A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Ydych chi wedi gwirioni ar gelf a dylunio? Hoffech chi weithio ac astudio yn y maes hwn?

Mae i'r cwrs Lefel 2 hwn gwricwlwm cyffrous sydd wedi'i gynllunio i ddatblygu eich sgiliau a syniadau creadigol yn ogystal â'ch paratoi ar gyfer gweithio yn y diwydiannau creadigol. Mae'n addas i fyfyrwyr sy'n symud ymlaen o gwrs Lefel 1 perthnasol, neu astudiaethau TGAU. 

Byddwch yn profi ystod eang o weithgareddau creadigol a all gynnwys ffotograffiaeth, dylunio graffig, ffasiwn a thecstilau, cyfryngau, celfyddyd gain, crefftau dylunio yn ogystal â meysydd eraill. Bydd y cwrs yn eich helpu i ddatblygu eich syniadau creadigol mewn ymateb i'r byd o'ch cwmpas, a defnyddio'r sgiliau hynny i ddatblygu gyrfa. Byddwch hefyd yn datblygu sgiliau busnes defnyddiol, megis mentergarwch a marchnata, sy'n cael eu gwerthfawrogi gan ystod o wahanol gyflogwyr. 

Trwy gydol y cwrs caiff creadigrwydd pob myfyriwr ei hybu a'i feithrin mewn amgylchedd cefnogol. Bydd eich tiwtoriaid yn artistiaid a dylunwyr gweithredol a fydd yn eich arwain a'ch cefnogi wrth i chi ddatblygu eich portffolio o waith. Cewch hefyd fanteisio ar gyfleusterau arbenigol sy'n cynnwys stiwdios a gweithdai pwrpasol.

Gofynion mynediad:

 • Celf a Dylunio Lefel 1 neu faes galwedigaethol perthnasol; neu
 • Sgiliau llythrennedd a rhifedd da ynghyd ag addysg gyffredinol sy’n gyfystyr â 2 TGAU gradd C neu uwch 
 • Cymwysterau Lefel 1 perthnasol eraill
 • Profiad gwaith perthnasol
 • Portffolio o'ch gwaith creadigol (nid prawf yw hyn ond cyfle i ni weld eich syniadau creadigol a deall pa feysydd sydd o fwyaf o ddiddordeb i chi).

Mae pob lle'n amodol ar gyfweliad boddhaol/sesiwn blasu.

Cyflwyniad:

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Gwaith dosbarth
 • Gwaith tiwtorial
 • Ymweliadau addysgol
 • MOODLE (awyrgylch ddysgu rhithiol)
 • Google Classroom

Asesiad:

Cewch eich asesu drwy gyfuniad o’r canlynol:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol/ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Gwaith portffolio
 • Caiff rhai o unedau'r cwrs eu marcio gan aseswyr allanol.

Dilyniant:

Ar ôl cwblhau'r rhaglen, gall myfyrwyr llwyddiannus fynd ymlaen i ddilyn nifer o gyrsiau yng Nghrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • Celf a Dylunio Lefel 3

Gallech hefyd fynd ymlaen i weithio neu ystyried dewisiadau gwahanol o fewn addysg bellach.