Nid oes angen dewis pob pwnc wrth ymgeisio am Lefel A. Bydd cyfle i chi drafod eich pynciau dewisol yn ystod eich cyfweliad.

A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Hoffech chi astudio drama a theatr at lefel uwch? Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer ystod eang o fyfyrwyr, gydag amrywiaeth o nodau. Mae hyn yn cynnwys y rhai sy'n mwynhau perfformio, ac yn ystyried gyrfa yn y proffesiwn, a'r rhai sydd am ddatblygu eu hunanhyder, neu ddatblygu o'u cwrs TGAU Drama.

Beth bynnag yw eich ysgogiad, mae'r cwrs hwn yn eich galluogi i ddatblygu sgiliau mewn actio, ysgrifennu sgript, dyfeisio, dadansoddi testun, cyfarwyddo, a dylunio. Mae hefyd yn annog sgiliau ehangach fel gweithio gydag eraill. Yn ogystal â gweithio gyda myfyrwyr eraill sydd hefyd yn mwynhau perfformio, byddwch yn cael y cyfle i ddadansoddi perfformiadau theatr fyw, mewn lleoliadau lleol ac mewn dinasoedd fel Birmingham a Llundain.

Gall cyflawni'r cwrs fel rhan o raglen lawn-amser, ar y cyd â phynciau Lefel A/AS eraill, neu o bosib gyda chymwysterau Lefel 3 galwedigaethol.

Gofynion mynediad:

 • 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Saesneg neu Gymraeg (Iaith Gyntaf)
 • Cyfweliad
 • Os gwnewch yn ddigon da yn y Lefel AS, cewch fynd ymlaen i astudio ar gyfer Lefel A lawn
 • Rhoddir ystyriaeth i geisiadau gan fyfyrwyr hŷn nad oes ganddynt gymwysterau ffurfiol

Cyflwyniad:

 • Mae amrywiaeth o ddulliau dysgu yn cael eu defnyddio, ond mae'r rhan fwyaf o sesiynau yn weithdai. Bydd hyd yn oed y gwaith ar destunau gosod yn defnyddio sesiynau gweithdy ymarferol. 
 • Byddwch hefyd yn elwa o ymweliadau gan actorion, dramodwyr a chyfarwyddwyr, a fydd yn cael eu gwahodd i'r Coleg i gynnal gweithdai unigryw.

Asesiad:

 • Byddwch yn derbyn asesiadau anffurfiol yn ystod y tymor, gydag amrywiaeth o weithgareddau sy'n ymarferol ac yn seiliedig a'r brosiectau 
 • Bydd yr unedau ymarferol yn cael ei asesu'n fewnol a'i safoni'n allanol 
 • Bydd yr unedau ysgrifenedig yn cael ei asesu ym mis Ionawr bob blwyddyn, gyda chwestiynau i brofi eich dealltwriaeth.

Dilyniant:

Beth bynnag a gewch, Lefel A lawn neu Lefel AS, bydd gennych gymhwyster ychwanegol a fydd o gymorth i chi fynd yn eich blaen. Byddwch yn ennill pwyntiau UCAS ac yn gallu gwneud cais ar gyfer ystod o gyrsiau Addysg Uwch mewn llawer o sefydliadau, yn cynnwys Grŵp Llandrillo Menai.

Bydd eich dewisiadau yn cynnwys astudiaethau israddedig yn y brifysgol, hyfforddiant theatr dechnegol, a chyrsiau perfformiad proffesiynol mewn colegau drama, cerddoriaeth neu ddawns. Efallai y byddwch hefyd yn gwneud cais am gyrsiau mewn meysydd pwnc eraill, gan gynnwys Cymraeg, Saesneg, Addysg, Seicoleg, neu Ffilm a Theledu.

Mae'r cwrs hefyd yn eich paratoi ar gyfer amrywiaeth o yrfaoedd yn y celfyddydau perfformio, gan gynnwys canu proffesiynol, dawnsio ac actio, rheoli cwmni perfformiad, rheoli adloniant, rheoli theatr, coreograffi, a chelfyddydau cymunedol.

Gallech hefyd fynd ymlaen i sectorau eraill megis addysg, y cyfryngau, marchnata, a newyddiaduraeth.

Gwybodaeth ychwaneol yn ôl campws/cwrs:

 • Dolgellau

  Mae yna nifer o resymau pam fod myfyrwyr â diddordeb dilyn y cwrs “Drama ac Astudiaethau Theatr”.

  Mae nifer o fyfyrwyr yn dilyn y cwrs oherwydd eu bod yn mwynhau perfformio, neu am ddilyn gyrfa yn y maes, tra bod eraill yn dilyn y cwrs er mwyn magu hyder, neu am eu bod yn gweld y pwnc yn ddilyniant naturiol o'r cwrs TGAU Drama. Pa bynnag reswm, mae “Drama ac Astudiaethau Theatr” yn rhoi cyfle i fagu nifer o sgiliau megis actio, sgriptio, dyfeisio, dadansoddi sgript, cyfarwyddo a chynllunio yn ogystal â chyfle i ddatblygu sgiliau rhyngbersonol megis gweithio gydag eraill, gan gymysgu gyda myfyrwyr sydd â gwir ddiddordeb mewn perfformio.

