A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Ydych chi'n meddwl o ddifri am fod yn artist proffesiynol neu gynllunydd? Hoffech chi weithio ac astudio gydag eraill sy'n frwdfrydig ac yn dalentog? Os felly dylech ystyried gwneud cais ar gyfer cwrs Sylfaen CBAC. 

Mae'r cwrs ar gael yn llawn amser ac mae wedi ei gynllunio yn arbennig i'ch paratoi ar gyfer addysg uwch a chyflogaeth yn y dyfodol o fewn maes Celf a Dylunio. Mae'n addas ar gyfer ystod o fyfyrwyr, gydag amrywiaeth o gefndiroedd academaidd a chreadigol. 

Mae'r cwrs yn brofiad pleserus a heriol. Byddwch yn cymryd y camau cyntaf mewn hyfforddiant fel artist proffesiynol neu ddylunydd gyda chyfleodd i archwilio amrywiaeth eang o bynciau celf a dylunio arbenigol. Mae safon y gwaith a gyflawnir ar gwrs Sylfaen CBAC yn uchel a bydd hyn yn eich paratoi chi ar gyfer gofynion cystadleuol Addysg Uwch.

Bydd gofyn i chi ddod i gyfweliad a dangos eich bod yn addas drwy arddangos portffolio o waith. Dylai hyn gynnwys nifer sylweddol o luniau yn deillio o arsylwi, yn ogystal â phaentiadau, crefftau, tecstilau, gwaith 3D, ffotograffiaeth ac unrhyw waith creadigol arall yr ydych wedi ei greu.

Gofynion mynediad:

 • 4 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af) gyda gradd C neu D
 • neu
 • Diploma Lefel 2 mewn pwnc perthnasol
 • Cyfweliad
 • Os nad yw ymgeiswyr wedi cael y radd C TGAU mewn Cymraeg, Saesneg a/neu Fathemateg sy'n ofynnol i gofrestru ar gwrs, byddant yn cael cyfle i ailsefyll fel rhan o'u rhaglen ddysgu. Cysylltwch â'r coleg i gael rhagor o wybodaeth.

Cyflwyniad:

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu mewn Stiwdios a Gweithdai
 • Gwaith tiwtorial
 • Ymweliadau addysgol i un o wledydd Ewrop
 • MOODLE (awyrgylch ddysgu rhithiol)
 • Google Classroom
 • Artistiaid a Dylunwyr sy’n Arfer eu Crefft

Asesiad:

Ar y cwrs, cewch eich asesu drwy gyfuniad o'r dulliau a ganlyn:

 • Asesiadau/Aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau unigol i diwtoriaid arbenigol
 • Gwaith portffolio, gan gynnwys blog
 • Perfformio ac arsylwi

Dilyniant:

Os gwnewch gwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, bydd gennych y wybodaeth, y sgiliau a’r cymhwyster sy’n angenrheidiol i fynd ymlaen i Addysg Uwch. Ar sail tystiolaeth blynyddoedd diweddar a data UCAS bydd gan fyfyrwyr sy'n cwblhau cwrs sylfaen CBAC siawns gwych o ennill lle ar gwrs lefel uwch, yn cynnwys nifer o'r cyrsiau gradd gorau yn y DU. 

Anogir pob un o fyfyrwyr Grŵp Llandrillo Menai i wneud cais am le ar gyrsiau addysg uwch ar draws y DU, ond, os hoffech astudio'n lleol, mae Grŵp Llandrillo Menai'n cynnig nifer o gyrsiau addysg uwch addas, gan gynnwys:

 • Gradd Sylfaen mewn Celf a Dylunio
 • BA (Anrh) Celfyddyd Gain
 • Gradd Sylfaen mewn Ffotograffiaeth (a BA (Anrh) Ffotograffiaeth (Atodol))

Ymhlith yr opsiynau Addysg Uwch eraill, mae cyrsiau gradd sy'n arbenigo mewn meysydd fel ffasiwn, tecstilau, celfyddyd gain, dylunio graffig, amlgyfryngau, dylunio 3D, dylunio crefftau, dylunio cynnyrch, dylunio dodrefn, a phensaernïaeth, i enwi ond rhai. 

Ceir cyngor gyrfaol arbenigol gan ein staff yn ogystal ag ymweliadau â cholegau a phrifysgolion.