Nid oes angen dewis pob pwnc wrth ymgeisio am Lefel A. Bydd cyfle i chi drafod eich pynciau dewisol yn ystod eich cyfweliad.

A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Hoffech chi ddeall y system gyfreithiol? Hoffech chi gael gyrfa heriol ym maes y gyfraith? Ar y cwrs hwn, cewch astudio prif elfennau cyfundrefn gyfreithiol Cymru a Lloegr, gan edrych ar ei strwythur a'r modd y caiff ei gweithredu. Byddwch hefyd yn dysgu am feysydd penodol ym maes cyfraith gadarnhaol ac am ei nodweddion diffiniol.

Bydd y cwrs yn rhoi i chi gefndir cadarn yn y gyfraith ac yn datblygu'ch dealltwriaeth o'r modd y caiff y gyfraith ei rhoi ar waith mewn cymdeithas. Bydd hyn yn eich paratoi ar gyfer dilyn cwrs Addysg Uwch yn ogystal ag ar gyfer gyrfa werth chweil.

Mae'r Gyfraith yn bwnc y rhoddir gwerth mawr arno a bydd yn werthfawr i chi mewn amrediad eang o amgylchiadau. Mae hefyd yn bwnc dynamig a difyr sy'n cael dylanwad mawr ar sawl agwedd ar ein bywydau.

Gofynion mynediad:

 • 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Saesneg neu Gymraeg (Iaith Gyntaf) (Gradd B yn ddymunol)
 • Cyfweliad
 • Os gwnewch yn ddigon da yn y Lefel AS, cewch fynd ymlaen i astudio ar gyfer Lefel A lawn
 • Rhoddir ystyriaeth i geisiadau gan fyfyrwyr hŷn nad oes ganddynt gymwysterau ffurfiol

Cyflwyniad:

Mae'r cwrs yn cael ei gyflwyno fel a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn yr ystafell ddosbarth
 • Cefnogaeth Tiwtorial
 • Ymweliadau addysgol
 • MOODLE (amgylchedd dysgu rhithwir)

Asesiad:

Mae'r cwrs hwn yn cael ei asesu drwy ystod o weithgareddau sy'n medru cynnwys:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadauPortffolios o waith
 • Perfformio ac arsylwi
 • Portffolio o waith. 

Bydd dau arholiad allanol ffurfiol ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf a'r ail.

Dilyniant:

Beth bynnag a gewch, Lefel A lawn neu Lefel AS, bydd gennych gymhwyster ychwanegol a fydd o gymorth i chi fynd yn eich blaen. Byddwch yn ennill pwyntiau UCAS ac yn gallu gwneud cais ar gyfer ystod o gyrsiau Addysg Uwch mewn llawer o sefydliadau.

Os byddwch yn dewis parhau â'ch astudiaethau mewn pwnc cysylltiedig, byddwch yn gallu symud ymlaen i gwrs prifysgol yn y Gyfraith neu gwrs proffesiynol yn y maes hwn.

Byddai opsiynau gyrfa yn y pen draw yn cynnwys gweithio fel cyfreithiwr, neu mewn rôl broffesiynol arall o fewn amrywiaeth o gyd-destunau, gan gynnwys y llysoedd, y system cyfiawnder troseddol, a'r sector busnes.

Gwybodaeth ychwaneol yn ôl campws/cwrs:

 • Bangor

  Cewch eich annog i ddatblygu'r gallu i ddeall a chyflwyno dadleuon cyfreithiol ac adeiladu dealltwriaeth o ddulliau a rhesymeg cyfreithiol. Edrychir yn ddadansoddol ar gyfraith Cymru a Lloegr.

  Gwybodaeth uned

  Lefel AS Y Gyfraith – yn cwmpasu gwahanol agweddau ar system Gyfreithiol Cymru a Lloegr.

