Nid oes angen dewis pob pwnc wrth ymgeisio am Lefel A. Bydd cyfle i chi drafod eich pynciau dewisol yn ystod eich cyfweliad.

A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar y trafodaethau beirniadol sy’n gysylltiedig â’r cyfryngau.

Gallwch astudio cyfuniad o:

 • TAAU
 • Diplomâu Cenedlaethol BTEC
 • Lefel AS
 • Lefel A
 • Cymwysterau NVQ

Gofynion mynediad:

 • 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Saesneg neu Gymraeg (Iaith Gyntaf)
 • Cyfweliad
 • Os gwnewch yn ddigon da yn y Lefel AS, cewch fynd ymlaen i astudio ar gyfer Lefel A lawn
 • Rhoddir ystyriaeth i geisiadau gan fyfyrwyr hŷn nad oes ganddynt gymwysterau ffurfiol

Cyflwyniad:

Cyflwynir y cwrs drwy gyfrwng amrywiaeth o ddulliau addysgu:

 • dysgu yn yr ystafell ddosbarth
 • trafodaethau
 • ymweliadau â sefydliadau cyfryngol perthnasol ac ati.

Asesiad:

Ar y cwrs Lefel AS, caiff myfyrwyr eu hasesu drwy gyfrwng un modiwl ymarferol ac un modiwl sy’n seiliedig ar arholiad.

Mae’r modiwl ymarferol yn cynnwys tri darn o waith:

 • un cyn-gynhyrchiad
 • un cynhyrchiad sy’n datblygu o’r cyn-gynhyrchiad
 • un adroddiad ar y broses gynhyrchu

Yn yr arholiad, ceir tri chwestiwn gorfodol, yn cynnwys un cwestiwn  anweledig ar un ai deunydd clywedol neu ddeunydd seiliedig ar brint .

Mae ail flwyddyn y cwrs yn dilyn patrwm tebyg ac yn cynnwys dau fodiwl:

 • Ymchwiliad ysgrifenedig i destun(au) cyfryngol sy’n seiliedig ar un neu fwy o’r prif gysyniadau cyfryngol yw’r modiwl gwaith cwrs
 • Yn yr arholiad ysgrifenedig rhaid ateb tri chwestiwn o blith dewis o chwech

Dilyniant:

Bydd ymgeiswyr sy’n cwblhau’r fanyleb AS yn meddu ar y sgiliau ymarferol a deallusol y mae arnynt eu hangen i fynd ymlaen i astudio’r Cyfryngau ar lefel A2 neu i gymhwyso'r hyn y maent wedi’i ddysgu ar gyfer amrywiaeth o bynciau cysylltiedig.

Bydd gan ymgeiswyr sy’n cwblhau’r fanyleb lawn sylfaen ragorol ar gyfer yr ystod eang o gyrsiau Addysg Uwch sydd ar gael ar hyn o bryd.

Gwybodaeth ychwaneol yn ôl campws/cwrs:

 • Llandrillo-yn-Rhos

  Gwybodaeth Uned

  Mae cwrs Lefel A CBAC mewn Astudio’r Cyfryngau wedi’i gynllunio er mwyn i fyfyrwyr allu defnyddio eu profiad o’r cyfryngau a datblygu eu gallu i ymateb yn feirniadol i’r cyfryngau. Mae’n galluogi myfyrwyr i ymchwilio i amrywiaeth eang o gyfryngau, yn cynnwys technoleg cyfryngau digidol, gan ddefnyddio’r cysyniadau sylfaenol sy’n sail i astudio’r cyfryngau: testunau, diwydiant a chynulleidfaoedd.

  Mae’r fanyleb hefyd yn hybu gwaith creadigol fel y gall myfyrwyr ddod i werthfawrogi’r cyfryngau’n fwy drwy eu gwaith cynhyrchu eu hunain, gan ddatblygu eu sgiliau cynhyrchu. Ar y cwrs A2 yn enwedig, caiff myfyrwyr gyfle i ymchwilio i bwnc a fydd wedyn yn sail i’w cynhyrchiad. Drwy hynny, cânt eu hannog i greu cynyrchiadau y cyfrannodd ymwybyddiaeth o faterion cyfryngau cyfoes iddynt.

  Anogir ymgeiswyr i:

  • ddatblygu eu diddordeb a’u mwynhad o destunau’r cyfryngau
  • edrych ar ddatblygiad sefydliadau cyfryngol
  • dadansoddi’r ffordd mae gwahanol gyfryngau’n cyflwyno’r byd
  • defnyddio eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth am faterion ac arferion cyfryngol  yn eu gwaith ymarferol eu hunain
  • edrych ar sut mae testunau’r cyfryngau wedi cael eu cynhyrchu, eu cylchredeg, eu defnyddio a’u dehongli gan gynulleidfaoedd
  • gwerthuso datblygiad hanesyddol a threfniadaeth bresennol sefydliadau cyfryngol penodol
  • datblygu sgiliau archwilio ac ymchwilio
  • defnyddio eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o wahanol destunau cyfryngol er mwyn eu cymharu a gweld perthynas rhyngddynt.