Nid oes angen dewis pob pwnc wrth ymgeisio am Lefel A. Bydd cyfle i chi drafod eich pynciau dewisol yn ystod eich cyfweliad.

A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Ydych chi wedi gwirioni ar gerddoriaeth? Hoffech ddysgu rhagor a meithrin eich gallu i berfformio a chyfansoddi? Ar y cwrs hwn, cewch ddysgu am y gwahanol fathau o gerddoriaeth glasurol, jazz, roc a phop, ac wrth wneud gwaith ymarferol a gwaith theori, cewch eich annog i ddatblygu’ch sgiliau perfformio a chyfansoddi. Bydd datblygu’ch sgiliau gwrando a dadansoddi hefyd yn eich helpu i fynd i’r afael â cherddoriaeth ysgrifenedig, cerddoriaeth a berfformir a cherddoriaeth a recordiwyd.

I ddilyn y cwrs, mae gofyn i chi gael sgiliau perfformio lleisiol neu offerynnol o safon gradd 3 neu uwch. Rhaid i chi hefyd allu darllen cerddoriaeth yn dda.

Gallech ddilyn y cwrs yn rhan o raglen astudio lawn amser ar y cyd â phynciau AS eraill neu gyda Diploma Lefel 3. Gall myfyrwyr hŷn hefyd ddilyn y cwrs yn rhan amser. Mae cwrs Lefel AS a chwrs Lefel A lawn ar gael, felly ar ôl y flwyddyn gyntaf, gallwch ddewis parhau i astudio’r pwnc neu beidio.

Gofynion mynediad:

 • 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Saesneg neu Gymraeg (Iaith Gyntaf) Cerddoriaeth (neu gymhwyster cyfwerth)
 • Cyfweliad
 • Os gwnewch yn ddigon da yn y Lefel AS, cewch fynd ymlaen i astudio ar gyfer Lefel A lawn
 • Rhoddir ystyriaeth i geisiadau gan fyfyrwyr hŷn nad oes ganddynt gymwysterau ffurfiol

Cyflwyniad:

Cyflwynir y cwrs drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Cyflwyniadau
 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Ymweliadau addysgol
 • Amgylchedd dysgu rhithiol (MOODLE)
 • Hyfforddiant offerynnol/lleisiol

Asesiad:

Cewch eich asesu drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Arholiadau ysgrifenedig ac ymarferol ar ddiwedd y flwyddyn
 • Portffolio o'ch gwaith cwrs cyfansoddi.

Dilyniant:

Beth bynnag a gewch, Lefel A lawn neu Lefel AS, bydd gennych gymhwyster gwerthfawr a fydd o gymorth i chi fynd yn eich blaen. Byddwch yn cael pwyntiau UCAS a gallwch wneud cais am amrywiaeth o gyrsiau Addysg Uwch mewn llawer o sefydliadau.

Os byddwch am barhau i astudio cerddoriaeth, gallwch fynd ymlaen i ddilyn cwrs gradd. O ran gyrfa, gallwch anelu at weithio'n broffesiynol fel cerddor neu ganwr,  gweithio yn y diwydiant cerdd neu yn y cyfryngau, yn y sector addysg, yn y maes cyhoeddi neu ym myd y theatr.

Gwybodaeth ychwaneol yn ôl campws/cwrs:

 • Dolgellau

  Mae’r cwrs AS yn cynnwys y modiwlau a ganlyn:

  Uned 1 Perfformio: Yn y modiwl hwn, byddwch yn datblygu’ch sgiliau perfformio, gyda chymorth eich athro canu/athro offerynnol. Byddwch yn paratoi datganiad lleisiol neu offerynnol a fydd yn para rhwng 6 ac 8 munud. Bydd arholwr allanol yn asesu'r datganiad hwn fis Mai.

  Uned 2 Cyfansoddi:  Yn y modiwl hwn, byddwch yn cyfansoddi dau ddarn i’w cyflwyno i'w hasesu. Byddwch yn cyfansoddi ar gyfrifiaduron gan ddefnyddio rhaglenni Sibelius ac Apple Logic.  Bydd eich portffolio terfynol yn cynnwys sgôr a chopi o'ch dau ddarn ar CD. Dylai'r ddau ddarn bara rhwng 3 a 6 munud.

  Uned 3 Gwerthuso: Bydd y modiwl hwn yn cryfhau ac yn gwella’ch dealltwriaeth o gerddoriaeth. Byddwch yn astudio nifer o ddarnau, gan gynnwys cerddoriaeth 'glasurol' a 'phoblogaidd', yn fanwl.  Caiff eich gwybodaeth o'r darnau hyn, a'ch sgiliau gwrando ehangach, eu hasesu mewn prawf gwrando terfynol fis Mehefin.

 • Pwllheli

  Ar y cwrs hwn, byddi’n adeiladu ar y sgiliau a ddysgais ar gyfer TGAU ac mae’r unedau’n dilyn yr un patrwm.

  Uned 1: Perfformio

  Gyda chymorth dy athro canu/offerynnol byddi'n paratoi datganiad ar gyfer arholiad perfformio.  

  Cei berfformio fel unawdydd/rhan o ensemble neu gyfuniad o'r ddau a bydd angen i'r perfformiad bara tua 7 munud a bod o safon gradd 5 neu uwch.

  Bydd arholwr allanol yn dod i’r coleg i wrando ar y perfformiadau cyn gwyliau’r Pasg.

  Uned 2: Cyfansoddi

  Ar gyfer dy bortffolio cyfansoddi bydd angen i ti gyfansoddi dau ddarn.

  Darn 1 - darn clasurol sy’n ymateb i friff a osodwyd gan CBAC.

  Darn 2 - darn rhydd mewn arddull o’th ddewis di.

  Yn y coleg rydym yn defnyddio rhaglen gyfrifiadurol Sibelius i gyfansoddi darn 1. Cei ddewis pa feddalwedd i’w ddefnyddio ar gyfer darn 2.

  Bydd y gwaith yn cael ei farcio’n allanol.

  Uned 3: Arfarnu

  Gwrando ar gerddoriaeth fyddi di yn yr uned hon a bydd y darnau gosod yn ddatblygiad o'r rhai a astudiaist ar gyfer TGAU.

  Byddwn yn astudio’r Symffoni Glasurol a Cherddoriaeth Roc a Phop rhwng 1965 ac 1990.

  Byddwn yn edrych yn fanwl ar symffoni 103, Drum Roll gan Haydn.

  Bydd angen astudio nifer penodol o arddulliau Roc a Phop, a bydd cyfle hefyd i ti ddewis rhai darnau dy hun.

  Bydd yr uned hon yn cael ei hasesu drwy gyfrwng papur ysgrifenedig fydd yn gofyn am atebion byr yn ogystal â thraethodau.

  Dyma gwrs amrywiol fydd yn rhoi cyfle i ti feithrin amrediad o sgiliau cerddorol a datblygu'n gerddor cyflawn.