Gwybodaeth Bwysig ynghylch Gofynion Mynediad a Cheisiadau

Unwaith y byddwch wedi gwneud cais, cewch wahoddiad i ddigwyddiad rhithwir a gynhelir ar ddechrau 2021. Yn y digwyddiad hwn cewch gyfle i ddod i wybod rhagor am eich cwrs, i ofyn cwestiynau ac i gwrdd â'rstaff.

Os bydd angen i chi ddod i gyfweliad, byddwch yn derbyn neges e-bost fydd yn cynnwys manylion eich galwad fideo. Ni fydd angen i chi ddod i'r safle. Peidiwch â phoeni os na chewch chi neges e-bost yn eich gwahodd i gyfweliad oherwydd nid yw pob cwrs yn eu cynnal.

A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Ydych chi'n awyddus i feithrin sgiliau uwch ym maes coginio proffesiynol?

Mae'r rhaglen alwedigaethol hon yn ffordd wych ymlaen, pa un a ydych yn dod o gefndir proffesiynol ac am gael cymhwyster a gydnabyddir yn rhyngwladol neu newydd ddilyn cwrs lefel 2 yn y maes.

Cynlluniwyd y cwrs hwn i ddatblygu'ch sgiliau ymarferol ac i ehangu'ch gwybodaeth, gan eich helpu i ennill cymhwyster proffesiynol uwch.

Byddwch yn dysgu sut i baratoi, coginio a chyflwyno amrywiaeth o seigiau gan ddefnyddio pysgod a physgod cragen, cig, dofednod a helgig, yn ogystal ag ystod eang o seigiau llysiau, sawsiau a dresins.

Byddwch yn astudio gastronomeg a diwylliant bwyd, yn datblygu'ch sgiliau ymchwilio a goruchwylio, ac yn dysgu am y rheoliadau diweddaraf yn y maes.  Wrth i chi ddatblygu arbenigedd a magu hyder, cewch eich annog i gymryd rhan mewn cystadlaethau cenedlaethol a rhyngwladol.

Gofynion mynediad:

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • Gradd Llwyddo mewn cymhwyster Lefel 2 perthnasol
 • Profiad perthnasol mewn diwydiant

Bydd angen hefyd i chi fod wedi cael presenoldeb o 86% yn eich blwyddyn astudio flaenorol.

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Cyflwyniad:

 • Gweithdai ymarferol
 • Sesiynau theori
 • Astudio mewn amgylchedd gwaith realistig
 • Amgylchedd dysgu rhithwir

Asesiad:

 • Tasgau ymarferol
 • Aseiniadau
 • Cwestiynau atebion byr
 • Arsylwi

Dilyniant:

Bydd cwblhau cwrs hwn yn rhoi i chi amrywiaeth o ddewisiadau o ran addysg a chyflogaeth. Byddwch yn gallu manteisio ar set newydd o wybodaeth a sgiliau arbenigol, ac yn gallu rhagori mewn meysydd coginio mwy arbenigol.

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Gradd Sylfaen (FdA) Celfyddydau Coginio
 • BA (Anrh) Rheoli ym maes Lletygarwch

Os byddwch yn mynd yn syth i waith, bydd gennych yr opsiwn o weithio mewn nifer o rolau coginio yn y diwydiant lletygarwch.

Os oes gennych eisoes brofiad proffesiynol bydd y cwrs hwn yn ychwanegu at eich cyflogadwyedd ac yn eich galluogi i gael gwell cyfleoedd yn y diwydiant.