  Yn ogystal â pherfformio, rhan bwysig arall o'r cwrs yw trafod cynyrchiadau byw ac felly mae'n rhaid ymweld â'r theatr. Trefnir teithiau yn aml gan gefnogi theatrau lleol yn ogystal ag ymweliadau i theatrau mwy megis Birmingham neu Lundain. Mae myfyrwyr Drama hefyd yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn sioeau allgyrsiol y Coleg.

  Gwybodaeth Uned

  DA1: Gweithdy Perfformio Ar gyfer yr uned hon byddwch naill ai'n actio mewn grŵp neu'n cyfrannu'r sgìl cynhyrchu technegol i berfformiad o:

  • destun gosod
  • darn wedi'i ddyfeisio

  DA2:Testun 

  Byddwch yn ateb tri chwestiwn:

  • Un testun cyn-1900 o restr benodedig
  • Un testun ôl-1900 o restr benodedig
  • Adolygiad theatr fyw

  DA3: Perfformiad ar Thema Osod 

  Disgwylir i chi weithio mewn ymateb i thema a osodir gan CBAC a pharatoi dau berfformiad. Ym mhob achos byddwch naill ai'n actio neu'n dangos sgìl cynhyrchu technegol gyda grŵp o berfformwyr. Bydd y perfformiad yn cynnwys: golygfeydd/darnau o destun wedi'i gyhoeddi a darn a ddyfeisiwyd gan y grŵp. Bydd angen gwerthusiad o'r gwaith perfformio ar gyfer y ddau ddarn.

  DA4: Testun mewn Cyd-Destun 

  • Dau destun gosod o restr benodedig: un cyn-1900 ac un ôl-1900
  • Dadansoddiad cyfarwyddol o destun nas gwelwyd o'r blaen.

  Bydd pedair adran i'r papur: cynllun llawr, dylunio/gwisgoedd, goleuo/sain a symudiadau.

 • Pwllheli

  Mae yna nifer o resymau pam fod myfyrwyr â diddordeb dilyn y cwrs “Drama ac Astudiaethau Theatr”.

  Mae nifer o fyfyrwyr yn dilyn y cwrs oherwydd eu bod yn mwynhau perfformio, neu am ddilyn gyrfa yn y maes, tra bod eraill yn dilyn y cwrs er mwyn magu hyder, neu am eu bod yn gweld y pwnc yn ddilyniant naturiol o'r cwrs TGAU Drama. Pa bynnag reswm, mae “Drama ac Astudiaethau Theatr” yn rhoi cyfle i fagu nifer o sgiliau megis actio, sgriptio, dyfeisio, dadansoddi sgript, cyfarwyddo a chynllunio yn ogystal â chyfle i ddatblygu sgiliau rhyngbersonol megis gweithio gydag eraill, gan gymysgu gyda myfyrwyr sydd â gwir diddordeb mewn perfformio.

  Yn ogystal â pherfformio, rhan bwysig arall o'r cwrs yw trafod cynyrchiadau byw ac felly mae'n rhaid ymweld â'r theatr. Trefnir teithiau yn aml gan gefnogi theatrau lleol yn ogystal ag ymweliadau i theatrau mwy megis Birmingham neu Lundain. Mae myfyrwyr Drama hefyd yn cael eu hannog i gymryd rhan mewn sioeau allgyrsiol y Coleg.

  Gwybodaeth Uned

  DA1: Gweithdy Perfformio Ar gyfer yr uned hon byddwch naill ai'n actio mewn grŵp neu'n cyfrannu'r sgìl cynhyrchu technegol i berfformiad o:

  • destun gosod
  • darn wedi'i ddyfeisio

  DA2:Testun 

  Byddwch yn ateb tri chwestiwn:

  • Un testun cyn-1900 o restr benodedig
  • Un testun ôl-1900 o restr benodedig
  • Adolygiad theatr fyw

  DA3: Perfformiad ar Thema Osod 

  Disgwylir i chi weithio mewn ymateb i thema a osodir gan CBAC a pharatoi dau berfformiad. Ym mhob achos byddwch naill ai'n actio neu'n dangos sgìl cynhyrchu technegol gyda grŵp o berfformwyr. Bydd y perfformiad yn cynnwys: golygfeydd/darnau o destun wedi'i gyhoeddi a darn a ddyfeisiwyd gan y grŵp. Bydd angen gwerthusiad o'r gwaith perfformio ar gyfer y ddau ddarn.

  DA4: Testun mewn Cyd-Destun 

  • Dau destun gosod o restr benodedig: un cyn-1900 ac un ôl-1900
  • Dadansoddiad cyfarwyddol o destun nas gwelwyd o'r blaen.

  Bydd pedair adran i'r papur: cynllun llawr, dylunio/gwisgoedd, goleuo/sain a symudiadau.