Nid oes angen dewis pob pwnc wrth ymgeisio am Lefel A. Bydd cyfle i chi drafod eich pynciau dewisol yn ystod eich cyfweliad.

A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Oes gennych chi ddiddordeb ym myd y ffilm? Hoffech chi ddatblygu'ch diddordeb hyd at safon uchel? Bydd y cwrs hwn yn eich cyflwyno i nifer o bynciau sy'n ymwneud ag astudiaethau ffilm ac yn eich paratoi at gyrsiau Addysg Uwch ac at allu defnyddio'ch sgiliau academaidd mewn gwahanol yrfaoedd.

Gallech ddilyn y cwrs fel rhan o raglen astudio lawn amser ar y cyd â phynciau Lefel AS/A eraill. Mae Astudiaethau Ffilm yn cyd-fynd yn dda ag Astudiaethau Cyfryngau, Saesneg (Iaith) a Seicoleg.

Gallai myfyrwyr aeddfed ddilyn y cwrs yn rhan-amser.

Gofynion mynediad:

 • 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Saesneg neu Gymraeg (Iaith Gyntaf)
 • Cyfweliad
 • Os gwnewch yn ddigon da yn y Lefel AS, cewch fynd ymlaen i astudio ar gyfer Lefel A lawn
 • Rhoddir ystyriaeth i geisiadau gan fyfyrwyr hŷn nad oes ganddynt gymwysterau ffurfiol

Cyflwyniad:

Mae'r cwrs yn cael ei gyflwyno drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Sesiynau theori a ddysgir 
 • Gwaith grŵp 
 • Prosiectau ymarferol 
 • Cyflwyniadau ac adroddiadau ysgrifenedig 
 • Astudio unigol o bynciau arbenigol y tu allan i'r dosbarth

Asesiad:

Cewch eich asesu fel a ganlyn: 

 • Ar y cwrs AS, byddwch yn cynhyrchu dau ddarn o waith cwrs. Dadansoddiad ysgrifenedig 1500 o eiriau o un rhan o ffilm fydd y darn cyntaf ac ynddo byddwch yn archwilio sut y mae miss-en-scene, perfformiadau'r actorion, cinematograffeg, y gwaith golygu a/neu'r sain yn cyfleu ystyr ac yn ennyn ymateb. Prosiect creadigol fydd yr ail ddarn o waith, a bydd hwnnw'n cynnwys llunio braslun gam-wrth-gam neu fwrdd stori neu ddilyniant ffilm er mwyn dangos sut y mae'r nodweddion meicro'n cyfleu ystyr y ffilm fel cyfanwaith. 
 • Byddwch hefyd yn sefyll arholiad 2½ awr ar ddiwedd y cwrs yn ystod Mehefin. Yn yr arholiad, cewch dri chwestiwn. Cwestiwn ysgogi ymateb fydd un o'r rhain, a dau draethawd ar sail eich ymateb i astudiaethau achos fydd y ddau gwestiwn arall. 

Dilyniant:

Gyda'r cwrs hwn, bydd gennych gymhwyster ychwanegol a chewch ennill pwyntiau UCAS,  a fydd o gymorth i chi wneud cais am le mewn un o sawl sefydliad, yn cynnwys Grŵp Llandrillo Menai, ar un o sawl cwrs Addysg Uwch.

Yn syth ar ôl y cwrs neu ar ôl cwblhau cwrs Addysg Uwch, gallech ddewis gyrfa yn y diwydiant ffilmiau, yn y cyfryngau neu yn y byd addysg, cyhoeddi neu adloniant.

Gwybodaeth ychwaneol yn ôl campws/cwrs:

 • Y Rhyl

  Gwybodaeth uned

  Ffilm - prif ffurf gelfyddydol yr ugeinfed ganrif a chyfrwng mynegiant sy'n dal i esblygu - yw canolbwynt y cwrs. Pwrpas y maes llafur Lefel AS/A yw hogi'ch dealltwriaeth a'ch barn a dyfnhau'ch mwynhad o'r cyfrwng. Defnyddir amryw o ddulliau asesu, a'r bwriad yw creu dysgwyr bywiog, llawn dychymyg. Bydd y cwricwlwm amrywiol yn ehangu'r profiad o ffilmiau a gawsoch ers eich plentyndod. Byddwch yn astudio ffilmiau a gynhyrchwyd mewn cyd-destunau gwahanol ac sy'n cael eu gwylio mewn gwahanol sefyllfaoedd. Byddwch hefyd yn ymdrin yn uniongyrchol â llawer math gwahanol o ffilm, gan feithrin eich sgiliau arsylwi, dadansoddi ac adfyfyrio. Yn ogystal â hyn, byddwch yn datblygu eich sgiliau creadigol ac ymarferol un ai yn y maes clywedol neu yn y maes ysgrifennu.