  Mae'r pynciau ar lefel AS yn cynnwys y llysoedd a gwahanol ddulliau o ymdrin ag anghydfod; pwerau'r heddlu; y system reithgor; dedfrydu troseddwyr; barnwyr ac ynadon; y proffesiwn cyfreithiol; ariannu gwasanaethau cyfreithiol . Hefyd yn bwysig iawn mae ffynonellau'r gyfraith: Deddfau Seneddol a deddfwriaeth gan gyrff eraill; cyfraith achosion; cyfraith Ewropeaidd; diwygio'r gyfraith.

  Y Gyfraith – Lefel A rhaid cwblhau lefel AS a'r cam A2:

  Cyfraith Droseddol lefel A2 – yn cynnwys astudio egwyddorion cyffredinol atebolrwydd troseddol: ‘actus reus' (elfen ffisegol trosedd), ‘mens rea' (elfen feddyliol trosedd); atebolrwydd caeth (atebolrwydd heb fai); ac amddiffyniadau gan gynnwys gwallgofrwydd, gorfodaeth a meddwdod. Astudir nifer o droseddau penodol yn ogystal – llofruddiaeth, dynladdiad, ymosodiadau yn amrywio o ran difrifoldeb, lladrad, byrgleriaeth, ysbeiliad, difrod troseddol – ynghyd ag ymgais at droseddu.

 • Dolgellau

  Ar y cwrs hwn, cewch astudio prif elfennau cyfundrefn gyfreithiol Cymru a Lloegr, gan edrych ar ei strwythur a'r modd y caiff ei gweithredu. Byddwch hefyd yn dysgu am feysydd penodol ym maes cyfraith gadarnhaol ac am ei nodweddion diffiniol.

  Bydd y cwrs yn rhoi i chi gefndir cadarn yn y gyfraith ac yn datblygu'ch dealltwriaeth o'r modd y caiff y gyfraith ei rhoi ar waith mewn cymdeithas. Bydd hyn yn eich paratoi ar gyfer dilyn cwrs Addysg Uwch yn ogystal ag ar gyfer gyrfa werth chweil. Mae'r Gyfraith yn bwnc y rhoddir gwerth mawr arno a bydd yn werthfawr i chi mewn amrediad eang o amgylchiadau. Mae hefyd yn bwnc dynamig a difyr sy'n cael dylanwad mawr ar sawl agwedd ar ein bywydau.

  Gallwch ddilyn y cwrs yn rhan o raglen astudio lawn amser, ar y cyd â phynciau AS eraill, neu o bosibl gyda chymwysterau Lefel 3 eraill. Mae'r Gyfraith yn mynd yn dda gydag amryw o bynciau, a bydd ein staff yn fwy na pharod i'ch helpu i lunio rhaglen a fydd yn ateb eich gofynion orau. Gall myfyrwyr hŷn hefyd ddilyn y cwrs yn rhan-amser.

  Gwybodaeth uned

  Mae'r cwrs yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau pwysig, a bydd yn eich helpu i ddeall rhagor am y gyfraith a'r system gyfreithiol yng Nghymru a Lloegr. Byddwch hefyd yn dysgu am effaith yr Undeb Ewropeaidd ar y fframweithiau cenedlaethol hyn. Cewch eich annog i werthuso'r agweddau da a drwg ar ein system gyfreithiol, yn ogystal ag i ddirnad sut y mae'r gyfraith yn effeithio ar ein bywyd bob dydd.

  Blwyddyn 1 (AS) - Strwythurau a Phrosesau Cyfreithiol - Ymresymu, Personél a Dulliau Cyfreithiol

  Blwyddyn 2 (A2) - Cyfraith Gadarnhaol - Y Gyfraith mewn Cyd-destun. 

 • Pwllheli

  Ar y cwrs hwn, cewch astudio prif elfennau cyfundrefn gyfreithiol Cymru a Lloegr, gan edrych ar ei strwythur a'r modd y caiff ei gweithredu. Byddwch hefyd yn dysgu am feysydd penodol ym maes cyfraith gadarnhaol ac am ei nodweddion diffiniol.

