un yn Ewropeaidd, a bydd y rhain yn cael eu datblygu ymhellach yn yr ail flwyddyn.

  Yn gyntaf, byddwn yn astudio'r brenhinoedd a'r breninesau Tuduraidd o Harri'r VII hyd Elizabeth I a'r newidiadau sylfaenol o ddigwyddodd mewn llywodraeth, cymdeithas a chrefydd o dan y Tuduriaid er mwyn dechrau creu ein cymdeithas fodern.  Byddwn yn edrych ar frwydrau, gwrthryfeloedd, dienyddiadau a newidiadau sylweddol i fywydau pobl.  Byddwn yn cwrdd â nifer o ffigurau hanesyddol gan ffieiddio at rai ac edmygu eraill. Bydd digon o faterion dadleuol i'w trafod ynghylch achos ac effaith a newid neu barhad.

  Y pwnc Ewropeaidd yw'r Almaen Natsiaidd a gaiff ei astudio am nifer o resymau, ond yn bennaf er mwyn i genhedloedd osgoi ailadrodd yr un camgymeriadau gwleidyddol.  Byddwn yn astudio'r Almaen dros ddwy flynedd gan edrych ar Weriniaeth Weimar a thwf Natsïaeth yn y flwyddyn gyntaf. Yn yr ail flwyddyn byddwn yn mynd ymlaen i edrych ar fywyd yn yr Almaen Natsiaidd ac ar yr Holocost.

  Fel rhan o'r ail flwyddyn bydd angen i ni hefyd astudio pwnc nad yw'n gysylltiedig ag unrhyw beth arall a astudiwyd ar y cwrs. Bwriad hyn yw ymestyn a herio myfyrwyr fel eu bod yn barod am y gwaith a all eu hwynebu mewn Prifysgol. Y pwnc dan sylw fydd achosion a digwyddiadau'r Chwyldro Ffrengig a gyrfa ddilynol yr Ymerawdwr Napoleon Bonaparte. Dyma gyfnod cythryblus arall: gwrthryfel, chwyldro, rhyfeloedd a chymeriadau lliwgar (fel Napoleon ei hun a'r drwg-enwog Robespierre). Mae'n gyfnod pwysig am iddo ysgogi ein syniadau modern am ddemocratiaeth a rhyddid yr unigolyn, a fyddai maes o law yn arwain at Sosialaeth a Chomiwnyddiaeth, ideolegau gwleidyddol pwysig sydd wedi bod yn flaenllaw yn yr 20fed a'r 21ain ganrif.

  Mae gwaith cwrs unigol yn elfen bwysig o'r ail flwyddyn, a bydd hwn yn seiliedig ar un ai'r pwnc Tuduraidd neu'r pwnc Ffrengig.

  Unedau AS

  Uned 1: Llywodraeth, Gwrthryfel a Chymdeithas yng Nghymru a Lloegr, tua 1485-1603 (Tuduriaid)

  Uned 2: Yr Almaen Rhan 1 – Weimar a'i Sialensiau, tua 1918 - 1933

  Unedau A2

  Uned 3: Ffrainc – Yr ancien régime hyd Napoleon, tua 1715-1815

  Uned 4: Yr Almaen rhan 2 – Yr Almaen Natsïaidd, tua 1933–1945

  Uned 5: Dehongliadau Hanesyddol – Traethawd 4000 gair (Pwnc i'w benderfynu – Tuduraidd mae'n debyg)

 • Llandrillo-yn-Rhos

  Gwybodaeth uned

  AS Uned 1

  Astudiaeth o gyfnod yn edrych ar agweddau ar Hanes Ewrop yn ystod hanner cyntaf yr ugeinfed ganrif, er enghraifft, rheolaeth Mussolini yn yr Eidal a Stalin yn Rwsia. 

  AS Uned 2:

  Astudiaeth fanwl sy'n edrych ar Brydain rhwng 1625 ac 1642 sef y blynyddoedd a arweiniodd at y Rhyfel Cartref. Drwy edrych ar ffynonellau byddwn yn astudio'r dirywiad yng ngrym y Stiwardiaid wrth i'r Senedd alw am ragor o ddylanwad ar lywodraeth Lloegr, yr Alban a Chymru. 

  [Caiff arholiadau AS eu sefyll ar ddiwedd Blwyddyn 1]

  A2 Uned 3

  Yn ystod blwyddyn academaidd 2016-17 byddwn yn astudio America rhwng 1890 a 1990 gan gynnwys datblygiad y Mudiad Hawliau Sifil ac ymdrechion Roosevelt i ddatrys problemau'r Dirwasgiad Mawr.

  A2 Uned 4

  Mae’r uned hon yn barhad ar Uned 2 y cwrs AS ac mae'n cynnwys y Rhyfel Cartref yn Lloegr, dienyddiad Siarl I a chyfnod Oliver Cromwell mewn grym.

  A2 Uned 5

  Ymchwiliad a gyflwynir fel gwaith cwrs.