Gwybodaeth Bwysig ynghylch Gofynion Mynediad a Cheisiadau

Unwaith y byddwch wedi gwneud cais, cewch wahoddiad i ddigwyddiad rhithwir a gynhelir ar ddechrau 2021. Yn y digwyddiad hwn cewch gyfle i ddod i wybod rhagor am eich cwrs, i ofyn cwestiynau ac i gwrdd â'rstaff.

Os bydd angen i chi ddod i gyfweliad, byddwch yn derbyn neges e-bost fydd yn cynnwys manylion eich galwad fideo. Ni fydd angen i chi ddod i'r safle. Peidiwch â phoeni os na chewch chi neges e-bost yn eich gwahodd i gyfweliad oherwydd nid yw pob cwrs yn eu cynnal.

A yw'r cwrs yn iawn i mi?

Oes gennych chi ddiddordeb mewn cwrs TGCh fyddai'n caniatáu i chi ganolbwyntio ar faes penodol? 

Mae'r cwrs hwn yn caniatáu i chi ddewis pa agwedd ar TGCh yr hoffech arbenigo arno, pa un ai a ydych am ddilyn trywydd anarbenigol a gwella'ch sgiliau cyfrifiadura cyffredinol neu ddilyn trywydd arbenigol a dysgu sgiliau rhaglennu/datblygu. 

Mae'r sgiliau TGCH creiddiol sy'n hanfodol er mwyn paratoi ar gyfer cymhwyster Lefel 3, addysg uwch neu gyflogaeth yn rhan annatod o'r ddau drywydd.

Mae unedau'n cynnwys:             

 • Creu Gwefannau
 • Creu Gemau
 • Ceisiadau Symudol
 • Atebion Rhaglennu

Bydd y cwrs yn cynnwys gweithgareddau sy'n seiliedig ar waith ymarferol, gwaith theori ac asesiadau portffolio. Drwy gydol y cwrs, byddwch yn elwa ar gyfleusterau cyfrifiadura rhagorol y coleg mewn ystafelloedd TG arbenigol yn ogystal â gweithdy TG i astudio ynddo yn eich amser eich hun.

Gofynion mynediad:

I gael lle ar y cwrs hwn byddwch angen o leiaf un o'r canlynol:

 • 3 TGAU gradd D neu uwch ac 1 TGAU gradd E, yn cynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gymraeg (iaith 1af), neu gymhwyster Mynediad 3 / Lefel 1 Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Rhifedd a Chyfathrebu 
 • Gradd Llwyddo mewn cymhwyster Lefel 1 perthnasol
 • Profiad perthnasol mewn diwydiant

Mae'r broses ymgeisio'n cynnwys cyfweliad fydd yn rhoi cyfle i chi drafod y cwrs.

Cyflwyniad:

Cyflwynir y rhaglen drwy gyfuniad o’r dulliau a ganlyn:

 • Gwaith grŵp
 • Dysgu yn y dosbarth
 • Cefnogaeth tiwtor
 • Ymweliadau addysgol
 • Amgylchedd dysgu rhithwir (MOODLE)

Asesiad:

Asesir y cwrs hwn drwy gyfuniad o'r canlynol:

 • Asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig
 • Cyflwyniadau ac arddangosiadau
 • Portffolios gwaith
 • Perfformio ac arsylwi

Dilyniant:

Gallech fynd ymlaen i ddilyn nifer o raglenni yng Ngrŵp Llandrillo Menai, gan gynnwys:

 • TG i Ymarferwyr Lefel 3
 • TG a Datblygu Meddalwedd Lefel 3
 • Animeiddio 3D a Datblygu Gemau Lefel 3
 • Cynhyrchu Cyfryngau Creadigol Lefel 3