  Bydd y cwrs yn rhoi i chi gefndir cadarn yn y gyfraith ac yn datblygu'ch dealltwriaeth o'r modd y caiff y gyfraith ei rhoi ar waith mewn cymdeithas. Bydd hyn yn eich paratoi ar gyfer dilyn cwrs Addysg Uwch yn ogystal ag ar gyfer gyrfa werth chweil. Mae'r Gyfraith yn bwnc y rhoddir gwerth mawr arno a bydd yn werthfawr i chi mewn amrediad eang o amgylchiadau. Mae hefyd yn bwnc dynamig a difyr sy'n cael dylanwad mawr ar sawl agwedd ar ein bywydau.

  Gallwch ddilyn y cwrs yn rhan o raglen astudio lawn amser, ar y cyd â phynciau AS eraill, neu o bosibl gyda chymwysterau Lefel 3 eraill. Mae'r Gyfraith yn mynd yn dda gydag amryw o bynciau, a bydd ein staff yn fwy na pharod i'ch helpu i lunio rhaglen a fydd yn ateb eich gofynion orau. Gall myfyrwyr hŷn hefyd ddilyn y cwrs yn rhan-amser.

  Gwybodaeth uned

  Mae'r cwrs yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau pwysig, a bydd yn eich helpu i ddeall rhagor am y gyfraith a'r system gyfreithiol yng Nghymru a Lloegr. Byddwch hefyd yn dysgu am effaith yr Undeb Ewropeaidd ar y fframweithiau cenedlaethol hyn. Cewch eich annog i werthuso'r agweddau da a drwg ar ein system gyfreithiol, yn ogystal ag i ddirnad sut y mae'r gyfraith yn effeithio ar ein bywyd bob dydd.

  Blwyddyn 1 (AS) - Strwythurau a Phrosesau Cyfreithiol - Ymresymu, Personél a Dulliau Cyfreithiol

  Blwyddyn 2 (A2) - Cyfraith Gadarnhaol - Y Gyfraith mewn Cyd-destun. 

 • Y Rhyl

  Gallwch ddilyn y cwrs yn rhan o raglen astudio lawn amser, ar y cyd â phynciau AS eraill, neu o bosibl gyda chymwysterau Lefel 3 eraill. Mae'r Gyfraith yn mynd yn dda gydag amryw o bynciau, a bydd ein staff yn fwy na pharod i'ch helpu i lunio rhaglen a fydd yn ateb eich gofynion orau. Gall myfyrwyr hŷn hefyd ddilyn y cwrs yn rhan-amser.

  Gwybodaeth Uned Mae'r cwrs yn ymdrin ag ystod o bynciau pwysig, a bydd yn eich helpu i ddeall mwy am y gyfraith a'r system gyfreithiol yng Nghymru a Lloegr. Byddwch yn dysgu sut mae cyfreithiau'n cael eu gwneud, sut y caiff anghydfodau cyfreithiol eu datrys a sut mae'r gyfraith defnyddwyr yn gweithio, ochr yn ochr â phynciau eraill. Byddwch yn cael eich annog i werthuso agweddau da a drwg o'n system gyfreithiol, yn ogystal â gwerthfawrogi'r effeithiau mae'r gyfraith yn cael ar eich bywyd bob dydd. Blwyddyn 1 (AS)

  • Datrys anghydfod 
  • Cysyniadau Atebolrwydd 
  • Gwneud y gyfraith 

  Blwyddyn 2 (A2)

  • Cyfraith droseddol 
  • Cyfraith Defnyddwyr 
  • Modiwl synoptig 
  • Cymwysterau ychwanegol 

  Ystyrir myfyrwyr aeddfed heb gymwysterau cydnabyddedig.